Styrelsemöte Föreningen Autism Södermanland 2006-01-24 Tallgården, Flen

Närvarande: Solveigh Lagerbäck, Åke Lagerbäck, Elisabeth Melvinsson, Hans Eriksson, Jeanette Laurent, Mats Lundgren, Helene Sjöström, Tomas Lundin, Håkan Steinbuchel, Lena Steinbuchel  och Helena Barrett

§ 57  Genomgång av föregående protokoll

Helene gick igenom föregående protokoll

§ 58  Val av justerare

Hans Eriksson valdes till justerare.

§ 59  Ekonomisk rapport

Åke redovisade för ekonomin.

§ 60  Vuxengruppen

Vuxengruppen vilar (åtminstone) under våren. Jeanette behöver använda sin energi till annat ett tag.

§ 61  HFS

Inga möten har hållits under helgerna. Nästa möte är 15 februari.

§ 62  Valberedningens arbete

Håkan redogjorde för valberedningens tankar. Mötet fastställde slutgiltigt förslag.

Jeanette berättade om Empowermentrådet. Mötet nominerade henne till styrelsen i rådet.

Mötet fann inga nomineringar till RFA.

§ 63  Uppdragsbeskriviningar LSS-ombud, Skolombud

Solveigh gav information och uppdragsbeskrivning till ombuden. Tomas Lundin utnämdes till skolombud tillsammans med Solveigh.

§ 64  Utskick inför årsmötet

Det skickas ut en inbjudan och dagordning till årsmötet 11 mars. Det ska vara ute minst 15 dagar innan mötet.

Vi skickar även ut ett informationsblad.                 

§ 65  Närvård  Södermanland

Solveigh redogjorde för projekt mellan Landstinget Södermanland och länets kommuner.

§ 66  Rapporter

Solveigh har information om utbildningar och aktiviteter

§ 67  Övriga frågor

Överläkaren på NPC har inte fått något nytt förordnade f.o.m. sommaren. Brev behöver skrivas till berörda parter för att lösa situationen. Mats författar.

Åke har ett kompendium om hur styrelsearbete normalt fungerar.

Kommande möten, Årsmöte mars

11 mars , årsmöte på Bron i Flen
4 april kl 18.00 på Vallmotorp  – HFS representanter inbjudna.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Helena Barrett Solveigh Lagerbäck Hans Eriksson

 


Styrelsemöte Föreningen Autism Södermanland 2005-12-01 Tallgården, Flen

Närvarande: Solveigh Lagerbäck, Åke Lagerböck, Elisabeth Melvinsson, Hans Eriksson, Jeanette Laurent och Helena Barrett

§ 47  Genomgång av föregående protokoll

Inget protokoll fanns att tillgå.

§ 48  Val av justerare

Hans Eriksson valdes till justerare.

§ 49  Ekonomisk rapport, Ersättningar

Åke redovisade för ekonomin. Den är god, men vi bör tänka på hur vi spenderar våra pengar.

§ 50  NPC Måndag 5 dec kl 15.00

Solveigh, Elisabeth, Jeanette och Maritta åker till Eskilstuna.

§ 51  Linnegården 4 dec - Föräldrar med mindre barn

2 föräldrar är anmälda. Solveigh och Mats (?) kommer att finnas på plats.

§ 52  Verksamhetsberättelsen

Helena har inga underlag. Informationen bör komma till henne innan årsskiftet eftersom berättelsen ska vara klar i slutet av januari.

§ 53  Rapporter

§ 54  Info Föreläsningar

Solveigh har information om kommande föreläsningar.

§ 55  Övriga frågor

§ 56  Nästa styrelsemöte

17 januari kl 18.00 hos Solveigh Lagerbäck.
4 april kl 18.00 på Vallmotorp (?) - HFS representanter inbjudna

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Helena Barrett Solveigh Lagerbäck Hans Eriksson

Styrelsemöte 2005-10-11

Närvarande : Solveigh, Åke, Mats, Jeanette, Elisabeth

Inbjudna : Håkan Steinbüchel och Maritta Duvbro

§ 39  Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokollet från föregående styrelsemöte gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 40  Val av justerare

Elisabeth Melvinsson valdes till justerar för mötet.

§ 41  Ekonomisk rapport

Kassan uppgår till 36 000:-. Kommande utgifter är hyra för Hjortensbergsbadet.

Ansökan om föreningsbidrag från landstinget har lämnats in.

§ 42  NPC

Mötet med NPC är flyttat till 5/12 på eftermiddagen. Solveigh, Maritta och deltar

§ 43  Valberednings arbete

Valberedningen orienterades om behovet omval/ersättning av styrelsemedlemmar och revisorer/revisorssuppleanter. Förfrågan om deltagande i styrelsen i nästa utskick. Mats skickar medlemsförteckning till Håkan och Maritta.

§ 44  Boenden, LSS-ombuden

En inventering av olika boenden i Södermanland behövs. Oklart i vilka kommuner det finns särskilda boenden för personer med HFA/autism.

§ 45  Rapporter

§ 46  Övriga frågor

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Mats Lundgren Solveigh Lagerbäck Elisabeth Melvinsson

Styrelsemöte Föreningen Autism Södermanland 2005-08-11 i Skebokvarn

Närvarande: Solveigh Lagerbäck, Åke Lagerbäck, Mats Lundgren, Elisabeth Melvinsson, Hans Eriksson, Helene Sjöström, Jeanette Laurent och Helena Barrett

§ 32  Genomgång av föregående protokoll

Solveigh gick igenom föregående protokoll.

