Protokoll för styrelsemöte i Föreningen Autism Södermanland
Lindebergs i Nyköping 2002-01-31

Närvarande: Solveigh Lagerbäck, Mats Lundgren, Lena Wärn, Tina Eriksson Maud Husberg och Nina Gustafsson

§ 46. Tina valdes till mötets justerare.

§ 47. Ekonomi.

§ 48. Skrivelser.

En skola i Strängnäs, för elever med Asperger syndrom, behöver stöd från föreningen. Maud, Solveigh och Nina.

§ 49. Möten.

§ 50. Årsmöte.

§ 51. Genomgång av utskick i april.

§ 52. Diskussion om vem som ska ansvara för Kommunalhandikapprådet i Flen.

§ 53. Rapporter.

§ 54. Övrigt.

Inga övriga frågor.

§ 55. Nästa sammankomst blir årsmötet söndag 24/3 kl. 11.00-14.00 i Handikappens hus i Katrineholm.

Vid protokollet Ordförande Justerare
Nina Gustafsson Solveigh Lagerbäck Tina Eriksson

Protokoll för styrelsemöte i Föreningen Autism Södermanland
Malmköping 2001-11-27

Närvarande: Solveigh Lagerbäck, Mats Lundgren, Lena Wärn, Tina Eriksson och Nina Gustafsson

§ 34. Genomgång av föregående protokoll.

§ 35. Val av justerare

Tina valdes till mötets justerare.

§ 36. Ekonomi

§ 37. Skrivelser och möten

§ 38. Baddagar

Lena bokar in nästa års två baddagar.

§ 39.  Biografen i Flen är bokad i mars

Filmerna som kommer att visas är "Alfons Åberg" och "Harry Potter". Lena undersöker möjligheten till bidrag.

§ 40. Genomgång av julutskick.

§ 41. Genomgång av hemsidan.

§ 42. Rapporter.

Solveigh redovisade inkommen post

§ 43. Övrigt.

Lena fortsätter att undersöka möjligheten till verksamhetsbidrag från kommuner. Nyköpings kommun sponsrar ej handikappföreningar.

§ 44. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls torsdag 31/1-02 kl. 18.30. Lindebergs i Nyköping.

 

Vid protokollet Ordförande Justeras
Nina Gustafsson Solveigh Lagerbäck Tina Eriksson

 


Protokoll för Styrelsemöte i Föreningen Autism Södermanland
Nyköping 2001-10-09

Närvarande: Solveigh Lagerbäck, Tina Eriksson, Simone Sköldin, Lena Wärn, Mats Lundgren och Nina Gustafsson

§ 23. Genomgång av föregående protokoll

§ 24. Till mötets justerare valdes Tina Eriksson.

§ 25. Ekonomi

§26. Skrivelser som vi har/ska skickat

§ 27. Mats ansvarar för att hålla medlemslistan aktuell.

§ 28. Lena bokar en baddag till början av år 2002.

§ 29. Folkhälsoarbetet i Sörmland har bjudit in oss 24/10. Vi har ej möjlighet att deltaga.

§ 30. Sammanfattning av Handikapptinget.

Vi är nöjda med dagarna.

§ 31. Rapporter

§ 32. Övriga frågor

Vi skickar ut ett ”välkomstpaket” till nya medlemmar. Nina ansvarar.

§ 33. Nästa styrelsemöteTisdag 27/11 kl. 18.30-21.30 hos Nina Gustafsson i Malmköping

Vid protokollet Ordförande Justeras
Nina Gustafsson Solveigh Lagerbäck Tina Eriksson

 


Protokoll för Styrelsemöte i Föreningen Autism Södermanland
Handikappens Hus Katrineholm 01-08-30

Närvarande: Tina Eriksson, Solveigh Lagerbäck, Mats Lundgren och Nina Gustafsson

§ 10. Mötet öppnades av ordförande Solveigh Lagerbäck.

§ 11. Dagordningen godkändes

§ 12. Till mötets justerare valdes Tina Eriksson.

