CSS3 Button Rollover Css3Menu.com

Protokoll för styrelsemöte i Autism- och Aspergerföreningen Södermanland 2014-03-10

Plats: Bron, Flen
Närvarande: Carolina, Mats O, Mats L, Hans, Sanna

74 §  Mötets öppnande

Vice ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

75 §  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

76 §  Val av justerare

Mats O valdes till justerare.

77 §  Genomgång av föregående protokoll

Protokollet från föregående styrelsemöte gicks igenom och lades till handlingarna.

78 §  Ekonomi

Föreningens ekonomi är god.

79 §  Årsmötet

80 §  Höstens aktiviteter

Mats bokar två badtider under hösten, Carolina bokar vuxenhelg, Sanna bokar bowling och dressin. Carolina undersöker möjligheter till hantverksträffar. Julpyssel i december.

81 §  Rapporter, möten och skrivelser

Carolina och Mats O har deltagit i referensgrupp ”För analys av förändrat uppdrag för barn och unga med neuropsykiatrisk problematik”. Carolina och Mats O överlämnade ett antal synpunkter som distribuerades till övriga deltagare.

Hans deltar i möte i Strängnäs om nya boenden i kommunen den 11/3.

Föreningen har fått frågor från förbundet att ställa till politiker inför valet.

82 §  Övriga frågor

Mats O har undersökt möjligheterna till lönebidragsverksamhet. Förbundet undersöker hur andra distrikt har löst uppgiften.

Lokalen på E18 i Eskiltuna ska vi ha den kvar? Om det blir någon form av lönebidragsarbete behövs lokalen.

83 §  Kommande styrelsemöten

Konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet. Därefter den 6/5 kl 18:00 på Bron i Flen. Nästa den 14/6 kl 15.00 hemma hos Mats L.

84 §  Avslutning

Vice ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet V ordförande Justerare
Sanna Lundblad Mats Lundgren Mats Ohlin

Protokoll för styrelsemöte i Autism- och Aspergerföreningen Södermanland 2014-01-28

Plats: Bron, Flen
Närvarande: Carolina, Mats O, Mats L, Hans, Sanna

63 §  Mötets öppnande

Vice ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

64 §  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägget Årsmöte.

65 §  Val av justerare

Hans valdes till justerare.

66 §  Genomgång av föregående protokoll

Protokollet från föregående styrelsemöte gicks igenom och lades till handlingarna.

67 §  Ekonomi

Föreningens ekonomi är god. Årets föreningsbidrag har inte kommit ännu.

68 §  Vårens aktiviteter, utskick

69 §  Årsmöte

Verksamhetsberättelse
Styrelsemedlemmar skickar underlag till Mats L

Mål och verksamhetsplan 2014

70 §  Rapporter, möten och skrivelser

Carolina och Mats O har deltagit i referensgrupp ”För analys av förändrat uppdrag för barn och unga med neuropsykiatrisk problematik”.

Föreningen har fått en kopia av tv-serien ”Liv med autism”.

71 §  Övriga frågor

Mats O tar fram en ide om lönebidragsarbete eller motsvarande.

72 §  Kommande styrelsemöten

Nästa styrelsemöte 11/3 kl 18:00 Bron Flen. Konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet.

73 §  Avslutning

Vice ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet V ordförande Justerare
Sanna Lundblad Mats Lundgren Hans Eriksson

Protokoll för styrelsemöte i Autism- och Aspergerföreningen Södermanland 2013-12-01

Plats: Linnégården, Katrineholm
Närvarande: Mats L, Carolina, Susanna och Hans

53 §  Mötets öppnande

Vice ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

54 §  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

55 §  Val av justerare

Carolina Johannison valdes till justerare

56 §  Genomgång av föregående protokoll

Protokollet från föregående styrelsemöte gicks igenom och lades till handlingarna.

57 §  Ekonomi

Föreningens ekonomi är god. Styrelsen beslutade att stå för Solveigh Lagerbäck kostnader i samband med rikskonferensen.

58 §  Vårens aktiviteter

59 §  Rapporter, möten och skrivelser

60 §  Övriga frågor

Inga övriga frågor.

61 §  Kommande styrelsemöten

28/1 kl 18:00 Bron i Flen, 11/3 kl 18:00 Bron Flen.

62 §  Avslutning

Vice ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet V ordförande Justerare
Hans Eriksson Mats Lundgren Carolina Johannison

Protokoll för styrelsemöte i Autism- och Aspergerföreningen Södermanland 2013-10-24

Plats: Grinda, Malmköping
Närvarande: Mats L, Carolina, Susanna, Mats O och Hans

43 §  Mötets öppnande

Vice ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

44 §  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

45 §  Val av justerare

Susanna Lundblad valdes till justerare

46 §  Genomgång av föregående protokoll

Protokollet från föregående styrelsemöte gicks igenom och lades till handlingarna.

47 §  Ekonomi

Föreningens ekonomi är god.

48 §  Kommande aktiviteter

49 §  Rapporter, möten och skrivelser

51 §  Kommande styrelsemöten

Nästa styrelsemöte den 1/12 i samband med julpysslet Linnégården Katrineholm kl 14.00. Inför styrelsemötet funderar alla på lämpliga aktiviteter under våren.

52 §  Avslutning

Vice ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet V ordförande Justerare
Hans Eriksson Mats Lundgren Susanna Lundblad

Protokoll för styrelsemöte i Autism- och Aspergerföreningen Södermanland 2013-08-27

Plats: Bron, Flen

Närvarande: Mats L, Carolina, Karin, Annica och Hans.

32 §  Mötets öppnande

Vice ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

33 §  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

34 §  Val av justerare

Hans Eriksson valdes till justerare

35 §  Genomgång av föregående protokoll

Protokollet från föregående styrelsemöte gicks igenom och lades till handlingarna.

