Reserapport från Skottland

Reserapporten från vår Skottlandsresa hittar du här


Bilder från Skottland

Lite bilder från FA's Skottlands resa hittar du här. Reseberättelse kommer i december.


Rikskonferens i Trollhättan

En konferens under temat Arbete/daglig verksamhet och studier för personer med autism/AS anordnades i Trollhättan av Riksföreningen Autism 16:e - 17:e oktober 2003.

Inledningsvis redovisades erfarenheter från det treåriga Arbetsprojektet av Håkan Zandén och Mattias Arvidsson samt en en bok därom av Torbjörn Andersson. Peter Vermeuelen från Belgien föreläste initierat och föredömligt om livskvalitet och arbete. Personer med AS berättade under uppskattade seminarier om sina skiftande erfarenheter från arbetslivet.

Dagen därpå hölls professionella föreläsningar från England och USA.

Catherine Burkin från Prospects berättade om hur de med framgång lotsar personer med AS ut i arbetslivet på fyra större orter i England.

Mary Van Bourgondien från Division TEACCH i North Carolina omtalade varmt och livfullt arbetets betydelse för livskvalitén, men betonade även vikten av helhet; både arbete-boende-fritid måste samverka och fungera då varje bit påverkar de andra två.

Ytterligare seminarier avslutade konferensen.

Över 300 deltagare från Sverige och andra länder mottogs av välordnade arrangemang och fyllde en stor del av Trollhättans Folkets Hus under de två konferensdagarna.

Påfallande likartade slutsatser kunde dras av de föreläsandes erfarenheter. Vikten och behovet av att ha en meningsfull tillvaro bestående av avlönat arbete, gott boende och givande fritid i harmonisk förening framhölls genomgående av alla talare och att samhällsekomiska vinster finns att göra redovisades också konkret.

Från FA Södermanland deltog Solveigh Lagerbäck och Jeanette Laurent.


Bilder från HSO's sommarläger i Lindvallen

Nu finns det lite bilder fran HSO's sommarläger i Lindvallen. I år var det 10 familjer som deltog i lägret. Bilderna hittar du genom att klicka här.


Bilder från Indianbyn

Nu finns det äntligen lite bilder från vårt besök i indianbyn. Till bilderna.


Flens kommun anmäld till Skolverket

Efter 1,5 års väntan anmäls kommunen till skolverket. Ett tag var det utlovat fritidsverksamhet vid korttidshemmet på Torsbovägen men det har uppskjutits på obestämd tid. Flens kommun har en vecka på sig att lämna sin version till Skolverket innan verket tar ställning till att starta en utredning.


Minskande generella resurser för barn kan ligga bakom ökning av vårdbidrag

Det finns flera samverkande orsaker till att antalet vårdbidrag har ökat de senaste åren. Men det finns ingenting som tyder på att Försäkringskassan är för generös när den beviljar vårdbidrag. Det är slutsatsen i en rapport till regeringen som RFV överlämnat idag.

Rapporten har skrivits i samarbete med Socialstyrelsen, Skolverket, Handikappombudsmannen, Barnombudsmannen, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar och Statens folkhälsoinstitut

Källa: RFV Info Pressmeddelande nr 23/03 från Riksförsäkringsverket, läs mer på RFVs hemsida http://www.rfv.se

Man kan ju fråga sig varför inte fler organisationer har fått vara med i arbetet.

Mats Lundgren

Träff med Vård och Omsorgsnämden i Katrineholms kommun

Den 15/5 träffade FA och FUB Vård och Omsorgsnämden i Katrineholms kommun i Handikappens Hus. Föreningarna var inbjudna för att framföra sina synpunkter på nämnden.

Från Vård och Omsorgsnämnden deltog fem politiker och två tjänstemän, FA sex personer och FUB åtta personer. Deltagarna från vård och Omsorgsnämden ansåg att mötet var mycket givande, även föreningarna tyckte att de fick framföra sitt budskap på ett bra sätt. Minnesanteckningar finns hos Mats Lundgren e-mail: vordforande@autism-sodermanland.se.