§ 13. Föregående protokoll

§ 14. Ekonomi

Tina gick igenom ekonomin. Landstingsbidrag på 20.000:- är att vänta. Vi får inga fondmedel i år.

§ 15. Hedenlunda

Helene Sjöström, ansvarig för föräldrahelgen på Hedenlunda, gav oss en rapport om kostnader och program för helgen.

Vi söker projektpengar från SISUS till vår föräldrahelg.

§ 16. Medlemslistan

Medlemslistorna gicks igenom. Betalningspåminnelser ska ut snarast. Nina ansvarar.

§ 17. Folkhälsoarbetet

Solveigh skickar in synpunkter till folkhälsoenheten om hur otroligt viktigt det är att folk runt våra barn och vuxna har kunskap om autism. Detta gäller politiker och tjänstemän också. Även föräldrar och syskon behöver utbildning och det är det mest angelägna för vår förening. Föräldrahelger och familjehelger är önskvärda. Synpunkterna ska vara inne före den 15/9.

§ 18. Asperger inifrån

Roland Widlund, lärare i en Aspergerklass, är initiativtagare för en föreläsningsdag i Eskilstuna 23/3 - 02. Fem föreläsare med diagnosen Asperger syndrom deltar bl.a. Gunilla Gerland. Eskilstuna kommun står för kostnaderna. FA ansvarar för kvällens aktiviteter.

§ 19. Inventering av verksamheter

         Landstingets Handikapp och habilitering samt Kommunförbundet inbjöd oss att tillsammans med FUB och RBU diskutera bl.a.

§ 20. Rapporter

§ 21. Övrigt

Beslut togs om medlemskap i Handikappens Hus för 600:-/år.

§ 22. Nästa styrelsemöte

Tisdagen den 9/10 kl. 18.00 - 21.00 hos Lena Wärn i Nyköping.

Vid protokollet Ordförande Justeras
Nina Gustafsson Solveigh Lagerbäck Tina Eriksson

Protokoll för Styrelsemöte i Föreningen Autism Södermanland
Lindebergs Nyköping 2001-05-10

Närvarande: Tina Eriksson, Solveigh Lagerbäck, Simone Sköldin, Mats Lundgren, Lena Wärn, Maud Husberg och Nina Gustafsson

§ 1.  Genomgång av föregående protokoll.

§ 2.  Till mötets justerare valdes Lena Wärn

§ 3.  Ekonomi

Vi har ett landstingsbidrag på 25.600:- Medlemsavgifterna har inte kommit in än.

§ 4.  Övriga rapporter

§ 5.  Familjehelg/föräldrautbildning

Beslut togs att vi genomför både familjehelgen på Ansgarsgården och en föräldrautbildning.

§ 6.  Lokala föreningar

Foldern ska skickas ut till berörda, områdeschefer, vårdcentraler, kommuner, innan nästa styrelsemöte.

Ansvariga:  Strängnäs – Maud, Eskilstuna – Simone, Flen – Solveigh och Nina,
  Katrineholm – Mats, Nyköping, Trosa och Gnesta – Tina och Lena.

Till nästa styrelsemöte ska ansvariga ha en adresslista till utskicken.

§ 7.  Projekt

Funderingar finns att starta ett projekt om daglig verksamhet för vuxna i länet under år 2002, i samarbete med Lena Tornberg från Autismcentrum.

§ 8.  Övriga frågor

§ 9.  Nästa styrelsemöte

Torsdag 30/8–01 kl. 18.00 – 21.00 i Handikappens hus i Katrineholm.

Vid protokollet Ordförande Justeras
Nina Gustafsson Solveigh Lagerbäck Lena Wärn

Protokoll från konstituerande styrelsemöte, Föreningen Autism 010331

§ 2 Till mötets ordförande valdes Solveigh Lagerbäck.

§ 3 Till mötets sekreterare valdes Nina Gustafsson.

§ 4 Till mötets justeringsmän valdes Lena Wärn och Tina Eriksson.

