Verksamhetsberättelse för Föreningen Autism Sörmland

2000-01-01-2000-12-31

Vi hade vid verksamhetsårets slut 184 medlemmar.

Styrelsens sammansättning var följande:

Ordförande

Maud Husberg

Vice ordförande

Solveigh Lagerbäck

Kassör

Ulla-Britt Härd

Sekreterare

Helene Sjöström

Övrig ledamot

Tina Eriksson

Suppleanter

Elisabeth Malm, Simone Sköldin

Revisorer

Lisbeth Söderberg

Inger Kvarnö

Suppleanter

Ann Flack

Henrik Linde

Valberedning

Åke Lagerbäck

Kent Larsson

Medlemsavgift

Medlemsavgiften har under året varit 175 kr för enskild medlem och 275 för institution.

Styrelsesammanträden

Vi har under året haft fem styrelsemöten och däremellan telefonkontakt.

Konferenser, kurser och informationsmöten

13 januari

Katrineholm. Ordförande Jan Larsson BU-nämnden, ordförande Hans Eriksson och 3 föräldrar från Dampföreningen, Kjell Claesborn FUB, Maud och Solveigh diskuterar särskolans framtid och målgrupp

10 mars

Solveigh Lagerbäck föreläser och presenterar föreningen för blivande undersköterskor på Kom Vux i Flen

15 mars

Solveigh Lagerbäck föreläser och presenterar föreningen på Vårdskolan i Eskilstuna

4 april

Att skräddarsy kurser för personer med högfungerande autism, DAMP och ADHD. diskuteras med Folkhögskolan i Eskilstuna

3 maj

Årsmöte för HSO, Solveigh Lagerbäck deltog

9 maj

Diskussioner med Eskilstuna folkhögskola och Dampens hus om föräldrautbildning för våra medlemmar

16 maj

HSO särskolan i Katrineholm. Särskolans målgrupp diskuterades

18 maj

FUB Katrineholm. Särskolans målgrupp diskuterades

24 maj

Solveigh Lagerbäck föreläser och presenterar föreningen på vårdskolan i Eskilstuna

31 maj

Folkhögskolan i Eskilstuna. Diskuterar föreläsning i samarbete med Dampens hus

9 augusti

Solveigh Lagerbäck deltog i möte ang flyttning av särskilda undervisningsgruppen SUND på Prins Wilhelm, Flen

14 augusti

Träff med Landstinget och Kommunförbundet ang hur vi föräldrar tycker det fungerar i kontakten med myndigheter och hur vi blir bemötta. Fem föräldrar från FA deltog

15 augusti

HSO Hjälpmedelsgruppen, ang mobiltelefon och datorer för vår grupp

22 augusti

EU-projekt i Flens kommun i samarbete med Landstinget. Utbildning av lärare och BVC-personal. Ann-Marie Saarland, Handikapp & Habilitering, Jan Ivar Kvickström Flens kommun och Solveigh Lagerbäck går igenom vad som är gjort och vad som planeras

4 oktober

HSO Hjälpmedelsgruppen, Solveigh Lagerbäck deltog

9 oktober

Solveigh Lagerbäck och Mats Lundgren informerade om föreningen på Strandskolan i Katrineholm

23 oktober

Träff med LSS-handläggare och assistansbolag FA, FUB och RBU

31 oktober

Kjell Claesborn, RBU Katrineholm och Solveigh diskuterar särskolans ekonomi med kommunens ekonom

11 november

Solveigh Lagerbäck deltog i kurs att skriva Lättläst på Centrum för lättläst

15 november

Solveigh Lagerbäck undervisade i Sociala berättelser och seriesamtal på gymnasienivå, Katrineholms kommun. Kurs: Autism och autismliknande tillstånd. Presenterade föreningen och hade bokbord

17 november

LSS-handläggare Katrineholm. Boende för vuxna med autism

11 december

Deltog på konferens om autism i Nyköping med bokbord

14 december

Solveigh Lagerbäck informerade boendestödet autism i Katrineholm om sociala berättelser och seriesamtal

Autismcentrum

Vi har träffat Autismcentrum i Eskilstuna vid två tillfällen under året.