Visning av Korttids i Flens kommun

Föreningen har ordnat visning av lokalerna på korttidsboendet  Torsbovägen i Hälleforsnäs.

Måndagen den 12 maj kl. 18.30

Sonja Arkentoft kommer att vara där och visa runt samt svara på frågor om vad det innebär att ha sitt barn på korttids.
Det är viktigt att ansökningar kommer in. Ansökan är inte bindande.

Vid frågor och funderingar, kontakta Solveigh Lagerbäck 0157 - 312 67

Vid ansökan om korttids, kontakta Flens kommun, Sonja Arkentoft 0157 - 190 00


Lång väntan för barn med särskilda behov

Av Nina Elfström

Föräldern Nina Gustafsson har väntat 1,5 år på att hennes dotter Sandra ska få fritidsplats.

Starten av Torsbovägens korttidshem i Hälleforsnäs, inriktat på barn med behov av särskilt stöd, skjuts upp på obestämd tid

Nina Gustafssons dotter Sandra är ett av de barn i Flens kommun som har funktionshindret autism. Detta gör att åttaåriga Sandra behöver särskilt stöd, något hon har svårt att få på ett traditionellt fritidshem.

För 1,5 år sedan anmälde familjen att man ville få en fritidsplats till Sandra.

- Jag fick arbete i december 2001 men tvingades tacka nej eftersom det inte fanns någon fritidsplats åt Sandra. Och jag väntar fortfarande, säger Nina Gustafsson uppgivet.

Anställd

Det senaste året har Nina Gustafsson varit anställd som dagmamma åt Sandra 15 timmar i veckan. En lösning som inte är acceptabel i längden anser Nina.

- Det är inte bra varken för mig eller Sandra i längden. Jag behöver komma ut i arbetslivet och träffa andra vuxna.

- Sandra behöver struktur och fasta aktiviteter varje dag. På ett fritids är det flera anställda som hjälps åt, jag ska ordna allt ensam. Jag är ju faktiskt bara en vanlig mamma.

Det planerade korttidshemmet på Torsbovägen i Hälleforsnäs, har Nina Gustafsson sett som en lösning för sin och dotterns situation.

- Vid ett informationsmöte i februari på Flens kommun sas det att korttidsboendet skulle byggas ut till fritids för barn med behov av särskilt stöd med start i höst.

Osäkerhet

Otydligheten och avsaknaden av klara besked från Flens kommun gör att Nina Gustafsson inte kan söka och tacka ja till något arbete.

- Jag vill veta nu om det finns någon fritidsplats för min dotter till hösten. Jag har kontaktat skolchef Tommy Svensson, men inte fått något svar.

Nina Gustafsson anser att Flens kommun bör följa lagen. Något som Flens kommun vinner på i längden.

- Om vi blickar tio år framåt kommer Flens kommun ha tjänat in de pengar de tvingas satsa nu på ett fritids för barn med behov av särskilt stöd. Om barnen inte tränas att klara av vuxenlivet nu, kommer de behöva mer resurser senare i livet.

Enligt lagen

Enligt skollagen ska det inom skolbarnomsorgen finnas personal med sådan utbildning så att barnens behov blir tillgodosedda. Lagen säger också att omsorgen ska utgå från varje barns behov.

"Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver", säger lagen.

Ändå får Sandra ingen fritids-plats.

Återgivet med tillstånd av Eskilstuna-Kuriren
© Eskilstuna-Kuriren 03-05-05, Nina Elfström nina.elfstrom@ekuriren.se 0157-13356.


Fullmäktige i Strängnäs blev inte som vanligt

Fullmäktige i Strängnäs blev inte som vanligt. - Stoppa nedrustningen av välfärden! En stor och brokig skara demonstranter mötte fullmäktiges ledamöter när de var på väg in i kommunhuset i Strängnäs för sammanträde den 28 april.

Flygblad delades ut med texten:
" Vi företräder tusentals människor i vår kommun, som känner oro inför vad som tydligen diskuteras i de kommunala sammanträdesrummen. Lyssna till oss när vi berer att inte rusta ned välfärden i vår kommun. Låt oss ha kvar tilltron till våra förtroendevalda."