§ 5 Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Ordförande Solveigh Lagerbäck
Vice ordförande Mats Lundgren
Sekreterare Nina Gustafsson
Kassör Lena Wärn
Övrig ledamot Tina Eriksson
Suppleanter Simone Sköldin
  Maud Husberg

 

§ 6 Samtliga styrelsemedlemmar godkände att namn, adress och telefonnummer ligger på FA´s hemsida.

§ 7 Firmatecknare

Styrelsen beslutade att som firmatecknare utse var och en för sig kassör Lena Wärn och ordförande Solveigh Lagerbäck.

Kvitton på utgifter vi haft skall skickas signerade till kassör Lena Wärn var tredje månad.

§ 8 Bokslut

Till att underteckna bokslut utsågs Solveigh Lagerbäck och Tina Eriksson

§ 9 Kontaktperson till HSO

Solveigh Lagerbäck utsågs som kontaktperson till HSO.

§ 10 Arvode och reseersättning

Styrelsen beslöt att höja milersättningen till 16 kr. Inga arvoden betalas ut till styrelsemedlemmarna.

§ 11 Träff med autismteamet 01-04-02

Solveigh Lagerbäck och Maud Husberg deltar.

§ 12 Broschyren

Lokalavdelningarna ansvarar för att broschyrerna kommer ut till allmänheten. Vi skriver en lista på vart broschyrerna finns. (Vårdcentraler, bibliotek m.m.)

§ 13 Bokansvarig

Att ansvara för föreningens böcker utsågs Mats Lundgren

§ 14 Studieförbundet Vuxenskolan

Styrelsen beslutade att bjuda in Margareta Karlsson från Studieförbundet Vuxenskolan vid ett kommande styrelsemöte. Vi håller då till i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Flen. Solveigh Lagerbäck ansvarar.

§ 15 Övriga frågor

Mats Lundgren ansvarar för att mot en mindre kostnad ordna tillgång till en nyckel till Handikappens Hus i Katrineholm.

Maud Husberg utsågs att företräda FA Södermanland i föreningens intresseområde i Strängnäs kommun. Som ersättare utsågs Tanja Henriksson.

§ 16 Nästa styrelsemöte

Torsdag 10/5 kl. 18.00 - 21.00 i Lindebergs, Nyköping.

 

Vid protokollet

 

Nina Gustafsson

Sekreterare

 

Justeras

 

Solveigh Lagerbäck Lena Wärn Tina Eriksson
Ordförande Kassör Ledamot

Protokoll från styrelsemöte 2000-11-25

Tid:               Lördagen den 25 november 2000

Plats:             Hos Ulla-Britt i Gnesta

Närvarande:  Tina Eriksson, Maud Husberg, Solveigh Lagerbäck och Ulla-Britt Härd

§ 61 Val av justeringsman

Eftersom Helene Sjöström var frånvarande, valdes Tina till att föra protokollet. Solveigh Lagerbäck utsågs att justera detsamma.

§ 62 Ekonomi

Behållningen på postgirot per den 15/11-00 är 17.130,04.

Landstingsbidraget på 22.100,- samt ett extra Landstingsbidrag à 10.000,- för familjelägret på Ansgarsgården har inkommit. FA Sörmland har även fått 1.000,- i gåva av Förstamajblommekommittén i Sparreholm.

Fortfarande saknas inbetalning av medlemsavgift för ett stort antal medlemmar. Påminnelser skall skickas ut snarast, och de som vid årsskiftet fortfarande inte har betalt stryks ur medlemsregistret.

Solveigh meddelar Tina inför bokslutet hur stor vår fordran på Vuxenskolan är.

Ulla-Britt ser över möjligheterna att betala föreningens räkningar över Internet.

§ 63 Övriga rapporter

Nya böcker

Solveigh rapporterade vilka nya böcker som inköpts. Information om dessa finns på hemsidan.

Hemsidan

Ny enklare adress är på gång. Information om LSS i lättläst form finns tillgänglig där.

