Årsmöte Föreningen Autism 2004-03-20 på Bron, Flen

Närvarande: Solveigh Lagerbäck, Åke Lagerbäck, Findus Lagerbäck, Mats Lundgren, Nina Gustafsson, Helena Barrett och Maud Husberg, Jane Eriksson, Karin Lundin, Stefan Lundin, Willgott Friström, Ulla Karlsson, Hans Eriksson, Jeanette Laurent, Inger Johansson.

§ 1 Mötets öppnande

Solveigh Lagerbäck hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande för mötet

Till ordförande för mötet valdes Willgott Friström.

§ 3 Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Helena Barrett.

§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare

Till justerare tillika rösträknare valdes Jane Eriksson och Karin Lundin.

§ 5 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes av mötet.

§ 6 Utlysande

Årsmötet ansågs behörigen utlyst.

§ 7 Verksamhetsberättelse

Åke Lagerbäck presenterade föreningens verksamhetsberättelse som godkändes med komplettering av datum för ett antal möten.

§ 8 Balans- och resultaträkning samt fastställande av resultaträkning

Åke Lagerbäck redovisade balans- och resultaträkningen och det konstaterades att föreningen gått med förlust under året.

§ 9 Revisionsberättelse

Åke Lagerbäck läste upp revisionsberättelsen.

§ 10 Styrelsens ansvarsfrihet

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2004.

§11 Medlemsavgift 2005

Styrelsen föreslog på uppdrag av riksföreningen höjd avgift för stödmedlemmar i föreningen till 50 SEK. I övrigt 175 SEK för privatpersoner och 275 för institutioner. Mötet beslutade att följa styrelsens förslag.

§12 Budget 2004 inklusive ersättning till styrelsemedlemmar

Åke Lagerbäck redovisade i grova drag 2004 års budget. Mötet godkände budget med förtydligande.

Styrelsen får fortsatt ersättning för telefon och resor.

§13 Val av ordförande

Solveigh Lagerbäck omvaldes till ordförande på 1 år.

§14 Val av övriga styrelseledamöter

Till ledamot valdes Hans Eriksson på 2 år.

Mats Lundgren och Gunilla Blick omvaldes till ledamöter på 2 år.

Nina Gustafsson, Åke Lagerbäck och Helena Barrett har 1 år kvar.

§15 Val av styrelsesuppleanter

Till suppleant omvaldes Jeanette Laurent på 2 år.

Lena Wärn har 1 år kvar.

§16 Val av revisorer och revisorsuppleanter

Till revisorer omvaldes Olle Boethius och Krister Eriksson på 1 år.

Till revisorsuppleanter valdes Inger Kvarnö och Kristina Söderberg på 1 år.

§17 Val av valberedning

Göran Husberg avgick. Maud Husberg valdes till valberedningen på 1 år. Caroline Håkansson omvaldes på 1 år.

§18 Behandling av styrelsens framlagda förslag

Styrelsens förslag om förändringar i medlemsavgifter godkändes tidigare under mötet.

§19 Behandling av riksföreningens styrelses framlagda förslag

Riksföreningens styrelses förslag om förändringar i medlemsavgifter godkändes tidigare under mötet.

§20 Behandling av inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit

§21 Val av ombud jämte ersättare till riksmötet

Mötet godkände styrelsen att utse representanter samt ersättare för riksmötet 23-25 april.

§22 Förslag till mål och verksamhetsplan för 2004

Solveigh Lagerbäck presenterade mål och verksamhetsplanen. Mötet godkände planen med kommentarer om att vi måste synas och höras mer i allmänhet, men speciellt i beslutsfattande organ. Vi måste påverka alla nivåer för att våra medlemmar ska få den hjälp de behöver.

§23 Mötets avslutande

Willgott Friström förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet

 

_______________________               _______________________

Helena Barrett                             Solveigh Lagerbäck

Sekreterare                                 Ordförande

Justeras

 

_______________________               _______________________

Jane Eriksson                              Karin LundinÄndrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2010