Styrelsemöte i Föreningen Autism Södermanland
2003-02-11 i Flen

Närvarande: Solveigh Lagerbäck, Gunilla Blick, Mats Lundgren, Maud Husberg och Nina Gustafsson.

§ 55   Justerare

Gunilla valdes till justerare.

§ 56   Genomgång av protokoll

Solveigh gick igenom föregående protokoll. Inget att tillägga.

§ 57   Ekonomi

Den ekonomiska genomgången är gjord och inlämnad till revisorn inför årsmötet.

§ 58   Fondansökningar

Föreningen har fått 10.000:- i fondmedel till Englandsresan. Fler ansökningar är inskickade. Föreningen ansöker även om fondmedel till en föräldrautbildning.

§ 59   Ansgarsgården

Beslut togs om att Sten och Maria har fria händer till förändring av familjehelgen för att locka fler medlemmar att delta. Styrelsen sätter ett tak på kostnader.

§ 60   Enkät om skola/arbete

Föreningen hjälper till att sprida en enkät om bland annat vilka problem man stöter på efter att man slutat gymnasiet när det gäller anpassning av bostad och arbete. I samarbete med Johan Liw och Lena Nilsson på Dammsdal.

§ 61   NPC, tidigare Autismcentrum

Solveigh kontaktar NPC (Neuropsykiatriskt centrum) för datum till träff.

§ 62   Rapporter

Solveigh gick igenom inkommen post. Nina berättade om korttidsboende i Flen.

§ 63   Information

Solveigh informerade om olika utbildningar som är aktuella samt visade nya böcker.

§ 64   Övrigt

Diskussion om att bilda lokalföreningar i länet. Beslut togs om att skicka ut en intresseanmälan till medlemmarna.

§ 65   Nästa möte

Konstituerande styrelsemöte efter årsmötet söndag den 9 mars.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Nina Gustafsson Solveigh Lagerbäck Gunilla Blick

Styrelsemöte i Föreningen Autism Södermanland
2002-11-12 i Malmköping

Närvarande: Solveigh Lagerbäck, Gunilla Blick, Mats Lundgren och Nina Gustafsson från styrelsen samt Jeanette Laurent övrig medlem.

§ 44 Justeras

Gunilla valdes till justerare.

§ 45 Genomgång av protokoll

Solveigh gick igenom föregående protokoll. Inget att tillägga.

§ 46 Ekonomi

Solveigh gick igenom föreningens ekonomi efter kontakt med Lena. Ekonomin är nu åter stabil.

§ 47 Julutskick

Vi gick igenom innehållet i julutskicket samt vårens aktiviteter..

§ 48 Riksföreningens arbetsgrupp om särskolan

Solveigh informerade.

§ 49 Föreläsning i utställningen ”Bråkiga barn”

Helen Sjöström går på föreläsning med Eva Kärfve om bemötande. Föreningen försöker besvara föreläsningen i Eskilstunakuriren ihop med Dampens Hus i Eskilstuna. Solveigh kontaktar tidningen.

§ 50 Autismcentrum

Möte med Autismcentrum 14/11. Solveigh, Gunilla och Jeanette.

§ 51 Rapporter

Solveigh gick igenom inkommen post. Mats berättade om möte angående framtiden för särskolan i Sörmland. Jeanette gick igenom vuxenträffarna.

§ 52 Utbildningar

Solveigh informerade om olika utbildningar som är aktuella.

§ 53 Övrigt

Solveigh ordnar med julkort till våra sponsorer. Nina påbörjar en skrivelse till landstinget angående hjälpmedel.

§ 54 Nästa möte

Arbetsträff med genomgång av julutskick hos Jeanette söndag 1/12 kl. 15.00 samt styrelsemöte hos Solveigh tisdag 11/2 kl. 18.00

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Nina Gustafsson Solveigh Lagerbäck Gunilla Blick

 

Styrelsemöte i Föreningen Autism Södermanland
2002-09-22 i Handikappens Hus Katrineholm

Närvarande: Maud Husberg, Lena Wärn, Mats Lundgren, Solveigh Lagerbäck och Nina Gustafsson från styrelsen samt Jeanette Laurent och Weini Beyene.