Föreläsning på Munktellarenan

Den 9/11 hölls en föreläsning om bemötande av personer med autism och utvecklingsstörning. 131 personer deltog. Föreläsningen beräknas ge föreningen en vinst om ca 21.000,-

Autismcentrum i Eskilstuna

En ny pedagog anställs fr o m februari 2001. Hon kommer att inrikta sig på vuxna. Autismteamet består då av 5 psykologer, 3 pedagoger och 2 kuratorer. Nästa träff med föreningen sker den 2 april 2001 kl 13.00.

Strängnäs målinriktningsprogram

Ett målinriktningsprogram om insatser till yngre funktionsinriktade i Strängnäs har tagits fram.

HSO

Solveigh rapporterade att FA Sörmland sitter med som suppleant i valberedningen på två år.

Inbjudan till träff med Vuxennämndens Omsorg och Psykiatriutskott i Eskilstuna

Maud skickar vidare inbjudan till alla vuxenanhöriga i Eskilstuna.

§ 64 Rapport från föräldragrupperna

Eskilstuna

Ligger lågt. Inget möte har hållits under hösten.

Katrineholm

Tre träffar har hållits hittills. Nästa träff sker den 10 december, då man ska julpyssla. Mer info finns på hemsidan.

Malmköping

En ny grupp har bildats i Malmköping. Solveigh lämnade ett förslag till kontaktperson. Hon talar med personen i fråga om hon kan ta ansvar för gruppen.

Nyköping

Senaste mötet var den 3 oktober. Flera träffar har hållits med Resursteamet och med skolchefen om en ev central skolenhet för barn i åldrarna 6-12 år. Högstadieenheten med Aspergerelever har nu även fått möjlighet till en egen fritidsgrupp. En konferens om Autism hålls i Nyköping den 11 december. Solveigh undersöker om FA kan delta med bokbord.

§ 65 Övriga kommunala möten

Samarbetskommittéerna

Gnesta

Ulla-Britt får numera alltid ritningar på alla ombyggnader som skall ske i Gnesta. En ny gruppbostad har startats upp. Ett eget korttidshem för barn och vuxna boende i Trosa-Gnesta ska öppnas.

Nyköping

Nästa möte sker den 27 november. Frågan om man i Nyköping tar bort gemensamhetsutrymmen på gruppbostäder är fortfarande obesvarad. Tina trycker på om ett svar.

Katrineholm

Särskolans ekonomi ses över och diskuteras. Planeringen av eget boende för personer med Asperger syndrom bör ta fart snarast.

Strängnäs

Arbete för att få ett eget korttidshem i Strängnäs Kommun fortgår. En särskild grupp för omsorgsfrågor för LSS-berättigade personer finns.

§ 66 Telefonabonnemang

Beslöts att Solveigh öppnar nytt telefonabonnemang alt. övertar Mauds abonnemang i föreningens namn p g a ökning av telefonsamtal, detta för att inte övriga i familjen ska drabbas av att den egna telefonen används.

§ 67 Julutskick

Maud och Tina samarbetar i fråga om julutskicket. Samtidigt skickas även påminnelser om medlemsavgift ut. Tina undersöker möjligheter till ”sponsring” av portot.

§ 68 Verksamhet år 2001

En tidsplan för färdigställande av verksamhetsberättelse och bokslut fastställdes.

Årsmötet planeras till den 31 mars alt 1 april. Ulla-Britt undersöker möjligheterna att förlägga mötet till Gnesta.

Helene har bokat Helene Tranquist för en föreläsning i april. Datum meddelas senare.

Familjeläger – HSO anordnar numera sommarläger, dit även våra medlemmar inbjuds. Vi gör därför ett uppehåll med lägret på Ansgarsgården.

Föräldrahelg – Förslag att hålla träff om bl a LSS den 19-20 maj. Solveigh ber Helene kolla om vi kan vara på Hedenlunda.

§ 69 Övriga frågor

Ulla-Britt avgår som kassör vid årsmötet 2001. Solveigh meddelar valberedningen.

§ 70 Nästa möte

Nästa möte hålls den 27/1 2001 kl 11.00 hos Ulla-Britt.

