Protokoll från styrelsemöte 2011-01-18

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan Eskilstuna

Närvarande: Solveigh, Åke, Hans, Maritta, Tomas, Mikael, Mats.

§ 67  Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 68  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 69  Val av justerare

Maritta Duvbro valdes att justera mötesprotokollet.

§ 70  Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 71  Ekonomi

Kassarapport: föreningens ekonomi är god.

§ 72  Rapporter, möten och skrivelser

NPC:s svar om väntetider. Förening ställer frågan till Länshandikapprådet då svaret från landstinget inte är tillfredsställande.

§ 73  Aktiviteter våren 2011

§ 74  Årsmötet 2011

Årsmötet genomförs preliminärt i Eskilstuna den 19/3 kl 11.00. Föreningen bjuder på lunch efter avslutat årsmöte. Lokalföreningen i Eskilstuna informerar hur verksamheten på lokal nivå kan byggas upp. Platsen är förslagsvis Bolinder-Munktell hotellet. Helen tar in prisuppgifter.

§ 75  Valberedningen

Valberedningen kunde inte delta i mötet.

Nya kandidater till valberedningen; ett antal personer diskuterades till både valberedning och styrelse.

§ 76  Övriga frågor

Undersök möjligheten att få överta avskrivna datorer för att användas lokalt.

§ 77  Kommande styrelsemöten

Nästa styrelsemöte konstituerande styrelsemöte i samband med årsmötet.

§ 78  Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Mats Lundgren Solveigh Lagerbäck Maritta Duvbro

Protokoll från styrelsemöte 2010-11-17

Plats: Tallgården Skebokvarn
Närvarande: Solveigh, Åke, Helene, Hans och Mats

§ 57  Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 58  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 59  Val av justerare

Åke Lagerbäck valdes att justera mötesprotokollet.

§ 60  Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 61  Ekonomi

§ 62  Rapporter, möten och skrivelser

§ 63  Valberedningen

Valberedningen kunde inte delta i mötet.

Nya kandidater till valberedningen; inga nya kandidater.

§ 64  Övriga frågor

§ 65  Kommande styrelsemöten

Nästa styrelsemöte den 18/1 2011 i Eskilstuna

§ 66  Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Mats Lundgren Solveigh Lagerbäck Åke Lagerbäck

Protokoll från styrelsemöte 2010-10-06

Plats: Åsgatan 44, Katrineholm

Närvarande: Mats och Annica Lundgren, Solveigh Lagerbäck, Helene Sjöström och Hans Eriksson

§ 47  Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 48  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 49  Val av justerare

Annica Lundgren valdes att justera mötesprotokollet.

§ 50  Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 51  Ekonomi

§ 52  Rapporter, möten och skrivelser

§ 53  Valberedningen

§ 54  Övriga frågor

§ 55  Kommande styrelsemöten

Onsdag den 17 november kl 18.00 Tallgården, Skebokvarn.

§ 56  Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Ordförande Justerare
Mats Lundgren Solveigh Lagerbäck Annica Lundgren

Protokoll från styrelsemöte 2010-08-24

Plats: Tallgården, Skebokvarn

Närvarande: Mats och Annica Lundgren, Maritta Duvbro, Solveigh och Åke Lagerbäck och Hans Eriksson

§ 35  Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 36  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 37  Val av justerare

Maritta valdes att justera mötesprotokollet.

§ 38  Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 39  Ekonomi

Kassören närvarade inte på mötet, men då sommaraktiviteterna uteblev, har vi en bättre ekonomi än beräknat.

§ 40  Rapporter, möten och skrivelser

§ 41  Namnbytet

Den nya informationsfoldern är klar för tryckning. Offerter från tryckerier är inte klart ännu, när de kommer in beslutas om tryckning så att den kommer med i höstutskicket. Mats lägger ut foldern på hemsidan också.

§ 42  Valberedning

Styrelsen har i uppdrag att ta fram minst en, helst två valberedare. Solveigh har frågat några utan att lyckas, hon fortsätter med nya tänkbara kandidater.

§ 43  Höstens utskick, aktiviteter

Sammanställs v 34 och meddelas till Åke senast söndag 29 augusti. Utskicket planeras gå ut vecka 37.

§ 44  Övriga frågor

§ 45  Kommande styrelsemöten

Onsdag den 6 oktober kl 18.00 på Åsgatan 44, Katrineholm.

Onsdag den 17 november kl 18.00, plats bestäms senare.

