Protokoll för styrelsemöte i Autism- och Aspergerföreningen Södermanland 2013-02-12

Plats Tallgården Skebokvarn

Tid 18.00

74 §  Mötets öppnande

Mötet öppnades och till mötesordförande valdes Susanna Lundblad

75 §  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes efter tillägg.

76 §  Val av justerare

Hans Eriksson valdes till justerare

77 §  Genomgång av föregående protokoll

Protokollet från förra styrelsemöte gicks igenom och lades till handlingarna.

78 §  Ekonomi

Kassören har fått förhinder men inga stora utgifter sedan sista mötet.

79 §  Rapporter, möten och skrivelser

Solveigh rapporterar från Landstinget och kommunens projekt ”En väg in”

Solveigh berättar om VOC (vård och omsorgscollege) Ansökan om utbildning som ska bedrivas har skickats in.

Hans rapporterar att i Strängnäs ska det vara en tillgänglighetsvecka på Multeum. Solveigh skickar foldrar till Maud så vi kan lägga ut dem 16 mars.

Strängnäs kommun vill ha in nomineringar till KHR, och behöver ett styrelseprotokoll, för godkännande av kommunfullmäktige. Nomineringar och protokoll skickas till nämndsekreteraren i Strängnäs efter årsmötet.

Foldrar till Susanna att dela ut till träningsskolorna och habiliteringen i Eskilstuna.

80 §  Årsmöte 2013

Till årsmötet ska verksamhetsberättelsen (Solveigh) och ekonomiska rapporten (Carolina) vara klara.

Åke och Håkan är valberedare och Åke är vidtalad.

81 §  Övriga frågor

Vi ber om en kopieringskod på Linnegården så kan vi göra våra utskrifter där.

Vi ber Mats att köpa in en bärbar föreningsdator där kassören kan lägga in ekonomiprogrammet.

Anmälningar till föreläsningen i Katrineholm går in till Susanna så vi kan beräkna ungefär hur mycket kaffe vi ska beställa.

82 §  Kommande styrelsemöten

Nästa styrelsemöte blir årsmötet och konstituerande möte direkt efter.

83 §  Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet Mötesordförande Justerare
Solveigh Lagerbäck Susanna Lundblad Hans Eriksson

Protokoll för styrelsemöte i Autism- och Aspergerföreningen Södermanland 2012-12-09

Plats: Linnégården, Katrineholm

Tid: Kl 13.30

64 §  Mötets öppnande

Vice ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

65 §  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

66 §  Val av justerare

Hans Eriksson valdes till justerare.

67 §  Genomgång av föregående protokoll

Protokollet från föregående styrelsemöte gicks igenom muntligt och lades till handlingarna.

68 §  Ekonomi

Ekonomin är god, rapporten godkändes.

69§   Rapporter, möten och skrivelser

70 §  Utskick vintern/våren 2013

Utskicket gör i början på januari 2013.

71 §  Övriga frågor

Inga övriga frågor.

72 §  Kommande styrelsemöten

Tisdag den 12/2 kl 18.00 Tallgården Skebokvarn

73 §  Avslutning

Vice ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat och deltagarna övergick till att julpyssla.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Solveigh Lagerbäck Mats Lundgren Hans Eriksson

Protokoll för styrelsemöte i Autism- och Aspergerföreningen Södermanland 2012-11-10--11

Plats: Plevnagården, Malmköping

Tid: Kl 16.00

53 §  Mötets öppnande

Vice ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

54 §  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

55 §  Val av justerare

Carolina Johannisson valdes till justerare.

56 §  Genomgång av föregående protokoll

Protokollet från föregående styrelsemöte gicks igenom muntligt och lades till handlingarna.

57 §  Ekonomi

Ekonomin är god, rapporten godkändes.

58 §  Rapporter, möten och skrivelser

59 §  Aktiviteter våren 2013/hur utveckla verksamheten?

Klart till nästa styrelsemöte.

60 §  Utskick vintern/våren 2013

Utskicket gör i början på januari 2013.

61 §  Övriga frågor

Kat Kit, kontroll av kurser under våren, preliminärt beslutades att två personer går kursen som anhöriga. Carolina undersöker om det går att få medel från landstinget till kurs och paketet.

62 §  Kommande styrelsemöten

Den 9/12 kl 13.30 på Linnégården.

63 §  Avslutning

Vice ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Solveigh Lagerbäck Mats Lundgren Carolina Johannisson

Protokoll för styrelsemöte i Autism- och Aspergerföreningen Södermanland 2012-08-14

Plats: Rundvägen 16 Flen

Tid: Kl 18.00

32 §  Mötets öppnande

Vice ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

33 §  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

34 §  Val av justerare

Hans Eriksson valdes till justerare.

35 §  Genomgång av föregående protokoll

Protokollet från föregående styrelsemöte gicks igenom, korrigerades och lades till handlingarna.

36 §  Ekonomi

Ekonomin är god, rapporten godkändes.