Vid protokollet Ordförande Justeras
Carina Eriksson Maud Husberg Solveigh Lagerbäck

Protokoll från styrelsemöte 2000-09-10

Tid: Söndagen den 10 september 2000

Plats: Hos Solveigh i Skebokvarn

Närvarande: Tina Eriksson, Maud Husberg, Solveigh Lagerbäck, Elisabeth Malm och Simone Sköldin

§ 41 Val av justeringsman

Eftersom Helene Sjöström var frånvarande, valdes Tina till att föra protokollet. Solveigh Lagerbäck utsågs att justera detsamma.

§ 42 Ekonomi

Behållning på konton

Behållningen på kontona är idag ca 7.000,- enl telefonuppgift från kassören. Vår slutsats är då att väldigt många inte har betalat sin medlemsavgift per den 31/5, varför påminnelse måste skickas ut omedelbart.

Ansökan om landstingsbidrag skall vara inne senast 1/10. Maud och Ulla-Britt ombesörjer detta.

§ 43 Rapport från ordförandekonferens

Maud rapporterade från konferensen, som hölls i Kalmar den 2-3 september. Man lyssnade till två föreläsare; Helene Tranquist om skolan och Håkan Zandén om ett projekt om arbete och dagcenterverksamhet för personer med autism. Projektet finns att följa på RFA’s hemsida.

Nya informationsfoldrar och ett nytt handlingsprogram har tagits fram.

§ 44 Rapport från föräldragrupperna

Eskilstuna

Ingen verksamhet under sommaren. Kallelse till möte under hösten kommer.

Katrineholm

Avvaktar nytt datum för uppstart.

Nyköping

Nästa möte är planerat till den 3/10. Kallelse är utskickad.

En specialenhet för elever med Asperger syndrom har under hösten startats upp på Nicolaiskolan.

Nästa möte med Resursteamet sker den 20/9. Tina fortsätter jobba med skolfrågor.

§ 45 Rapport Ansgarsgården

Familjehelgen på Ansgarsgården var mycket bra ordnad av ett föräldrapar från Gnesta.

Tina tillfrågar dem om de kan hålla i familjehelgen även nästa år.

Extra landstingsbidrag på ca 10 tkr för familjehelgen är på ingående.

§ 46 Övriga rapporter

Möte med Landstinget & Kommunförbundet 14/8

Tjänstemän från Landstinget & Kommunförbundet har träffat sex av våra medlemmar, för att informera sig om hur situationen ser ut för skolbarn med autismspektrumstörning och deras anhöriga. Man vill även öka samarbetet mellan Kommunerna och Landstinget i Södermanland i handikappfrågor.

Utbildningsprojekt i Flen

Solveigh informerade om att det i Flen pågår ett EU-projekt, där man under fem heldagar kommer att utbilda personal från BVC, skolan – från förskolan upp till gymnasiet – m fl, i neuropsykiatriska problem.

§ 47 Bildande av lokalföreningar

Föreslogs att föräldragrupperna ska bilda lokalföreningar med egna stadgar och egen styrelse. Fördelen blir att man kan söka kommunala bidrag. Ett förslag till stadgar har tagits fram. Maud mailar förslaget till föräldragruppsansvariga, som överväger detta till nästa möte.

§ 48 Möte med teamet på Autismcentrum i Eskilstuna

Solveigh, Maud och ev Simone träffar Autismcentrum den 2/10 kl 13.00.

§ 49 Konferens i Malmö — "Forskning, fokus på Autism" 5-6/10

Maud och Elisabeth deltar i konferensen. Deltagaravgifterna betalas av Riks FA och FA Sörmland. Resa och uppehälle bekostas av Maud och Elisabeth själva.

§ 50 Extra årsmöte

För att kunna ansöka om eget organisationsnummer för FA Sörmland måste ett extra årsmöte hållas, där man antar föreningens stadgar. Förslag till mötesdag – 15/10. Solveigh och Maud ordnar lokal och skickar ut kallelse snarast.

