Protokoll för extra årsmöte i Föreningen Autism Södermanland
2002-09-22 i Handikappens Hus Katrineholm

Närvarande: Maud Husberg, Lena Wärn, Mats Lundgren, Solveigh Lagerbäck och Nina Gustafsson från Styrelsen samt Jeanette Laurent och Weini Beyene.

§ 1 Öppnande

Solveigh hälsade välkommen.

§ 2 Val av ordförande för mötet

Jeanette Laurent valdes till ordförande för det extra årsmötet.

§ 3 Val av sekreterare för mötet

Nina Gustafsson valdes till sekreterare för det extra årsmötet.

§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Mats Lundgren och Maud Husberg valdes till justeringsmän tillika rösträknare för det extra årsmötet.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägget att fastställa årsavgiften för 2003.

§ 6 Kallelsen

Kallelsen var utsänd i tid enligt stadgar.

§ 7 Antagande av nya stadgeförslag

Föreningen Autism Södermanland antog stadgar för distrikt enligt Riksmötets förslag.

§ 8 Årsavgiften

Årsavgiften förblir oförändrad år 2003.

§ 9 Avslut

Jeanette Laurent förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet  
Nina Gustafsson Jeanette Laurent
Sekreterare Ordförande för det extra årsmötet
Justeras  
Mats Lundgren Maud Husberg

Protokoll för årsmöte i Föreningen Autism Sörmland
Söndagen den 24 mars 2002

Närvarande: Maud Husberg, Åke Lagerbäck, Solveigh Lagerbäck, Tina Eriksson,

Lena Wärn, Mats Lundgren, Nina Gustafsson och 3 övriga medlemmar.

§ 1 Mötets öppnande

Solveigh Lagerbäck hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande

Till ordförande för mötet valdes Åke Lagerbäck.

§ 3 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Nina Gustafsson.

§ 4 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Mats Lundgren och Willgott Friström.

§ 5 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes av årsmötet.

§ 6 Utlysning

Årsmötet ansågs behörigen utlyst.

§ 7 Verksamhetsberättelse

Solveigh Lagerbäck redogjorde för föreningens verksamhetsberättelse.

§ 8 Balans- och Resultaträkning

Tina Eriksson gick igenom resultat- och balansräkningen som mötet därefter godkände.

§ 9 Revisionsberättelse

Tina Eriksson läste upp revisionsberättelsen. P.g.a. kostsamma aktiviteter under år 2001 är ekonomin låg och föreningen får ej gå med förlust år 2002.

§ 10 Budget

Solveigh Lagerbäck gick igenom budgetförslaget för år 2002 som mötet därefter godkände.

Lena Wärn ansöker om landstingsbidrag.

§ 11 Styrelsens ansvarsfrihet

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2001.

§ 12 Medlemsavgift 2002

Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för 2002 med tillägget att det ska finnas möjlighet att bli stödmedlem för 25:-/familjemedlem. Mötet beslutade att följa styrelsens förslag.

§ 13 Val av ordförande

Solveigh Lagerbäck valdes till ordförande på 1 år.

§ 14 Val av övriga styrelseledamöter

Tina Eriksson avgick ur styrelsen. Till ny ledamot valdes Gunilla Blick på 2 år.

§ 15 Val av styrelsesuppleanter

Simone Sköldin avgick ur styrelsen. Till ny suppleant valdes Carina Norrbacka på 1 år.

§ 16 Val av revisorer och suppleanter

Till revisorer valdes Inger Kvarnö och Lisbeth Söderberg på vardera 1 år. Till suppleanter valdes Ann Flack och Henrik Linde på vardera 1 år.

§ 17 Val av valberedning

Till valberedning valdes Åke Lagerbäck och Kent Larsson.

§ 18 Behandling av styrelsens framlagda förslag

Fråga gällande avtal mellan Studieförbundet Vuxenskolan i Flen och Föreningen Autism. Styrelsen får i uppdrag att kontrollera avtal med andra föreningar samt skriva förslag till avtal.

§ 19 Behandling av Riksföreningens styrelses framlagda förslag

Förslag på textändringar i Riksföreningens stadgar.

Förslag på ändringar i distriktens stadgar gällande antal styrelsemedlemmar. I förslaget får styrelsen bestå av 2-7 suppleanter.

Förslag på att avgiften ska beslutas för nästkommande år.

Mötet godkände Riksföreningens styrelses framlagda förslag.

§ 20 Behandling av inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit.

§ 21 Riksmötesrepresentanter

Mötet godkände styrelsens förslag att Solveigh Lagerbäck/Mats Lundgren och Nina Gustafsson är ombud till riksmötet 19-21 april.

§ 22 Förslag till Mål och verksamhetsplan 2003

Solveigh Lagerbäck gick igenom förslaget som godkändes av mötet.

§ 23 Övriga frågor

Solveigh Lagerbäck informerade om "Asperger inifrån".

Maud Husberg informerade om "Lättläst".

 

Vid protokollet  
Nina Gustafsson Solveigh Lagerbäck
Sekreterare Ordförande
Justeras  
Mats Lundgren Willgott Friström


Ändrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2010