Bakom aktionen stod företrädare för föräldrar till barn inom barnomsorg och skola, pensionärer och funktionshindrade.

Under punkten allmänhetens frågor begärde bland andra synskadade Marjatta Näslund ordet. Med hjälp av ledarhunden Dora tog hon sig fram till podiet och frågade finansborgarrådet Ulf Kristersson, m, om egenavgiften för färdtjänsten verkligen ska höjas. Frågan har diskuterats och Ulf Kristerson förordar en höjning. Han lämnade dock över frågan till Socialnämndens ordförande. Marjatta ställde frågan om han visste hur mycket en enkel resa, fem mil, med färdtjänst Mariefred-Eskilstuna kostar? Det visste han inte. Den kostar 225 kronor eftersom det är mer än tre mil. Den höga kostnaden leder till stora svårigheter för de som är beroende av färdtjänst. Marjatta avslutade med att påpeka att det redan nu är tillräckligt många som har kommunarrest. Nya debatter och beslut bäddar för ytterligare demonstrationer inför majsammanträdet.


Rapport från träff i Göteborg 26-27/4

Närmare 30 st deltagare (en överväldigande majoritet med AS/HFA) samlades i RFA Göteborgs lokaler på lördagsförmiddagen och efter inledande fika fick vi information om Projekt Empowerment (av Hanna D och Anna S). Därefter talade Torbjörn Andersson (träffansvarig) om empatibegreppet med efterföljande givande och allmän diskussion.

Efter lunchuppehåll (rostbiff + potatissallad) med nya och gamla kontaktupptaganden presenterade först Mattias Arvidsson, och sedan Håkan Zandén och Torbjörn A, RFA:s snart treåriga arbetsprojekt, vilket avslutas i höst med en sammanställning i bokform samt rapportering på rikskonferensen i Trollhättan 16-17/10. Samtliga redogjorde för valda delar av erfarenheter gjorda under tiden, vilket inspirerade flera deltagare att delge sin egna, något som alltid är värdefullt för andra.

Det visade sig att hälften av de närvarande för närvarande innehar arbete på minst halvtid!

Efter egen fixad middag fortsatte umgänget i mer privat form hela kvällen i samma lokaler.

Undertecknad var tyvärr förhindrad att deltaga i söndagens aktiviteter vilka pga ihållande regn tog plats i samma lokaler och bestod av avspänt umgänge.

April 2003 Jeanette Laurent (jeanette.laurent@home.se)


Indragningen av kontaktdagar

Regeringen föreslår i vårpropositionen att kontaktdagarna skall tas bort. Detta gäller dock inte de kontaktdagar som är beviljade med stöd av LSS. Läs mer på RFV's hemsida. LSS ger rätten till tio kontaktdagar/år, om du inte har skaffat dessa kontaktdagar så gör det så fort som möjligt. Ansökan skickas till Försäkringskassan.

 


KOM OCH PROTESTERA!!!!!

28 april kl 18.00 utanför Kommunhuset

Vi är många som vill visa kommunfullmäktiges ledamöter vad vi tycker om de föreslagna nedskärningarna i barnomsorg och skola samt i vård och service till funktionshindrade och äldre.

Därför uppmanar vi er nu att delta i vår manifestation utanför kommunhuset måndagen den 28 april kl 18.00 före kommunfullmäktiges sammanträde.

De som vill texta plakat kan göra detta i Brobergska stiftelsens lokal i källaren Trädgårdsgatan 30 B söndagen den 27 april mellan klockan 1500 och 1800.

Välkomna!

Representanter för föräldrar, funktionshindrade och pensionärer

 


Rapport från Projekt Empowerments konferens i Stockholm
29-30 mars 2003

Undertecknad hade förmånen att få närvara vid denna konferens, ett unikt tillfälle att träffa andra vuxna med AS/HFA-diagnos från hela landet och att kunna knyta kontakter.

Båda dagarna var fyllda med föreläsningar/workshops av företrädesvis personer med AS/HFA och temat var genomgående boende, arbete, fritid och relationer. Däremellan fanns insprängt fikapauser, lunch/middag, frågestunder och korta raster. Allt föredömligt upplagt och anpassat efter AS-behov.

