Protokoll från årsmötet 2000-04-02

Närvarande: Maud Husberg, Elisabeth Malm, Solveigh Lagerbäck, Tina Eriksson, Helene Sjöström och 4 övriga medlemmar.

§ 1 Mötets öppnande

Maud Husberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande

Till ordförande för mötet valdes Åke Lagerbäck.

§ 3 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Helene Sjöström.

§ 4 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Mats Lundgren och Anja Christensen.

§ 5 Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen.

§ 6 Utlysning

Årsmötet ansågs behörigt utlyst.

§ 7 Verksamhetsberättelse

Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.

§ 8 Balans- och resultaträkning

Årsmötet gick igenom och godkände balans- och resultaträkningen.

§ 9 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

§ 10 Styrelsens ansvarsfrihet

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2000.

§ 11 Förslag till budget

Genomgång och godkännande av budgeten för 2000.

§ 12 Medlemsavgifter 2000

Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften till 175 kr för enskild medlem och 275 kr för institution, för att kompensera Riksföreningens höjning.

§ 13 Val av ordförande

Till ordförande på ett år valdes Maud Husberg.

§ 14 Val av styrelseledamöter

Till ledamöter valdes Tina Eriksson (2 år) och Solveigh Lagerbäck (omval 2 år).

§ 15 Val av suppleanter

Till suppleanter valdes Elisabeth Malm (2 år) och Simone Sköldin fyllnadsval 1 år istället för Leif Andersson som avgår.

§ 16 Val av revisorer och suppleanter

Till revisorer valdes Inger Kvarnö och Lisbeth Söderberg. Till suppleanter valdes Ann Flack och Henrik Linde.

§ 17 Val av valberedning

Mötet valde Åke Lagerbäck. Maud Husberg undersöker om Kent Larsson vill sitta kvar i valberedningen.

§ 18 Behandling av styrelsens framlagda förslag

Revisor Inger Kvarnö har föreslagit att föreningen skall ha ett eget organisationsnummer. Styrelsen får i uppdrag att ta reda på vad det innebär för föreningen, och om det inte innebär merarbete eller stora kostnader beslutar årsmötet att föreningen skaffar eget organisationsnummer.

§ 19 Behandling av Riksföreningens styrelses framlagda förslag

Riksföreningens styrelse hade ej framlagt några förslag.

§ 20 Behandling av inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit.

§ 21 Riksmötesrepresentanter

Mötet godkände styrelsens förslag att Helene Sjöström och Solveigh Lagerbäck deltar i Aspergerdagen och repskaps- och riksmötet. Maud Husberg deltar på mötet om personer med autism och utvecklingsstörning.

§ 22 Förslag till mål och verksamhetsplan för 2000

Mötet gick igenom verksamhetsplanen och beslutade lägga till följande:

Efter dessa tillägg beslutade årsmötet att fastställa planen för år 2000.

Preliminär verksamhetsplan för 2001

Mötet godkänner den efter vissa justeringar.

§ 23 Övriga frågor

Maud informerade om en skrivelse styrelsen ställt till Eskilstuna Kommun. Med anledning av dåliga referenser om ett privat bolag ställer styrelsen frågor till ansvarig chef för vuxna inom handikappomsorgen. Frågorna gäller bolagets kompetens om autism. Bolaget har sedan genom advokat hotat med stämning om förtal. Genom RFA:s jurist har vi fått veta att detta i lagen inte kan ses som förtal. Följden av brevet har lett till en rad obehagliga händelser vilket i sig är oroväckande med tanke på att kommuner alltmer anlitar privata bolag. Det finns bolag som inte är seriösa utan styrs av ekonomiska intressen. Det allvarliga är om hot om stämning används för att stoppa intresseföreningars agerande och ifrågasättande i frågor som rör de personer vi företräder. Som i detta fall är personer med autism i Eskilstuna Kommun.

Vid protokollet

Vid protokollet Ordförande Justeras
Helene Sjöström Maud Husberg Mats Lundgren
Anja Christensen

Protokoll fört vid extra årsmöte med Föreningen Autism i Södermanland.

Söndag 15 oktober 2000 på Igelkotten i Katrineholm.

Vid det extra årsmötet deltog:

Från styrelsen Maud Husberg, Solveigh Lagerbäck och Carina Eriksson. Övriga medlemmar: Ove och Solveigh Hessmo, Marianne Lundgren, Hugo och Juana Limachi, Maria Lindman, Mats Lundgren, Simone och Peter Sköldin, Agneta och Conny Andersson

Ärende på extra årsmöte är att styrelsen föreslår FA Södermanland att anta de av Riksföreningen utfärdade stadgar för länsförening.

§ 1 Ordförande Maud Husberg hälsar välkommen

§ 2 Val av ordförande för mötet Mats Lundgren

§ 3 Val av sekreterare för mötet Carina Eriksson

§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare Marianne Lundgren och Peter Sköldin.

§ 5 Dagordningen godkändes

§ 6 Kallelsen är utskickad i tid enligt stadgar

§ 7 FA Södermanland antar stadgar för FA Södermanland enligt förslag.

§ 8 Avslutning av extra årsmöte och övergång till medlemsmöte.

Katrineholm 2000-10-15

Vid protokollet

Vid protokollet Ordförande Justeras
Carina Eriksson Maud Husberg Peter Sköldin
Marianne Lundgren

 

Ändrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2010