Remissvar och skrivelser

Remissvar till BoU-nämnden i Strängnäs Kommun angående resursteam för barn med särskilda behov.

Remissvar till Eskilstuna kommun angående Handikapplan. Tyvärr efter remisstidens utgång då vi inte känt till den.

Remissvar till Nyköpings Kommun angående olika organisationsmodeller.

Skrivelse till Socialnämnden i Strängnäs Kommun angående boende och korttidsboende.

Egna aktiviteter

Årsmöte

2 april. Årsmöte på Ansgarsgården i Flen.

Baddag

6 maj anordnades en baddag på Hjortensbergsbadet i Nyköping.

Familjehelg

30 juni - 2 juli. Familjehelg på Ansgarsgården i Flen.

Föreläsningar

30 september-1 oktober. Föreläsningsdagar på Eskilstuna Folkhögskolan i samarbete med Dampens hus. Lennart Lindqvist, Psykolog och förälder till ett barn med autism samt Ralf Minema, författare och förälder till ett barn med DAMP/ADHD (Ralf har själv diagnosen ADHD) var föreläsare.

Extra årsmöte

15 oktober. Extra årsmöte på Handikappens Hus i Katrineholm. Ärendet var att få ett protokollfört beslut om att vi antagit stadgar för FA Sörmland. Protokollet behövdes för att få ett eget organisationsnummer.

Föreläsning

9 november. Föreläsning av Jesper Hållén på Munktellarenan i Eskilstuna. ”Hur bemöter vi personer med autism och utvecklingsstörning”.

Föräldragrupper

Nyköpingsgruppen har under året haft två kvällsmöten samt träffats vid föreningens övriga aktiviteter. Under året har representanter för föräldragruppen, Resursteamet i Nyköping och skolledare inom kommunen diskutera möjligheterna till en centralt placerad, integrerad enhet inom skola/fritids, anpassad för elever med Autism/Asperger syndrom.

Höstterminen 2000 startade en sådan enhet inom högstadiet på Nicolaiskolan, och arbetet med att skapa en likande enhet även för barn i åldrarna 6-12 år fortsätter.

Eskilstunagruppen har träffats en gång under året. Sammankallande i gruppen är Simone Sköldin och Lena Talm

Katrineholmsgruppen har haft tre träffar under året. Den 2 maj var LSS-handläggare från Försäkringskassan och Katrineholms kommun inbjudna för att informera om LSS.

Flensgruppen under hösten har även en föräldragrupp i Flens kommun startats. Nina Gustafsson är sammankallande för gruppen.

Handikappråd m m

FA har representanter i Kommunala Handikapprådet i Oxelösund, Strängnäs, Flen och Gnesta. FA är även med i Kretsen som är en sammanslutning av handikapporganisationer i Strängnäs kommun.

Strängnäs

Under året har FA och FUB varje månad träffat tjänstemän från kommunen i en referensgrupp där vi diskuterar befintlig och nyplanering av vuxenboende, korttidsboende, arbete och fritid för personer med utvecklingsstörning/autism.

Strängnäs kommun antog våren 2000 en Mål och inriktningsplan för yngre funktionshindrade (under 65 år) i kommunen. I arbetsgruppen som arbetade fram förslaget satt förutom FA tjänstemän och representanter från FUB och NHR.

Kulturgrupp

Maud Husberg har suttit som representant i den länsövergripande gruppen för kulturfrågor. Gruppen består av representanter från länshandikappförbunden, Handikapp & Habilitering, Sörmland museum samt länsbiblioteket. Gruppen har träffats två gånger.

Kontaktpersoner

Norra hälsonämnden är det Maud Husberg. I Mellersta hälsonämnden Solveig Lagerbäck.

Kontaktperson för Asperger syndrom är Solveigh Lagerbäck.

Information

Vi har under året haft kontakt med gymnasie- och högskoleutbildningar i Sörmland och hjälpt till med material och intervjuer i samband med deras arbeten om autism och Asperger syndrom.

Hemsidan

Ansvarig för vår hemsida är Mats Lundgren. Den hittas under följande adress:www.autism-sodermanland.d.se

För styrelsen

Helene Sjöström

Maud Husberg

Sekreterare 

Ordförande

Ändrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2010