Årsmöte Föreningen Autism Södermanland 2005-03-12 på Bron, Flen

Närvarande: Solveigh Lagerbäck, Åke Lagerbäck, Findus Lagerbäck, Hans Eriksson, Mats Lundgren, Annika Lundgren, Wilgott Friström,Ulla Karlsson, Helena Barrett, Håkan Steinbuchel, Lena Steinbuchel, Jeanette Laurent, Marianne Lundgren, Bosse Quist, Maritta Duvbro, Ebbe Duvbro, Elisabeth Melvinsson, Håkan Melvinsson

§ 1  Mötets öppnande

Solveigh Lagerbäck hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2  Val av ordförande för mötet

Till ordförande för mötet valdes Willgott Friström.

§ 3  Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Helena Barrett.

§ 4  Val av två justerare tillika rösträknare

Till justerare tillika rösträknare valdes Hans Eriksson och Mats Lundgren.

§ 5  Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes av mötet.

§ 6  Utlysande

Årsmötet ansågs behörigen utlyst.

§ 7  Verksamhetsberättelse

Solveigh Lagerbäck presenterade föreningens verksamhetsberättelse som godkändes.

§ 8  Balans- och resultaträkning samt fastställande av resultaträkning

Åke Lagerbäck redovisade balans- och resultaträkningen.

§ 9  Revisionsberättelse

Åke Lagerbäck läste upp revisionsberättelsen.

§ 10  Styrelsens ansvarsfrihet

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2005.

§ 11  Medlemsavgift 2006

Styrelsen föreslog att avgiften skulle vara ofärändrad. Mötet beslutade att följa styrelsens förslag.

§ 12  Budget 2005 inklusive ersättning till styrelsemedlemmar

Åke Lagerbäck redovisade för 2005 års budget. Mötet godkände budget. Styrelsen får fortsatt ersättning för utlägg.

§ 13  Val av ordförande

Solveigh Lagerbäck omvaldes till ordförande på 1 år.

§ 14  Val av övriga styrelseledamöter

Till ledamot valdes Elisabeth Mellvinsson på 2 år.

Åke Lagerbäck och Helena Barrett omvaldes på 2 år.

Mats Lundgren, Gunilla Blick och Hans Eriksson har 1 år kvar.

Nina Gustavsson avgår.

§ 15  Val av styrelsesuppleanter

Till suppleant valdes Helen Sjöström och Tomas Lundin på 2 år.

Jeanette Laurent har 1 år kvar.

Lena Wärn avgår.

§ 16  Val av revisorer och revisorsuppleanter

Till revisorer omvaldes Olle Boethius och Krister Eriksson på 1 år.

Till revisorsuppleanter valdes Inger Kvarnö och Stig Karlsson på 1 år.

§ 17  Val av valberedning

Maud Husberg och Caroline Håkansson avgår.

Maritta Duvbro och Håkan Steinbuchel valdes på 1 år.

§ 18  Behandling av styrelsens framlagda förslag

Styrelsen hade inga förslag.

§ 19  Behandling av riksföreningens styrelses framlagda förslag

Riksföreningens styrelse hade inte lagt fran några förslag. Som information nämndes att detta år kommer att ägnas åt LSS och kommuners lagtrots.

§ 20  Behandling av inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit

§ 21 Val av ombud jämte ersättare till riksmötet

Mötet valde Mats Lundgren, Jeanette Laurent, Hans Eriksson, Bo Kvist och Helena Barrett till ombud och resättare till riksmötet.

§ 22  Förslag till mål och verksamhetsplan för 2004

Solveigh Lagerbäck presenterade mål och verksamhetsplanen. Mötet godkände planen efter en grundläggande genomgång och vissa ändringar och tillägg.

§ 23  Mötets avslutande

Håkan tackade styrelsen och föräldrar för deras engagemang varefter Willgott Friström förklarade mötet avslutat.

 

 

 

Vid protokollet

 

_______________________               _______________________

Helena Barrett                                 Solveigh Lagerbäck

Sekreterare                                    Ordförande

 

Justeras

 

_______________________               _______________________

Mats Lundgren                                Hans ErikssonÄndrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2010