CSS3 Button Rollover Css3Menu.com

Protokoll för årsmöte Autism & Aspergerföreningen Södermanland
2013-03-23

Plats: Plevnagården, Malmköping

§ 1  Mötets öppnande

Vice ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2  Val av ordförande för mötet

Willgot Friström valdes som ordförande för årsmötet.

§ 3  Val av sekreterare för mötet

Mats Lundgren valdes som sekreterare för årsmötet.

§ 4  Val av två justerare tillika rösträknare

Maria Lindman och Sten Jonsson valdes som justerare tillika rösträknare.

§ 5  Godkännande av dagordning

Årsmötet fastställde styrelsens förslag till dagordning.

§ 6  Är årsmötet behörigen utlyst

Årsmötets deltagare fann att kallelsen till årsmötet skickats ut i behörig tid och ordning.

§ 7  Behandling av verksamhetsberättelse

Mats Lundgren föredrog verksamhetsberättelsen för 2012. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.

§ 8  Behandling av balans- och resultaträkning samt fastställande av resultaträkningen

Carolina Johannison föredrog föreningens ekonomiska rapport för 2012. Årsmötet godkände ekonomiska rapporten för 2012.

§ 9  Revisionsberättelse

Mats Lundgren föredrog revisionsberättelsen för Autism- och Aspergerföreningen Södermanland och föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2012.

§ 10  Styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2012.

§ 11  Medlemsavgift 2014

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att medlemsavgifter för 2014 är oförändrat

§ 12  Budget 2013 inklusive ersättning till styrelsemedlemmar

Årsmötet fastställde styrelsens förslag till budget och omkostnadsersättning för styrelsemedlemmar och övriga medlemmar som genomför ett förtroendeuppdrag i föreningen under 2013.

Oförändrade ersättningar; 28,50:-/mil i reseersättning, eller betald biljett. 300 kr i telefonkostnader för sekreterare och 200 kr till övriga styrelsemedlemmar. Övriga omkostnader (papper, bläckpatroner etc.) ersätts mot kvitto.

§ 13  Val av ordförande

Ordförandeposten är vakant under 2013.

§ 14  Val av övriga styrelseledamöter

§ 15  Val av styrelsesuppleanter

§ 16  Val av revisorer och revisorssuppleanter

§ 17  Val av valberedning

Åke Lagerbäck (sammankallande) valdes till valberedning.

§ 18  Behandling av styrelsens framlagda förslag

Inga förslag från styrelsen.

§ 19  Behandling av Autism & Aspergerförbundets styrelses framlagda förslag

Inga förslag från Autism & Aspergerförbundet.

§ 20  Behandling av inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

§ 21  Val av ombud jämte ersättare till riksmötet

Årsmötet beslutade att styrelsen utser vilka som ska delta i riksmötet.

§ 22  Förslag till mål och verksamhetsplan för 2013

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag till mål och verksamhetsplan för 2013.

§ 23  Mötets avslutande

Ordföranden för årsmötet tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

 

Willgot Friström

 

Mats Lundgren

Ordförande för årsmötet

 

Sekreterare för årsmötet

 

 

 

Maria Lindman

 

Sten Jonsson

Justerare

 

Justerare


 

Ändrad 13/10/19
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2013