Protokoll årsmöte Föreningen Autism Sörmland

Söndagen den 31 mars 2001

Närvarande:

Maud Husberg, Solveigh Lagerbäck, Tina Eriksson, Helene Sjöström,

Ulla-Britt Härd och 10 övriga medlemmar.

§ 1 Mötets öppnande

Maud Husberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande

Till ordförande för mötet valdes Åke Lagerbäck.

§ 3 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Helene Sjöström.

§ 4 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Göran Husberg och Mats Lundgren.

§ 5 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes av årsmötet.

§ 6 Utlysning

Årsmötet ansågs behörigen utlyst.

§ 7 Verksamhetsberättelse

Maud Husberg redogjorde för föreningens verksamhetsberättelse. Ett felaktigt datum för familjehelgen på Ansgarsgården påpekades, rätt datum skrivs in i originalet för verksamhetsberättelsen.

§ 8 Balans- och Resultaträkning

Tina Eriksson gick igenom resultat- och balansräkningen som mötet därefter godkände.

§ 9 Revisionsberättelse

Åke Lagerbäck läste upp revisionsberättelsen.

§ 10 Styrelsens ansvarsfrihet

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2001.

§ 11 Förslag till budget

Tina Eriksson gick igenom budgetförslaget för år 2001 som mötet därefter godkände.

§ 12 Medlemsavgift 2001

Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för 2001, mötet beslutade att följa styrelsens förslag.

§ 13 Val av ordförande

Maud Husberg avgår som ordförande och till ny ordförande valdes Solveigh Lagerbäck på 1 år.

§ 14 Val av övriga styrelsemedlemmar

Helene Sjöström, Ulla-Britt Härd och Elisabeth Malm avgick ur styrelsen. Till nya styrelsemedlemmar valdes:

Mats Lundgren fyllnadsval 1 år

Lena Wärn 2 år

Nina Gustafsson 2 år

§ 15 Val av styrelsesuppleanter

Till suppleant valdes Maud Husberg fyllnadsval 1 år.

§ 16 Val av revisorer och suppleanter

Till revisorer valdes Inger Kvarnö och Lisbeth Söderberg. Till suppleanter valdes Ann Flack och Henrik Linde.

§ 17 Val av valberedning

Till valberedning valdes Åke Lagerbäck och Kent Larsson.

§ 18 Behandling av styrelsens framlagda förslag

Styrelsen framlade ett förslag om att bilda lokalavdelningar i under länsföreningen. Detta skall ske i samarbete med redan befintliga föräldragrupper. Syftet med förslaget är att vi ska kunna söka ekonomiskt stöd från kommunerna, detta är svårt i dag när vi bara är en länsförening, det är också enklare för en lokalavdelning att få till stånd ett informationsutbyte och påverka kommunen. Mötet accepterade förslaget och gav styrelsen i uppgift att arbeta vidare på bildandet av lokalavdelningar.

§ 19 Behandling av Riksstyrelsens framlagda förslag

Riksföreningen har föreslagit länsföreningarna att bilda lokalavdelningar, vilket behandlades under § 18.

§ 20 Behandling av inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit.

§ 21 Riksmötesrepresentanter

Mötet godkände styrelsens förslag att Solveigh Lagerbäck och Nina Gustafsson är ombud till riksmötet 27-29 april.

§ 22 Förslag till Mål och verksamhetsplan 2002

Maud Husberg föreslår att styrelsen upprättar en preliminär mål och verksamhetsplan för 2002. Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta och fastställa Mål och verksamhetsplan för 2002.

§ 23 Övriga frågor

Ett förslag om att skicka ut inbetalningskort för medlemsavgift tillsamman med inbjudan till årsmötet, för att kunna göra detta måste en ändring i stadgarna genomföras. Årsmötet beslutade att FA Sörmland skall lämna en motion till Riksföreningen om en stadgeändring.


Vid protokollet  
Helene Sjöström Maud Husberg
Sekreterare Ordförande
Justeras  
Mats Lundgren Göran Husberg