§ 51 Föreläsning "Bemötande av personer med autism"

FA ordnar en föreläsning i Eskilstuna på Munktellarenan den 9/11 kl 9.00-15.30. Föreläsare är Jesper Hållén. Medlemmar, personal, chefer, politiker och övriga beslutsfattare kommer att bjudas in. Vi beslutade att det kostar 250 kronor per person att delta på föreläsningen.

§ 52 Övriga föreläsningar

30/9-1/10 Föreläsning om "Sorgearbete före och efter diagnosen, Att leva med diagnosen som barn och vuxen" sker i samarbete med Dampens Hus och Eskilstuna Folkhögskola.

Förslag till föreläsningar under våren; Helene Tranquist om skolan och Håkan Zandén om arbete för personer med autism det vill säga samma föreläsningar som gavs under ordförandekonferensen. Ett annat förslag är en föreläsning av personer med Asperger syndrom som RFA genomfört tidigare.

Information om alla föreläsningar läggs ut på hemsidan. Inbjudan sker i möjligaste mån i samutskick på grund av höga portokostnader.

§ 53 Baddag

Beslöts skjuta fram ev datum för baddag till januari —01. Helene ombeds sköta bokning och inbjudan.

§ 54 Föräldrautbildning

Frågan skjuts till nästa möte, då Helene som jobbat med utbildningen inte var med på mötet.

§ 55 Möte med LSS-handläggare

Inbjudan till möte med LSS-handläggare kommer i nästa utskick. Aktiviteten sker i samarbete med RBU och FUB.

§ 56 Kulturgruppen

Maud deltar i möte den 20/9 med Länssamrådet Kultur & Handikapp i Sörmland och i uppstartskonferens för läskampanj den 28/9.

§ 57 Brev till Eskilstuna Kommun

För ett år sedan ställde FA en fråga till Eskilstuna Kommun angående upphandling av utbildning och handledning till personal som arbetar med personer med autism. FA’s fråga gällde bolagets kompetens om autism. Vår fråga har fortfarande inte besvarats av Eskilstuna Kommun. Vi ska brevledes påpeka att vi förväntar oss ett svar.

§ 58 Informationsfolder

Färdigställande av informationsfolder om FA Sörmland bör ske snarast. Den skall därefter läggas ut på hemsidan. Styrelsen ska på så sätt kunna skriva ut den och därefter dela ut på lämpliga ställen. Var och en ansvarar för "sin" kommun och en lista bör föras över var foldern finns, för att underlätta uppdatering.

§ 59 Övriga frågor

Div post som kommit till föreningen gicks igenom.

AMA:s vänner inbjuder till konferens i Brasilien i november.

§ 60 Nästa möte

Nästa möte hålls den 25/11 2000 kl 11.00 hos Ulla-Britt.

Vid protokollet Ordförande Justeras
Carina Eriksson Maud Husberg Solveigh Lagerbäck

Protokoll från styrelsemöte 2000-05-14

Tid: Söndagen den 14 maj 2000

Plats: Hos Ulla-Britt i Gnesta

Närvarande: Tina Eriksson, Maud Husberg, Ulla-Britt Härd, Solveigh Lagerbäck och Simone Sköldin

§ 24 Val av justeringsman

Eftersom Helene Sjöström var frånvarande valdes Tina till att föra protokollet. Solveigh Lagerbäck utsågs att justera detsamma.

§ 25 Ekonomin

Behållning på konton

Postgirokonto per 14/5 27 099,04
Girokapitalkonto 4 096,00
  31 195,04

Landstingsbidraget på ca 22 tkr har inkommit, likaså en gåva på 3 tkr från Strängnäs Förstamajblommekommitté. Några medlemsavgifter har också droppat in, men sista betalningsdag är satt till 31 maj, så flertalet medlemsavgifter väntas vara betalda per detta datum.

§ 26 Rapport föräldragrupper

Eskilstuna

Simone rapporterade att man haft en föreläsning om LSS och ledsagarservice i februari. Man kommer att göra detta till en årligen återkommande träff. F n är 12 föräldrapar medlemmar. De flesta diskussionerna handlar om skolan.