§ 46  Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Ordförande Justerare
Åke Lagerbäck Solveigh Lagerbäck Maritta Duvbro

Protokoll från styrelsemöte 2010-04-27

Plats: Linnegården, Katrineholm

Närvarande: Mats och Annica Lundgren, Solveigh och Åke Lagerbäck, Helene Sjöström, Maritta Duvbro, Hans Eriksson samt Mikael Leppänen

§ 13  Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 14  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägget träff med NPCenter samt information om HSO under övriga frågor.

§ 15  Val av justerare

Mats valdes att justera mötesprotokollet.

§ 16  Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 17  Ekonomi

Helene redovisade det ekonomiska läget. Landstingsbidraget är fakturerat och ett extra Landstingsbidrag på 1 000 kronor för baddagen har beviljats.

§ 18  Rapporter, möten och skrivelser

Mats och Helene rapporterade från Riksmötet. Marita Falkmer berättade om sin doktorsavhandling som handlar om en anpassad och inkluderad skola för barn med autism och AS. Samarbetet hem, skola och fritid betonades som särskilt viktigt.

Från distriktens redovisning av sina aktiviteter fann vi en hel del idéer som vi kan anamma t ex medlemskafé. Ridning och gymnastik är också idéer vi kan testa.

Vi kan också se till att t ex BUP och Psyk-mottagningar får tidningen Ögonblick att lägga i väntrummet.

I Örebro finns ett ”Rättighetscenter” som ger råd och stöd, värt att undersöka.

Boken Nasses taxi av Sven Nordqvist rekommenderades att läsa.

På söndagen berättade Kristina Nolén om hur ”livslångt lärande-filosofin” använts med positiva resultat både för personer med autism/AS och personal.

Skolenkäten som förbundet skickat ut gav många intressanta fakta om t ex frånvaro och hur brist på kompetent stöd påverkar våra barn och deras förmåga att lära.

De viktigaste ändringarna i nya LSS-lagen, som nu ligger som proposition, presenterades.

Förbundet kommer att vara representerat för att påverka politikerna under Almedalsveckan.

Rikskonferensen 7 – 9 september handlar om att bli vuxen, speciellt tema om AS.

Ordförandekonferensen hålls i Gävle 25 – 26 september.

Förbundet har en Facebook-grupp, vi informerar på hemsidan om den.

LAN den 1 maj ställs in p g a litet intresse. Vi försöker i höst i stället.

§ 19  Namnbytet

§ 20  Valberedning

Styrelsen har i uppdrag att ta fram minst en, helst två valberedare.

§ 21  Övriga frågor

Träff med NPCenter i Nyköping den 11 maj kl 15.30. Helene åker och kanske Maritta och Håkan.
Handikappföreningarna i Sörmland har årsmöte 5 maj. Mikael representerar oss.

§ 22  Kommande styrelsemöten

Tisdag 25 maj kl 18.00 på Åsgatan 44, Katrineholm.

§ 23  Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Ordförande Justerare
Åke Lagerbäck Solveigh Lagerbäck Mats Lundgren

Konstituerande styrelsemöte Autism & Aspergerföreningen Södermanland 2010-03-20

Plats: Statt, Katrineholm

Närvarande: Mats och Annica Lundgren, Solveigh och Åke Lagerbäck, Hans Eriksson, Maritta Duvbro, Mikael Leppänen.

1 §  Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

2 §  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

3 §  Val av justerare

Annica Lundgren valdes att justera mötesprotokollet.

4 §  Genomgång av föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

5 §  Ekonomi

Ekonomin gicks igenom i samband med årsmötet.

6 §  Konstituering

Funktioner

Firmatecknare

Solveigh Lagerbäck och Helene Sjöström valdes till att teckna firma var för sig.

Bokslut

Ordförande och kassör undertecknar tillsammans bokslutet.

7 §  Rapporter, möten och skrivelser

Inga rapporter.

8 §  Namnbytet

Informationsfolder: Ny text behövs till baksidan för att kunna förlänga folderns livslängd. Solveigh och Mats utarbetar ny text och skickar ut den inom styrelsen. Solveigh och Mats begär in pris från olika tryckerier.

Mats och Mikael tar fram förslag till ”pluggannons”.

Annonsering i samband med planerade aktiviteter.

9 §  Valberedning

Solveigh kontaktar Lena Steinbüschel och Gunilla Salber.

10 §  Övriga frågor

Riksmötet: Mats och Annica åker på lördagen, Mikael på söndag.

11 §  Kommande styrelsemöte

27/4 Linnégården, Katrineholm samt 25/5 Åsgatan 44, Katrineholm

12 §  Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Mats Lundgren Solveigh Lagerbäck Annica Lundgren

Ändrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2010