Styrelsemöte Föreningen Autism Södermanland
Skebokvarn 16 januari 2007

Närvarande: Solveigh, Åke, Mats, Håkan, Thomas, Maritta, Bosse

§ 51  Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 52  Genomgång av föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 53 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 54  Val av justerare

Maritta Duvbro valdes till justerare för mötet.

§ 55  Ekonomi

Åke gick igenom föreningens ekonomi. PG 55.400:-, handkassa 1.500:-. Stiftelsen Linden har skänkt en julgåva på 1.000:- till föreningen.

§ 56  Utskick

§ 57  Skrivelser och möten

§ 58  Rapporter

§ 59  Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 60  Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs i samband med årsmötet 10/3 2007.

§ 61  Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Ordförande Justerare
Mats Lundgren Solveigh Lagerbäck Maritta Duvbro

Styrelsemöte Föreningen Autism Södermanland
Eskilstuna Mobacksgatan 2 14 november 2006

Närvarande: Solveigh, Åke, Hans, Bosse, Mats

§ 41  Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 42  Genomgång av föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 43  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 44  Val av justerare och tjänsteförrättande sekreterare

Hans Eriksson valdes till justerare för mötet, Mats valdes som tjänsteförättande sekreterare.

§ 45  Ekonomi

Åke gick igenom föreningens ekonomi. PG 28.000:-, handkassa 1.500:-. Kommande utgifter på ca 10.000:-. Landstingsbidrag tillkommer.

§ 46  Skrivelser och möten

§ 47  Rapporter

§ 48  Övriga frågor

§ 49  Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs den 16/1 2007.

§ 50  Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Mats Lundgren Solveigh Lagerbäck Hans Eriksson

Protokoll styrelsemöte Föreningen Autism Södermanland, Katrineholm 29 augusti 2006

Närvarande: Solveigh, Åke, Hans, Elisabeth, Maritta, Jeanette och Bo

§ 33  Genomgång av föregående protokoll

Protokollet fanns inte tillgängligt

§ 34  Val av justerare

Till sekreterare valdes Åke, till justerare valdes Maritta och Bo

§ 35  Ekonomi

Åke rapporterade att kassan f n är på en tillräckligt god nivå, men att på sikt behöver vi förstärka den. En planerad föreläsning i vår kommer att ge en förstärkning. Höstens planerade aktiviteter kommer att tära på kassan, men vi räknar också med extra anslag från Landstinget.

§ 36  Skrivelser och möten:

§ 37  Utskick

I höstutskicket ska följande aktiviteter tas upp


§ 38  Rapporter

§ 39  Övriga frågor

§ 40  Nästa styrelsemöten

Preliminärt tisdag 3/10 (Solveigh mailar om ev ändring) samt tisdag 14/11.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Åke Lagerbäck Solveigh Lagerbäck Maritta Duvbro, Bo Qvist

Styrelsemöte Föreningen Autism Södermanland
Katrineholm 6 juni 2006

Närvarande: Solveigh, Åke, Hans, Thomas, Elisabeth, Maritta, Mats och Håkan (del av tiden)

§ 23  Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 24  Genomgång av föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 25  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 26  Val av justerare och tjänsteförrättande sekreterare

Maritta Duvbro valdes till justerare för mötet, Mats valdes som tjänsteförättande sekreterare.

§ 27  Ekonomi

Åke gick igenom föreningens ekonomi. Landstingets föreningsbidrag har inte utbetalts ännu, 35 000:-. När föreningsbidraget har utbetalts uppgår kassan till cirka 43 000:-.

§ 28  Skrivelser och möten

Möte med NPC på Bron i Flen, måndag 12/6 kl. 10.00. Solveigh deltar.

§ 29  Rapporter

§ 30  Övriga frågor

§ 31  Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs tisdagen den 29/8 kl 18.00 på Linnégården i Katrineholm. Därefter 3/10 samt 14/11.

§ 32  Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Ordförande Justerare
Mats Lundgren Solveigh Lagerbäck Maritta Duvbro

Protokoll för styrelsemöte i FA 060404, Vallmotorp

Närvarande: Solveigh, Åke, Hans, Bosse, Jeanette, Elisabeth, Gunilla T, Mats

14 §  Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkommande

15 §  Genomgång av föregående mötesprokoll

Protokollet från det konstituerande styrelsemötet gicks igenom och lades till handlingarna.

16 §  Val av sekreterare

Mats valdes till sekreterare för mötet.

17 §  Val av justerare

Maritta Duvbro valdes till justerare för mötet

18 §  Ekonomisk rapport

Föreningen är stadd vid god kassa.

19 §  Skrivelser

20 §  Utskick

21 §  Träff med lokalavdelningen i Nyköping

Håkan undersöker om lämpligt tillfälle att träffa lokalavdelningen i Nyköping.

22 §  Rapporter

23 §  Övriga frågor

24 §  Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 6/6 kl 18.00 hemma hos Mats.

25 §  Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Ordförande Justerare
Mats Lundgren Solveigh Lagerbäck Maritta Duvbro

 


Styrelseprotokoll nr 1 2006-03-11 (konstituerande styrelsemöte) på bron i Flen

Närvarande: Solveigh Lagerbäck, Åke Lagerbäck, Mats Lundgren, Hans Eriksson, Bo Kvist, Elisabeth Melvinsson, Håkan Steinbüchel, Jeanette Laurent, Helene Sjöström och Maritta Duvbro (adjungerad)

§1  Val av ordförande för mötet

Solveigh Lagerbäck utsågs till ordförande för mötet.

§2  Val av sekreterare för mötet

Håkan Steinbüchel utsågs till sekreterare för mötet

§3  Val av justerare

Hans Eriksson utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§4  Val av vice ordförande

Mats Lundgren valdes till vice ordförande i styrelsen.

§5   Val av sekreterare

Håkan Steinbüchel valdes till sekreterare i styrelsen.

§6a  Val av kassör

Åke Lagerbäck valdes till kassör i styrelsen.

§6b  Övriga styrelseledamöter

Till övriga styrelseledamöter i styrelsen hade valts på stämman:

§6c  Handikappråd

Att representera föreningen i olika handikappråd utsåg styrelsen Jane Eriksson i Flen, Maud Husberg i Strängnäs med Hans Eriksson som reserv, Mats Lundgren i Katrineholm, Viveka Bardun i Eskilstuna och Tina Eriksson i Nyköping.

§7  Firmateckning

Styrelsen beslutade att ordförande respektive kassör tecknar föreningen var för sig.

§8  Undertecknare av bokslut

Mats Lundgren fick i uppdrag att kontrollera vad stadgarna säger om detta. Håkan S och Bo K framförde att vanligtvis är det hela styrelsen som undertecknar bokslutet. Denna punkt tas upp på nästa styrelsemöte.

§9  Kontaktperson HF Sörmland

Styrelsen utsåg Hans Eriksson till kontaktperson i HF Sörmland.

§10  Arvode och ersättning

Styrelsen beslutade om oförändrade villkor kring ersättning till styrelsen. Det innebär milersättning enligt RSV:s norm eller faktiska utlägg för resa (tex tåg, buss). För telefon utgår ersättning om maximalt 200:-/år. Ersättning utbetalas mot skriftlig räkning till kassören.

§11  Träff NP Centrum

Solveigh L informerade om kommande träff med NP Centrum. Frågan bordlades i avvaktan på besked om datum.

§12  Övriga frågor

§13   Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 4 april kl 18.00 på Vallmotorp i Katrineholm.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Håkan Steinbüchel Solveigh Lagerbäck Hans Eriksson

Ändrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2010