36 §  Ekonomi

Landstingsbidraget har kommit in. Caroline avslutar Resursbank.

37 §  Dressin

Föreningen står för dressinhyran. 4-5 familjer anmälda. Mats mailar Susanna om de som har transportproblem.

38 § Vuxenhelg

15 personer anmälda. Mats kontrollerar om Solveigh kan vara moderator. Möjlighet till programjusteringar finns då vi endast har externa föreläsare under lördag förmiddag.

39 §  Rapporter, möten och skrivelser

Inga rapporter, möte eller skrivelser förelåg.

40 §  Övriga frågor

41 §  Kommande styrelsemöten

Nästa styrelsemöte den 24/10 kl 18.00 Grinda i Malmköping. Därefter 1/12 i samband med julpysslet Linnégården Katrineholm kl 14.00

42 §  Avslutning

Vice ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Vid protokollet V ordförande Justerare
Karin Löwenborg Mats Lundgren Hans Eriksson

Protokoll för styrelsemöte i Autism- och Aspergerföreningen Södermanland 2013-06-29

Plats: Åsgatan 44, Katrineholm

Närvarande: Mats L, Carolina, Susanne, Annica, Mats O och Hans.

22 §  Mötets öppnande

Vice ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

23 §  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

24 §  Val av justerare

Carolina Johannisson valdes till justerare.

25 §  Genomgång av föregående protokoll

Protokollet från föregående styrelsemöte gicks igenom och lades till handlingarna.

26 §  Ekonomi

Landstingsbidraget har inte kommit ännu, dock finns det pengar i kassan.

Carolina avslutar kontot i Resursbank.

27 §  Rapporter, möten och skrivelser

LSS-konferensen: Spridning mellan landets kommuner i tillämpningen av LSS. Rättsfall finns att tillgå hos förbundet.

Inbjudan till förbundsrådet har kommit. Rådet är den 7-8/9 i Stockholm. Carolina deltar.

Ett antal medlemmar har blivit intervjuade inför en avhandling om Aspberger. Susanna undersöker om vi kan få publicera den på hemsidan.

Mats O rapporterade om en förfrågan från Försäkringskassan om sitt deltagande i olika föreningsarbeten. Finns någon form av ersättning från Försäkringskassan kan den innebära begränsningar i förtroendeuppdrag.

Tyvärr var det lite lågt deltagande på ”Bondgården”.

28 §  Utskick för hösten/vintern 2013

Info om höstens aktiviteter publiceras på hemsidan under v 27 och skickas ut i början på augusti

29 §  Övriga frågor

Förening avser att ansöka om bidrag från Landstinget för Kit-Kat utbildning.

30 §  Kommande styrelsemöten

Nästa styrelsemöte 27/8 kl 18:00 Bron i Flen och därefter den 24/10 kl 18:00 Grinda i Malmköping.

31 §  Avslutning

Vice ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Vid protokollet V ordförande Justerare
Susanna Lundblad Mats Lundgren Carolina Johannison

Protokoll från styrelsemöte i Autism- och Aspergerföreningen Södermanland 2013-05-07

Plats: Bron, Flen

Närvarande: Mats L, Carolina, Mats O och Hans.

12 §  Mötets öppnande

Vice ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

13 §  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

14 §  Val av justerare

Hans Eriksson valdes till justerare.

15 §  Genomgång av föregående protokoll

Protokollet från föregående styrelsemöte gicks igenom och lades till handlingarna.

16 §  Ekonomi

Landstingsbidraget har inte kommit ännu, dock finns det pengar i kassan.

17 §  Rapporter, möten och skrivelser

18 §  Utskick om höstens verksamhet 2013

Uppgifter skickas till Mats före 1/6, målet är att publicera på hemsidan under v 26 och brevutskick under v 32.

19 §  Övriga frågor

Styrelsen beslutade att 10 st namnbrickor köps in. Namnbrickorna ska vara neutrala med texten ”Södermanland”, Carolina löser uppgiften.

20 §  Kommande styrelsemöten

29/6 15:00 hemma hos Mats L. 27/8 kl 18:00 Bron i Flen.

21 §  Avslutning

Vice ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Vid protokollet V ordförande Justerare
Susanna Lundblad Mats Lundgren Hans Eriksson

Protokoll från konstituerande styrelsemöte i Autism- och Aspergerföreningen Södermanland 2013-03-23

Plats: Plevnagården, Malmköping

Närvarande: Mats L, Carolina, Mats O, Karin, Susanna och Hans.

1 §    Mötets öppnande

Vice ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2 §    Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3 §    Val av justerare

Carolina Johannison valdes till justerare.

4 §    Genomgång av föregående protokoll

Protokollet från föregående styrelsemöte gicks igenom och lades till handlingarna.

5 §    Ekonomi

Enligt resultat och balansräkning från årsmötet.

6 §    Konstituering av styrelsen

  1. Funktioner
    Helené valdes till sekreterare
  2. Firmatecknare
    Mats Lundgren, 540423-2077 och Carolina Johannison, 711029-0124 valdes till att teckna firma var för sig.
  3. Bokslut
    Vice ordförande och kassör undertecknar tillsammans bokslutet

7 §    Rapporter, möten och skrivelser

8 §    Representanter i kommuner m m

9 §    Övriga frågor

10 §  Kommande styrelsemöte

10/5 kl 18.00 på Bron i Flen. 29/6 15:00 hemma hos Mats L.

11 §  Avslutning

Vice ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Vid protokollet V ordförande Justerare
Susanna Lundblad Mats Lundgren Carolina Johannison

 


Ändrad 14/03/23
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2013