§ 36 Genomgång av protokoll

Solveigh gick igenom föregående protokoll. Solveigh pratar med Studieförbundet Vuxenskolan igen. Datum för möte på Autismcentrum ändrat till 14/11. Genomgång av syskonträffen. Caroline erbjuds att göra inbjudan.

§ 37 Ekonomi

Lena gick igenom föreningens ekonomi.

§ 38 Ordförandemötet

Solveigh berättade om ordförandemötet i Umeå där bla. frågan om särskolans vara eller icke vara diskuterades.

§ 39 Kontroll av höstens verksamheter samt genomgång av utskick

Vi delar upp kopieringen i styrelsen. Mats - Syskonträff, Solveigh - Bio och Lena - Brev.

§ 40 Föreläsningen på Hedenlunda

Nina köper blommor till Helene Tranquist, föreläsare och Helene Sjöström som utanför styrelsen hjälpt oss med föreläsningen.

Lena köper en present till Caroline som ansvarar för syskonträffen.

§ 41 Föreläsningar

Förslag på föreläsningar vi kan ha framöver.

§ 42 Rapporter

Solveigh gick igenom inkommen post.

§ 43 Övrigt

Jeanette gick igenom vuxenträffen. Vi gick igenom förslag till förändringar och olika aktiviteter. Jeanette gör en ny inbjudan som följer med nästa utskick.

Diskussion om hur vi tydliggör styrelsens roll för våra medlemmar.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Nina Gustafsson Solveigh Lagerbäck Mats Lundgren

 


Protokoll för styrelsemöte i Föreningen Autism Södermanland
2002 - 08 - 18 hos Lena i Nyköping

Närvarande. Solveigh Lagerbäck, Mats Lundgren, Lena Wärn och Nina Gustafsson från styrelsen, samt Jeanette Laurent och Tina Eriksson

§ 24  Protokoll från föregående styrelsemöte

Solveigh gick igenom föregående protokoll.

§ 25  Justerare

Lena valdes till mötets justerare.

§ 26  Balans- och resultatrapport

Tina gick igenom balans och resultatrapport. Lena redovisade våra tillgångar och utgifter. Lena tar över ansvaret för handkassan.

§ 27  Föreläsningen

Vi fortsätter att sprida föreläsningen. Mats - Katrineholm, Lena - Nyköping, Solveigh - Flen, Nina - Malmköping. Solveigh har beställt böcker till försäljning. Föreningen lägger på 20:- /bok i portoavgift.

§ 28 Information om Familjehelgen

Lena informerade om intäkterna för Ansgarsgården.

§ 29 Medlemsskap i Studieförbundet Vuxenskolan

Genomgång av våra krav för ett medlemskap i Studieförbundet Vuxenskolan. Solveigh pratar med dem och beslut tas i frågan vid nästa styrelsemöte. Mats och Lena tittar på alternativ.

§ 30  Fondansökningar

Vi lägger ut en hjälp till fondansökningar för privatpersoner på hemsidan. Solveigh skriver ett exempel.

§ 31  Möte med Autismcentrum

Solveigh, Mats, Nina och ev. Lena deltar i möte med Autismcentrum 15 oktober.

§ 32  Rapporter

§ 33  Inkommen post

Solveigh gick igenom inkommen post och information.

§ 34  Information om möten och föreläsningar.

§ 35 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs efter årsmötet den 22 september.

Vid protokollet Ordförande Justerare
Nina Gustafsson Solveigh Lagerbäck Lena Wärn

 


Protokoll för styrelsemöte i Föreningen Autism Sörmland
Hos Mats i Katrineholm 02-06-18

Närvarande: Mats Lundgren, Maud Husberg, Carina Norrbacka, Solveigh Lagerbäck, Lena Wärn och Nina Gustafsson.

