Protokoll för årsmöte i Föreningen Autism Sörmland
Söndagen den 9 mars 2003

Närvarande: Solveigh Lagerbäck, Åke Lagerbäck, Mats Lundgren, Maud Husberg, Jeanette Laurent, Terje Lauritzen, Helena Barret, Nina Gustafsson och 6 övriga medlemmar.

§1  Mötets öppnande

Solveigh Lagerbäck hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2  Val av ordförande

Till ordförande för mötet valdes Åke Lagerbäck.

§3  Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Nina Gustafsson.

§4  Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Mats Lundgren och Willgott Friström.

§5  Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes av årsmötet med ett tillägg på fastställande av balans- och resultaträkning, §10.

§6  Utlysande

Årsmötet ansågs behörigen utlyst.

§7  Verksamhetsberättelse

Föreningens verksamhetsberättelse lästes igenom och godkändes med tillägget att man i Eskilstuna har haft en föräldraträff i maj.

§8  Balans- och Resultaträkning

Åke Lagerbäck gick igenom resultat- och balansräkningen.

§9  Revisionsberättelse

Solveigh Lagerbäck läste upp revisionsberättelsen.

§10 Fastställande av Balans- och Resultaträkning

Balans- och resultaträkningen fastställdes.

§11  Styrelsens ansvarsfrihet

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2003.

§12  Medlemsavgift 2004

Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för 2004. Mötet beslutade att följa styrelsens förslag.

§13  Budget 2003

Solveigh Lagerbäck gick igenom föreningens budget för år 2003.

Åke Lagerbäck informerade om Skottlandsresan.

Styrelsen tar ut ersättning för utlägg.

Budgeten för år 2003 godkändes av mötet.

§14  Val av ordförande

Solveigh Lagerbäck omvaldes till ordförande på 1 år.

§15  Val av övriga styrelseledamöter

Till ledamöter valdes Åke Lagerbäck, Helena Barret och Nina Gustafsson på 2 år samt Terje Lauritzen på 1 år. Mats Lundgren och Gunilla Blick har ett år kvar,

§16  Val av styrelsesuppleanter

Carina Norrbacka avgick ur styrelsen. Till nya suppleanter valdes Lena Wärn på 2 år samt Jeanette Laurent på 1 år. Maud Husberg har 1 år kvar.

§17  Val av revisorer och revisorssuppleanter

Inger Kvarnö och Lisbeth Söderberg avgick. Till revisorer valdes Olle Boethius och Krister Eriksson på vardera 1 år.

Som revisorssuppleanter omvaldes Ann Flack och Henrik Linde på 1 år.

§18  Val av valberedning

Åke Lagerbäck och Kent Larsson avgick. Till ny valberedning valdes Göran Husberg och Caroline Håkansson på vardera 1 år.

§19  Behandling av styrelsens framlagda förslag

Inga förslag att behandla.

§20  Behandling av Riksföreningens styrelses framlagda förslag

Inga förslag att behandla.

§21  Behandling av inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit.

§22  Riksmötesrepresentanter

Mötet godkände styrelsen att utse representanter samt ersättare för riksmötet 4 - 6 april. Förslag till representanter samt ersättare är Solveigh Lagerbäck, Maud Husberg, Mats Lundgren, Terje Lauritzen och Jeanette Laurent.

§23  Förslag till Mål och Verksamhetsplan 2004

Solveigh Lagerbäck gick igenom Mål och Verksamhetsplanen för år 2003 och föreslog nästa års Mål och Verksamhetsplan oförändrad. Mötet godkände förslaget.

§24  Avslut

Åke Lagerbäck förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

 

_______________________               _______________________

Nina Gustafsson                           Solveigh Lagerbäck

Sekreterare                                 Ordförande

Justeras

 

_______________________               _______________________

Mats Lundgren                             Willgott FriströmÄndrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2010