Katrineholm

Solveigh rapporterade att man haft tre träffar hittills i Katrineholm. Man har även där haft information om LSS. Man har idag ett tiotal medlemmar. Ett antal gemensamma utflykter är planerade.

Nyköping

Även i Nyköping har man ett tiotal medlemmar, varav de flesta i skolåldern, varför tonvikten på arbetet i gruppen legat på skolan. Till hösten planerar man att starta en specialenhet för barn i högstadieåldern med A/AS på Nicolaiskolan. Den 3 maj deltog föräldrar, rektor, områdeschefen och Resursteamets Autismgrupp i en informations- och diskussionsträff angående detta. Tina fortsätter att träffa Autismgruppen regelbundet.

§ 27 Rapport från baddagen

Den 6 maj hade föreningen hyrt Nyköpings badhus. 38 personer deltog. Helene fick i uppdrag att boka en ny baddag till hösten. Simone kollar vad det kostar att hyra Vattenpalatset i Eskilstuna. Tidigare rundringningar har visat att Nyköpings badhus är i särklass billigast att hyra.

§ 28 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter

§ 29 Träff med RFA:s styrelse

Maud träffar styrelsen för Riksföreningen Autism i Stockholm den 24 maj för att informera om turerna runt vår skrivelse till Eskilstuna kommun. I skrivelsen ifrågasätter vi upphandling av utbildning för personal som arbetar med personer med autism. Enligt våra referenser saknar bolaget kompetens om autism.

§ 30 På Lika Villkor

På Lika Villkor är en handikapputställning på Parken Zoo i Eskilstuna, där Simone och Lena Talman tidigare deltagit med bokbord. I år sker utställningen den 1 juli. Simone funderar över eventuellt deltagande.

§ 31 Kulturdagen

Möte hålls den 23/5 i Eskilstuna om tillgänglighet till kultur. Ingen från FA deltar. Maud har tidigare lämnat skriftligt svar om våra synpunkter.

§ 32 Höstkonferens

Helene jobbar vidare med att ordna konferens i höst. Förslag till föreläsning för politiker, verksamhetsansvariga, personal m fl "Omsorgspersonal i gruppboende" med Jesper Åhlin. Föreläsningen förläggs till Eskilstuna.

§ 33 Familjehelg

Fem familjer – 13 personer – är hittills anmälda till familjehelgen på Ansgarsgården. Tina och Solveigh, ev också Maud och Simone deltar enbart på lördagen. Deltagarlista skickas till Ulla-Britt, som därefter skickar ut fakturor.

§ 34 Föräldrautbildning

Hittills har 5 föräldrapar visat intresse. Helene jobbar vidare.

§ 35 HSO

Post från HSO skickas i fortsättningen till Solveigh, som är kontaktperson. Tina är kontaktperson nr 2.

§ 36 Eget organisationsnummer

Beslöts att, för att underlätta viss administration, ansöka om eget organisationsnummer för FA Sörmland, förutsatt att vi erhåller deklarationsfrihet.

§ 37 Informationsfolder

Uppdrogs åt Solveigh att snarast inhämta förslag på utseende till en informationsfolder om FA Sörmland. Varje person i styrelsen bör upprätta en lista över utskick av foldern inom "sin" hemort.

Föreslogs att be Mats Lundgren bevaka Katrineholm.

§ 38 Nya böcker

Sju nya böcker till boklådan har köpts in. Solveigh mailar till Mats, så att det kommer med på vår hemsida.

§ 39 Övriga frågor

Maud informerade om div brev och fax som kommit till FA- kursinbjudningar, presentationer av kursgårdar i Sörmland o d.

Tina föreslog att man skulle bjuda in handläggarna på försäkringskassorna i Sörmland till information om handikappet och vad det innebär.

Maud övertar FA's fax från Ulla-Britt.

§ 40 Nästa möte

Nästa möte hålls den 10/9 2000 kl 11.00 hos Ulla-Britt.

Vid protokollet Ordförande Justeras
Carina Eriksson Maud Husberg Solveigh Lagerbäck

Protokoll från styrelsemöte 2000-04-02

Ändrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2010