§ 33  Val av justerare

Åke Lagerbäck valdes till justerare.

§ 34  Ekonomisk rapport

Åke redovisade för ekonomin som fortfarande är god.

§ 35  Rapporter

§ 36  Utskick

§ 37  Övriga frågor

Maritta och Håkan har inte arbetat med valberedning förut. Mötet bestämde att bjuda in dem till nästa styrelsemöte för lite information.

§ 38  Nästa styrelsemöte

11 oktober kl 18.00 hos Solveigh Lagerbäck.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Helena Barrett Solveigh Lagerbäck Åke Lagerbäck

Styrelsemöte Föreningen Autism Södermanland 2005-06-06 Katrineholm

Närvarande: Solveigh Lagerbäck, Mats Lundgren, Elisabeth Melvinsson, Hans Eriksson och Helena Barrett

 

§ 26  Genomgång av föregående protokoll

Solveigh gick igenom föregående protokoll.

§ 27  Val av justerare

Elisabeth Melvinsson valdes till justerare.

§ 28  Ekonomisk rapport

Solveigh redovisade för ekonomin i Åkes ställe. Ekonomin är för närvarande mycket god.

§ 29  Rapporter

§ 30  Övriga frågor

Mötet beslutade att även lokal- och föräldraföreningar ska få äska om medel att åka på föreläsningar.

§ 31  Nästa styrelsemöte

11 augusti kl 18.00 hos Solveigh Lagerbäck.

 

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Helena Barrett Solveigh Lagerbäck Elisabeth Melvinsson

 


Styrelsemöte 050426

Närvarande: Solveigh Lagerbäck, Elisabeth Melvinsson, Hans Eriksson och Mats Lundgren .

§ 14  Genomgång av föregående protokoll

Protokollet från det konstituerande styrelsemötet gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 15  Val av sekreterare

Mats Lundgren valdes till sekreterare för styrelsemötet

§ 16  Val av justerare

Elisabeth Melvinsson valdes till justerare

§ 17  Ekonomi

Kassören deltog inte på styrelsemötet, ekonomirapporten görs i samband med nästa styrelsemöte.

§ 18  Skrivelser och möten

NPC 23 maj kl 15.00, Hans Eriksson och Solveigh Lagerbäck deltar.

NPC, Genomlysning 24 maj kl 16.00. Ernst & Young ska genomföra en genomlysning av verksamheten.

§ 19  Utskick

§ 20  Träff med lokalavdelningen Nyköping för information

Delar av FA Södermanlands styrelse skall träffa styrelsen för lokalavdelningen i Nyköping, syftet är beskriva samverkan mellan distrikt och lokalavdelning.

§ 21  Ordförandemöte 9-11 september

FA styrelse är inbjuden att äta middag med riksstyrelsen på Hedenlunda lördagen den 10/11.

§ 22  Årets och nästa års tema RFA

LSS och tidiga insatser och träning, LSS-ombud skall införas på distriktsnivå. Nästa års tema är tidiga insatser och träning.

§ 23  Rapporter

§ 24  Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 25  Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 6/6 kl 16.00, hemma hos Mats.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Mats Lundgren Solveigh Lagerbäck Elisabeth Melvinsson

Konstituerande Styrelsemöte Föreningen Autism Södermanland 2005-03-12 på Bron, Flen

Närvarande: Solveigh Lagerbäck, Åke Lagerbäck, Mats Lundgren, Jeanette Laurent, Elisabeth Melvinsson, Hans Eriksson och Helena Barrett

§ 1  Val av ordförande för mötet

Solveigh Lagerbäck valdes till ordförande.

§ 2 Val av sekreterare för mötet

Helena Barrett valdes till sekreterare.

§ 3 Val av justerare

Jeanette Laurent och ordförande valdes till justerare.

§ 4 Val av vice ordförande

Mats Lundgren omvaldes som vice ordförande.

§ 5 Val av sekreterare

Helena Barrett omvaldes som sekreterare.

§ 6  Val av kassör

Åke Lagerbäck omvaldes som kassör.

§ 7  Firmatecknare

Förslaget var att ordförande och kassör var för sig stod som firmatecknare. Mötet godkände detta förslag.

§ 8  Undertecknare av beslut

Ordförande och Kassör valdes att tillsammans underteckna bokslut.

§ 9  Kontaktperson till HSO - Södermanland

Hans Eriksson valdes som kontaktperson.

§ 10  Arvode och ersättning

Oförändrade ersättningar till styrelsen; 16 SEK milen i reseersättning, eller betald biljett, 300 SEK i telefonkostnader för sekreterare och 200 SEK till övriga styrelsemedlemmar.

Ordföranden har bredband i hemmet. Styrelsen beslutade därför att FA betalar 75% av den internet kostnaden.

Mötet beslutade även att suppleanter och revisorer ska kunna få ersättning.

§ 11  Träff med NP-Centrum

9 maj är det träff med NP-Centrum. Helena Barrett, Solveigh Lagerbäck, Jeanette Laurent, Mats Lundgren och Hans Eriksson kommer att delta.

§ 12  Övriga frågor

§ 13  Kommande styrelsemöten

Nästa styrelsemöte hålls 26 april i Strängnäs. Efter det har vi styrelsemöte 6 juni hos Mats Lundgren i Katrineholm.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Helena Barrett Solveigh Lagerbäck Jeanette Laurent

Ändrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2010