Protokoll för årsmöte Autism & Aspergerföreningen Södermanland 2010-03-20

Plats: Statt, Katrineholm

§ 1  Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla deltagare välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2  Val av ordförande för mötet

Stig Karlsson valdes som ordförande för årsmötet.

§ 3  Val av sekreterare för mötet

Mats Lundgren valdes som sekreterare för årsmötet.

§ 4  Val av två justerare tillika rösträknare

Åke Lagerbäck och Eiber Duvbro valdes som justerare tillika rösträknare.

§ 5  Godkännande av dagordning

Årsmötet fastställde styrelsens förslag till dagordning.

§ 6  Är årsmötet behörigen utlyst

Årsmötets deltagare fann att kallelsen till årsmötet skickats ut i behörig tid och ordning.

§ 7  Behandling av verksamhetsberättelse

Åke Lagerbäck föredrog verksamhetsberättelsen för 2009. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.

§ 8  Behandling av balans- och resultaträkning samt fastställande av resultaträkningen

Hillevi Gustafsson föredrog föreningens bokslut för 2009. Årsmötet godkände bokslutet för 2009.

§ 9  Revisionsberättelse

Revisorerna föredrog revisionsberättelsen för Föreningen Autism Södermanland och föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2009.

§ 10  Styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2009.

§ 11  Medlemsavgift 2011

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att medlemsavgifter för 2011 är oförändrat

§ 12  Budget 2010 inklusive ersättning till styrelsemedlemmar

Årsmötet fastställde styrelsens förslag till budget och omkostnadsersättning för styrelsemedlemmar och övriga medlemmar som genomför ett förtroendeuppdrag i föreningen under 2010.

Oförändrade ersättningar; 18,50:-/mil i reseersättning, eller betald biljett. 300 kr i telefonkostnader för sekreterare och 200 kr till övriga styrelsemedlemmar. Övriga omkostnader (papper, bläckpatroner etc.) ersätts mot kvitto.

§ 13  Val av ordförande

Solveigh Lagerbäck valdes till ordförande för ett år, omval.

§ 14  Val av övriga styrelseledamöter

Helene Sjöström valdes på två år

Tomas Lundin valdes på ett år.

Mats Lundgren, Hans Eriksson omval på två år.

Åke Lagerbäck och Håkan Steinbüchel har ett år kvar.

§ 15  Val av styrelsesuppleanter

Maritta Duvbro omvaldes på 2 år.

Mikael Leppänen valdes på två år, nyval

Annica Lundgren har 1 år kvar.

§ 16  Val av revisorer och revisorssuppleanter

§ 17  Val av valberedning

Ingela Ersson omvaldes, styrelsen utser ytterligare en till två personer.

§ 18  Behandling av styrelsens framlagda förslag

Inga förslag från styrelsen.

§ 19  Behandling av Autism & Aspergerförbundets styrelses framlagda förslag

Inga förslag från Autism & Aspergerförbundet.

§ 20  Behandling av inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

§ 21  Val av ombud jämte ersättare till riksmötet

Årsmötet beslutade att styrelsen utser vilka som skall delta i riksmötet.

§ 22  Förslag till mål och verksamhetsplan för 2010

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag till mål och verksamhetsplan för 2010.

§ 23  Mötets avslutande

Ordföranden för årsmötet tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

 

Vid protokollet

 

Stig Karlsson   Mats Lundgren
Ordförande för årsmötet   Sekreterare för årsmötet
     
Åke Lagerbäck   Solveigh Lagerbäck
Justerare   Eiber Duvbro

 Ändrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2010