37 §  Rapporter, möten och skrivelser

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn. Jeannette Laurent tillfrågas, föreningen står för resekostnader.

38 §  Utskick hösten 2012

39 §  Övriga frågor

Inga övriga frågor.

40 §  Kommande styrelsemöten

Nästa styrelsemöte onsdag den 26/9 kl 18.00 hemma hos Susanna Lundblad, Grinda gård Malmköping. Nästa den 21/11 kl 18.00 hemma hos Solveigh Lagerbäck på Tallgården Skebokvarn.

41 §  Avslutning

Vice ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Solveigh Lagerbäck Mats Lundgren Hans Eriksson

Protokoll för styrelsemöte i Autism- och Aspergerföreningen Södermanland 2012-06-30

Plats: Åsgatan 44 Katrineholm

Tid: Kl 15.00

22 §  Mötets öppnande

Vice ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

23 §  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

24 §  Val av justerare

Maritta valdes till justerare.

25 §  Genomgång av föregående protokoll

Protokollet från föregående styrelsemöte gicks igenom och lades till handlingarna.

26 §  Ekonomi

Ekonomin är god, rapporten godkändes.

27 §  Rapporter, möten och skrivelser

Landstingets inventering om åtgärder för att förbättra möjligheterna.

28 §  Utskick hösten 2012

Underlag för utskick skickas till Mats för sammanställning.

29 §  Övriga frågor

Förbudsrådet genomförs 8-9/9 i Tällberg. Mats åker.

30 §  Kommande styrelsemöten

14/8 kl 18.00 hemma hos Carolina i Flen.

31 §  Avslutning

Vice ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Solveigh Lagerbäck Mats Lundgren Maritta Duvbro

Protokoll för styrelsemöte i Autism- och Aspergerföreningen Södermanland 2012-05-24

Plats: Tallgården Skebokvarn

Tid: kl 18.00

12 §  Mötets öppnande

Vice ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat

13 §  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

14 §  Val av justerare

Hans valdes till justerare.

15 §  Genomgång av föregående protokoll

Protokollet från föregående styrelsemöte gicks igenom och lades till handlingarna.

16 §  Ekonomi

Ekonomin är god, rapporten godkändes.

17 §  Rapporter, möten och skrivelser

Inbjudan till förbudsrådet har kommit, beslut tas i samband med nästa styrelsemöte.

LSS-gruppen har haft möte, Maud deltog. Hon rapporterade från en konferens i Västerås om Visuell stimulans. Nytt LSS-boende klart, inflyttning har ägt rum.

Nytt kortis i Katrineholm invid Tallheden, inriktningen är barn som behöver tydliggörande pedagogik. Omorganisation inom Vård- och omsorgsförvaltningen.

18 §  Aktiviteter hösten 2012

Aktiviteterna sammanställs i samband med nästa styrelsemöte. Utskick under augusti. I samband med utskicket skicka vi med förslag på ett antal aktiviteter under 2013.

19 §  Övriga frågor

Lena Folcke kontaktar lokalföreningen Eskilstuna om arbetsinsats med Facebook, rapport till nästa styrelsemöte.

20 §  Kommande styrelsemöten

Nästa styrelsemöte 30/6 15.00 hemma hos Mats, därefter 14/8 kl 18.00 hemma hos Carolina i Flen.

21 §  Avslutning

Vice ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet

Vid protokollet Ordförande Justerare
Solveigh Lagerbäck Mats Lundgren Hans Eriksson

Protokoll från konstituerande styrelsemöte i Autism- och Aspergerföreningen Södermanland 2012-03-24

Plats: Blommenhof Hotel, Nyköping

Närvarande: Solveigh, Mats, Annica, Maritta, Carolina och Hans.

1 §  Mötets öppnande

Vice ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2 §  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3 §  Val av justerare

Solveigh valdes till justerare.

4 §  Genomgång av föregående protokoll

Protokollet från föregående styrelsemöte gicks igenom och lades till handlingarna.

5 §  Ekonomi

Enligt resultat och balansräkning från årsmötet.

6 §  Konstituering av styrelsen

7 §  Rapporter, möten och skrivelser

Solveigh och Mats träffade en arbetsgrupp ur landsting och kommuner, arbetsgruppens arbete avser tidig upptäckt och tidig insats.

 • Riksmötet
  Styrelsen beslutade att Solveigh samt någon mer ut styrelsen.
 • 8 §  Representanter i kommuner m m

  9 §  Övriga frågor

  Styrelsen beslutade att ansöka om medlemskap i Handikappföreningarna Katrineholm.

  10 §  Kommande styrelsemöte

  10/5 kl 18.00 hemma hos Solveigh. 30/6 15.00 hemma hos Mats.

  11 §  Avslutning

  Vice ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

   

  Vid protokollet

  Vid protokollet Ordförande Justerare
  Annica Lundgren Mats Lundgren Solveigh Lagerbäck

   


  Ändrad 13/10/19
  © Autism & Aspergerförening Södermanland 2013