§ 11. Föregående mötes protokoll

Solveigh gick igenom föregående protokoll.

§ 12. Justerare

Maud valdes till mötets justerare.

§ 13. Ekonomisk rapport

Lena gick igenom föreningens ekonomi.

§ 14. Skrivelser

§ 15. Möten

§ 16. Fondansökningar

§ 17. Halvårsrapport

Var och en i styrelsen skickar en halvårsrapport till verksamhetsberättelsen till Nina.

§ 18. Ersättning för utlägg och styrelsens medverkan på egna aktiviteter

§ 19. Utbildningar

Solveigh gick igenom de utbildningar som finns. Lena beställer en kurskatalog till samtliga i styrelsen.

§ 20. Handikappråd

Vi har inga representanter för handikapprådet i Flen och Eskilstuna.

§ 21. Rapporter

Solveigh gick igenom rapporter.

§ 22. Övrigt

Styrelsen tittar över vilka verksamheter det finns för personer med autism i länet.

§ 23. Nästa möte

Söndag 18/8 kl. 11.00 -14.00 hos Lena i Nyköping.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Nina Gustafsson Solveigh Lagerbäck Maud Husberg

 


Protokoll för styrelsemöte i Föreningen Autism Sörmland
Bron i Flen 02-04-16

Närvarande: Mats Lundgren, Gunilla Blick, Carina Norrbacka, Solveigh Lagerbäck och Nina Gustafsson från styrelsen samt Jeanette Laurent.

§ 1. Solveigh gick igenom föregående protokoll.

§ 2. Gunilla valdes till mötets justerare.

§ 3. Ekonomisk rapport

Vi flyttar denna punkt till nästa möte då Lena var frånvarande idag.

§ 4. Riksmötet

Deltar gör Jeanette på fredagen, Mats på lördagen och Maud på söndagen samt Nina hela helgen.

§ 5. Vuxengruppen

Planer på att starta en vuxengrupp. Ansvariga Jeanette, Solveigh och Nina.

§ 6. Uppgifter och befogenheter för styrelsemedlemmarna.

§ 7. Studieförbundet vuxenskolan

Tills vidare avstår vi från att bilda avtal med Studieförbundet vuxenskolan.

§ 8. Rapporter

§ 9. Övriga frågor

§ 10. Nästa möte

Datum och plats för extra styrelsemöte är ändrat till 1/6 hos Solveigh.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Nina Gustafsson Solveigh Lagerbäck Gunilla Blick

Protokoll för konstituerande styrelsemöte 2002-03-24
Föreningen Autism Södermanland

Närvarande: Solveigh Lagerbäck, Lena Wärn, Mats Lundgren och Nina Gustafsson.

§ 1. Val av ordförande för mötet

Till mötets ordförande valdes Solveigh Lagerbäck.

§ 2. Val av sekreterare för mötet

Till mötets sekreterare valdes Nina Gustafsson.

§ 3. Val av justerare för protokollet

Till mötets justerare valdes ordförande samt Mats Lundgren.

§ 4.  Val av vice ordförande

Till vice ordförande valdes Mats Lundgren.

§ 5. Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Nina Gustafsson.

§ 6. Val av kassör

Till kassör valdes Lena Wärn.

§ 7. Firmatecknare

Lena Wärn och Solveigh Lagerbäck var för sig.

Lena ordnar överföring med banken.

§ 8. Undertecknare av bokslut

Tina Eriksson och Solveigh Lagerbäck.

§ 9. Kontaktperson till HSO

Solveigh Lagerbäck tills vidare.

§ 10. Arvode och reseersättning

Fortsatt 16:-/mil. Inget arvode.

§ 11. Träff med autismteamet

22/4-02 kl. 13.30, Mats och Lena.

§ 12. Övriga frågor

§ 13 Kommande styrelsemöten

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Nina Gustafsson Solveigh Lagerbäck Mats Lundgren

Ändrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2010