Protokoll för styrelsemöte i Autism- och Aspergerföreningen Södermanland 2012-01-28

Plats: Tallgården Skebokvarn

Närvarande: Solveigh, Mats, Annica, Maritta och Hans

44 §  Mötets öppnande

Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat

45 §  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

46 §  Val av justerare

Solveigh valdes till justerare.

47 §  Genomgång av föregående protokoll

Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

48 §  Ekonomi

Föreningens ekonomi är god.

49 §  Rapporter, möten och skrivelser

50 §  Aktiviteter våren 2012

51 §  Årsmöte 2012

52 §  Övriga frågor

Inga övriga frågor.

53 §  Kommande styrelsemöten

Konstituerande styrelsemöte i samband med årsmötet.

54 §  Avslutning

Vice ordförande tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat.

 

Vid protokollet V Ordförande Justerare
Annica Lundgren Mats Lundgren Solveigh Lagerbäck

Protokoll för styrelsemöte i Autism- och Aspergerföreningen Södermanland 2011-10-24

Plats: Oktobervägen 12 Flen

Närvarande: Helené, Solveigh, Mats och Hans

34 §  Mötets öppnande

Vice ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

35 §  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

36 §  Val av justerare

Hans valdes till justerare.

37 §  Genomgång av föregående protokoll

Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

38 §  Ekonomi

Kassören rapporterade att föreningens ekonomi är fortsatt god.

39 §  Rapporter, möten och skrivelser

Ansökan i om landstingsbidrag är insänd.

Föreningen har fått inbjudan till Informations- och dialogmöte kring projektet – "Förbättrat medicinskt omhändertagande för vuxna personer med KOMPLEXA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR" i Eskilstuna den 16/11.

40 §  Aktiviteter hösten 2011

41 §  Övriga frågor

Inga övriga frågor.

42 §  Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte den 8/12 i Strängnäs kl 18:00. I samband styrelsemöte bjuds styrelsemedlemmarna på förtäring.

43 §  Avslutning

Vice ordförande tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat.

 

Vid protokollet V Ordförande Justerare
Helené Sjöström Mats Lundgren Hans Eriksson

Protokoll för styrelsemöte i Autism- och Aspergerföreningen Södermanland 2011-09-30

Plats: Tallgården, Skebokvarn

Tid: Kl 17.00

23 §  Mötets öppnande

Ordföranden hälsad deltagarna välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat

24 §  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

25 §  Val av justerare

Solveigh valdes till justerare.

26 §  Genomgång av föregående protokoll

Protokollet lades till handlingarna.

27 §  Ordförandeskap

Mikaels arbetssituation medger inte att han kvarstår som ordförande. Styrelsen beslutade att Mikael formellt kvarstår som ordförande, dock styrs ordförande-mailen om samt telefonnr tas bort från hemsidan. Inga förändringar avseende firmatecknare etc.

28 §  Ekonomi

Kassören rapporterade att vi har 40.092:-, 40.531:- på Resursbank samt ca 800:- på Nordea.

29 §  Rapporter, möten och skrivelser

30 §  Aktiviteter hösten 2011

31 §  Övriga frågor

Lokalföreningen i Eskilstuna inkommer med förslag på inköp av kontorsinventarier till lokalerna i E18. Underlag distribueras inom styrelsen för beslut.

Julavslutning för styrelsen någon gång under december.

32 §  Kommande styrelsemöte

Måndag 24/10 kl 18.00 hemma hos Helené, Oktobervägen 12 Flen.

33 §  Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Ordförande Justerare
Helené Sjöström Mats Lundgren Solveigh Lagerbäck

Protokoll för styrelsemöte 2011-06-18

Plats: Åsgatan 44, Katrineholm

Närvarande: Mats och Annica Lundgren, Solveigh Lagerbäck, Maritta Duvbro, Hans Eriksson

§ 12  Mötets öppnande

Vice ordförande hälsade all välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 13  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 14  Val av justerare

Solveigh valdes till att justera protokollet.

§ 15  Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokollet fanns inte tillgängligt.

§ 16  Ekonomi

Föreningens ekonomi är god.

§ 17  Nominering KHR Strängnäs

Styrelsen fastställde tidigare nominering till KHR Strängnäs.

§ 18  Rapporter, möten och skrivelser

§ 19  Förbundsrådet

I samband med förbundsrådet kommer en media utbildning att genomföras, Mats och Solveigh är intresserade att delta.

§ 20  Övriga frågor

Solveigh svarar för att årsmöteshandlingar skickas till förbundet.

Föreläsning om Kärlek, Sex och Asperger under hösten, styrelsen undersöker var och när det ska genomföras.

§ 21  Kommande styrelsemöten

Torsdag den 1/9 kl 18.00 i Eskilstuna, torsdagen 27/10 kl 18.00 Linnégården Katrineholm. Torsdag 8/12 kl 18:00, Strängnäs, avslutningsmåltid i samband med styrelsemötet.

§ 22 Mötets avslutande

Vice ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Annica Lundgren Mats Lundgren Solveigh Lagerbäck

Protokoll från konstituerande styrelsemöte i Autism- och Aspergerföreningen Södermanland 2011-03-19

Plats: Clarion Collection Bolinder Munktell Hotell, Eskilstuna

Närvarande: Solveigh, Mats, Annica Hans.

1 §  Mötets öppnande

Vice ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2 §  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3 §  Val av justerare

Solveigh valdes till justerare.

4 §  Genomgång av föregående protokoll

Protokollet från föregående styrelsemöte gicks igenom och lades till handlingarna.

5 §  Ekonomi

Enligt resultat och balansräkning från årsmötet.

6 §  Konstituering av styrelsen

7 §  Rapporter, möten och skrivelser

HABV's möte den 5 april – Mats deltar. Frågan ställs till övriga styrelsemedlemmar.

Riks- och Representantskapsmöte 7-8/5. Solveigh, Mats och Annica deltar.

HFS, vi behöver en ny representant till HFS, frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.

8 §  Representanter i kommuner m m

9 §  Övriga frågor

10 §  Kommande styrelsemöte

26/4 kl 18.00 i Eskilstuna. Mats meddelar Mikael.

11 §  Avslutning

Vice ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Annica Lundgren Mats Lundgren Solveigh Lagerbäck

Ändrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2013