Föreläsningar/workshops:

Deltagarna delades upp i två grupper, en röd och en grön, med skyltning och deltagarmaterial i mappar i samma färger. Allt tydligt utmärkt för att minimera riskerna för förvirring och missförstånd.

Föreläsningarna/workshops var både känslofyllda och praktiskt rådgivande byggda på personliga erfarenheter. En otrolig önskan och vilja att dela med sig av vad livet lärt ut präglade allt som sades och togs upp i samband med framförandena. Somt träffade naket och skyddslöst som slag under bältet, annat igenkändes med leenden och instämmanden.

På lördagskvällen gällde fri samvaro och en liten öppen bar med öl/vinförsäljning för den som så önskade till middagen. Avspänt och otvunget med prat, diskussioner och sällskapsspel.

Datasalen var hela tiden tillgänglig liksom mindre utrymmen för den som önskade dra sig undan i avskildhet då intrycken blev för många och svårhanterliga.

Arrangemangen var utomordenligt väl genomförda och AS-anpassade, kunde personligen ej hitta några missar. Allt föreläsningsmaterial kommer att distribueras i efterhand via post till deltagarna så att dessa osplittrat kunde ägna sig att lyssna till talarna.

Sammanfattningsvis var detta en mycket intressant, lärorik och inspirerande helg i sann AS-anda, vilket gav både insikter och mersmak.

Det framgick tydligt att vikten av olika mötesforum för vuxna med AS/HFA är enorm och att Projekt Empowerment därför framledes på alla sätt måste stöttas och vidareutvecklas, för att personer med AS/HFA i framtiden ska kunna ta sin plats på ett självklart sätt i samhället.

Tillsammans är vi starka, om än vi alla är utpräglade individualister.

Empowerment är nyckelbegreppet i ordets rätta mening!

Empowerments hemsida:http://www.empowerment.autism.se

April 2003 Jeanette Laurent (jeanette.laurent@home.se)


Kortids i Flens kommun

Till Er som har barn och ungdomar  med rätt till insatser enligt;

”LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE” (LSS)

Under våren kommer vi att öppna vårt nya korttidshem för barn/ungdomar på Torsbovägen i Hälleforsnäs.

Där kommer det att finnas plats för 4 barn/ungdomar, som vistas där i perioder efter behov och beslut.

Vi kommer att ha öppet alla dagar i veckan med personal av olika yrkeskategorier, i tjänst dygnet runt.

Vår målsättning kommer att vara:

Vi kommer att bjuda in till Öppet hus när korttidshemmet är klart för invigning.

Ansökan om insatsen gör ni till Flens kommun, Äldre –och handikappomsorgen,

tel: 0157 / 190 00 (växeln ).

Sonja Arkentoft
Teamledare för Torsbovägens korttidshem,
Tel. 0157 – 19548 eller 19361


Vuxenträffar

Under 2002 startade vår nya verksamhet med träffar för vuxna med diagnos inom autismspektrum; i första hand för de som är självständiga nog att ta sig till träffpunkten och närvara utan övrig assistans. De som hittills hörsammat inbjudan har Asperger-diagnos och kommer med bil eller tåg till träffpunkten i Katrineholm för några timmars avspänd samvaro. Vi samtalar, diskuterar, äter lagad mat tillsammans på det närbelägna äldreboendet, spelar spel och ser ibland någon informationsvideo om vårt funktionshinder. En gång gick vi på bio och såg den senaste Bond-filmen; om vädret tillåter tar vi gärna en promenad i omgivningarna.

Vi är nu en liten men tapper skara som lär känna varandra allt bättre, men ser gärna att fler kommer till. Eventuella svårigheter som kan uppstå vid resa och umgänget tar vi itu med vartefter. För dem som är intresserade av att deltaga - hör av er!! Datum för nästa träff finns under På gång.

Träffansvarig: Jeanette Laurent tel. 0150 - 184 62 epost: jeanette.laurent@home.se

 

Ändrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2010