Protokoll för årsmöte Autism & Aspergerföreningen Södermanland 2011-03-19

Plats: Clarion Collection Bolinder Munktell Hotell, Eskilstuna

§ 1  Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2  Val av ordförande för mötet

Willgott Friström valdes som ordförande för årsmötet.

§ 3  Val av sekreterare för mötet

Mats Lundgren valdes som sekreterare för årsmötet.

§ 4  Val av två justerare tillika rösträknare

Hans Eriksson och Annika Eriksson valdes som justerare tillika rösträknare.

§ 5  Godkännande av dagordning

Årsmötet fastställde styrelsens förslag till dagordning.

§ 6  Är årsmötet behörigen utlyst

Årsmötets deltagare fann att kallelsen till årsmötet skickats ut i behörig tid och ordning.

§ 7  Behandling av verksamhetsberättelse

Åke Lagerbäck föredrog verksamhetsberättelsen för 2010. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.

§ 8   Behandling av balans- och resultaträkning samt fastställande av resultaträkningen

Åke Lagerbäck föredrog föreningens bokslut för 2010. Årsmötet godkände bokslutet för 2010.

§ 9   Revisionsberättelse

Åke Lagerbäck föredrog revisionsberättelsen för Autism- och Aspergerföreningen Södermanland och föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2010.

§ 10  Styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2010.

§ 11  Medlemsavgift 2012

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att medlemsavgifter för 2012 är oförändrat

§ 12  Budget 2011 inklusive ersättning till styrelsemedlemmar

Årsmötet fastställde styrelsens förslag till budget och omkostnadsersättning för styrelsemedlemmar och övriga medlemmar som genomför ett förtroendeuppdrag i föreningen under 2011.

Oförändrade ersättningar; 18,50:-/mil i reseersättning, eller betald biljett. 300 kr i telefonkostnader för sekreterare och 200 kr till övriga styrelsemedlemmar. Övriga omkostnader (papper, bläckpatroner etc.) ersätts mot kvitto.

§ 13  Val av ordförande

Mikael Leppänen valdes till ordförande för ett år.

§ 14  Val av övriga styrelseledamöter

Chatarina Jirenius, Solveigh Lagerbäck och Tomas Lundin (omval) valdes på två år.

Mats Lundgren, Hans Eriksson och Helene Sjöström har ett år kvar.

§ 15  Val av styrelsesuppleanter

Annica Lundgren omvaldes på 2 år.

Johan Hellenberg valdes på 1 år, fyllnadsval efter Mikael Leppänen

Maritta Duvbro har 1 år kvar.

§ 16  Val av revisorer och revisorssuppleanter

§ 17  Val av valberedning

Åke Lagerbäck (sammankallande) och Håkan Steinbüchel valdes till valberedningen.

§ 18  Behandling av styrelsens framlagda förslag

Inga förslag från styrelsen.

§ 19  Behandling av Autism & Aspergerförbundets styrelses framlagda förslag

Inga förslag från Autism & Aspergerförbundet.

§ 20  Behandling av inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

§ 21  Val av ombud jämte ersättare till riksmötet

Årsmötet beslutade att styrelsen utser vilka som skall delta i riksmötet.

§ 22  Förslag till mål och verksamhetsplan för 2011

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag till mål och verksamhetsplan för 2011.

§ 23  Mötets avslutande

Ordföranden för årsmötet tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

 

Willgot Friström

 

Mats Lundgren

Ordförande för årsmötet

 

Sekreterare för årsmötet

 

 

 

Hans Eriksson

 

Annika Eriksson

Justerare

 

Justerare

 Ändrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2013