Protokoll för årsmöte Autism & Aspergerföreningen Södermanland 2012-03-24

Plats: Blommenhof Hotel, Nyköping

§ 1    Mötets öppnande

Vice ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2    Val av ordförande för mötet

Willgot Friström valdes som ordförande för årsmötet.

§ 3    Val av sekreterare för mötet

Mats Lundgren valdes som sekreterare för årsmötet.

§ 4    Val av två justerare tillika rösträknare

Lena Folcke och Maritta Duvbro valdes som justerare tillika rösträknare.

§ 5    Godkännande av dagordning

Årsmötet fastställde styrelsens förslag till dagordning.

§ 6    Är årsmötet behörigen utlyst

Årsmötets deltagare fann att kallelsen till årsmötet skickats ut i behörig tid och ordning.

§ 7    Behandling av verksamhetsberättelse

Mats Lundgren föredrog verksamhetsberättelsen för 2011. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.

§ 8    Behandling av balans- och resultaträkning samt fastställande av resultaträkningen

Solveigh Lagerbäck föredrog föreningens bokslut för 2011. Årsmötet godkände bokslutet för 2011.

§ 9    Revisionsberättelse

Mats Lundgren föredrog revisionsberättelsen för Autism- och Aspergerföreningen Södermanland och föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2011.

§ 10  Styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2011.

§ 11  Medlemsavgift 2013

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att medlemsavgifter för 2013 är oförändrat

§ 12  Budget 2012 inklusive ersättning till styrelsemedlemmar

Årsmötet fastställde styrelsens förslag till budget och omkostnadsersättning för styrelsemedlemmar och övriga medlemmar som genomför ett förtroendeuppdrag i föreningen under 2012.

Oförändrade ersättningar; 28,50:-/mil i reseersättning, eller betald biljett. 300 kr i telefonkostnader för sekreterare och 200 kr till övriga styrelsemedlemmar. Övriga omkostnader (papper, bläckpatroner etc.) ersätts mot kvitto.

§ 13  Val av ordförande

Ordförande posten är vakant under 2012.

§ 14  Val av övriga styrelseledamöter

Mats Lundgren, Hans Eriksson, Helene Sjöström (omval på samtliga) och Carolina Johannison (nyval) valdes på två år.

Susanna Lundblad (fyllnadsval) valdes på ett år.

Chatarina Jirenius, Solveigh Lagerbäck har ett år kvar

§ 15  Val av styrelsesuppleanter

Maritta Duvbro omvaldes på 2 år.

Annica Lundgren har 1 år kvar.

§ 16  Val av revisorer och revisorssuppleanter

§ 17  Val av valberedning

Åke Lagerbäck (sammankallande) och Håkan Steinbüchel valdes till valberedningen.

§ 18  Behandling av styrelsens framlagda förslag

Inga förslag från styrelsen.

§ 19  Behandling av Autism & Aspergerförbundets styrelses framlagda förslag

Inga förslag från Autism & Aspergerförbundet.

§ 20  Behandling av inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

§ 21  Val av ombud jämte ersättare till riksmötet

Årsmötet beslutade att styrelsen utser vilka som skall delta i riksmötet.

§ 22  Förslag till mål och verksamhetsplan för 2012

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag till mål och verksamhetsplan för 2012.

§ 23  Mötets avslutande

Ordföranden för årsmötet tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

 

Willgot Friström

 

Mats Lundgren

Ordförande för årsmötet

 

Sekreterare för årsmötet

 

 

 

Lena Folcke

 

Maritta Duvbro

Justerare

 

Justerare

 


Ändrad 13/10/19
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2013