Protokoll från styrelsemöte 04-04-15, Malmköping

Deltagare: Solveigh, Åke, Mats, Nina och Hans

§ 15  Genomgång av föregående protokoll

Årsmötesprotokollet gick igenom och lades till handlingarna. Protokollet från det konstituerande styrelsemötet gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 16  Val av justerare

Nina Gustafsson valdes till justerare.

§ 17  Ekonomisk rapport

Kassören gick igenom det ekonomiska läget. Föreningens ekonomi är god för närvarande.

§ 18  Utskick. Träff för "nya" medlemmar

Mötet beslöt att genomföra en föräldrahelg i september. Föräldrahelgen ska innehålla två teman. Dag 1 inriktas mot nya medlemmar "Att få diagnos". Dag 2 inriktas mot föräldrar med lite äldre barn/vuxna barn, "Goda exempel" samt vad ska föreningen arbeta med i framtiden.

§ 19  Föreläsning i höst

Styrelsen beslutade att genomföra en föreläsning under hösten. Förslag till program, Helen Tranqvist föreläser om "Stress". Tid och plats bestäms senare. Föreläsningen skall avslutas med en enkät om föreläsningen samt önskemål om kommande föreläsningar

§ 20  Rapporter

§ 21  Övriga frågor

§ 22  Nästa möte

Nästa styrelsemöte genomförs hemma hos Mats i Katrineholm den 3 juni.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Mats Lundgren Solveigh Lagerbäck Nina Gustafsson

 


Konstituerande styrelsemöte Föreningen Autism 2004-03-20 på Bron, Flen

Närvarande: Solveigh Lagerbäck, Åke Lagerbäck, Mats Lundgren, Jeanette Laurent, Nina Gustafsson, Hans Eriksson och Helena Barrett

§ 1  Val av ordförande för mötet

Solveigh Lagerbäck valdes till ordförande.

§ 2  Val av sekreterare för mötet

Helena Barrett valdes till sekreterare.

§ 3  Val av justerare

Hans Eriksson och ordförande valdes till justerare.

§ 4  Val av vice ordförande

Mats Lundgren omvaldes som vice ordförande.

§ 5  Val av sekreterare

Helena Barrett omvaldes som sekreterare.

§ 6  Val av kassör

Åke Lagerbäck omvaldes som kassör.

§ 7  Firmatecknare

Ordförande och kassör var för sig står som firmatecknare.

§ 8  Undertecknare av bokslut

Ordförande och kassör valdes att underteckna bokslut.

§ 9  Kontaktperson till HSO - Södermanland

Hans Eriksson valdes som kontaktperson.

§ 10  Representanter i kommunernas Handikappråd

Till de vakanta platserna valdes:

Följande kommuner har representanter:

§ 11  Arvode och ersättning

Oförändrade ersättningar till styrelsen; 16 SEK milen i reseersättning, eller betald biljett, 300 SEK i telefonkostnader för sekreterare och 200 SEK, per kvartal, till övriga styrelsemedlemmar.

§ 12  Träff med NP-Centrum

3 maj 2004 klockan 15:00 är det möte på NP-centrum. Solveigh och Nina kommer att deltaga.

§ 13  Övriga frågor

Förslag fanns att ta bort .d. på FA Södermanlands web adress. Kostnad 500:-Förslaget antogs.

Riks och Repskapsmöte är 23-25 april 2004. Helena Barrett, Hans Eriksson, Åke Lagerbäck och Solveigh Lagerbäck deltar.

Jeanette Laurent har blivit nominerad till Empowerment rådet. Att rådet bildas föreslås på Riksmötet, det kommer att ta över det framgångsrika och uppskattade projektet Empowerment.

§ 14  Nästa styrelsemöte

Nästa möte hålls 15 april 18:00 hos Nina Gustafsson, Gymnastikgatan 6, Malmköping.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Helena Barrett Solveigh Lagerbäck Hans Eriksson

Ändrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2010