Protokoll för årsmöte i Föreningen Autism Södermanland 2007-03-10 Vallmotorp, Katrineholm

§ 1  Mötets öppnande

Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2  Val av ordförande för mötet

Maud Husberg valdes till ordförande för årsmötet.

§ 3  Val av sekreterare för mötet

Mats Lundgren valdes till sekreterare för årsmötet

§ 4  Val av två justerare tillika rösträknare

Maritta Duvbro och Hans Eriksson valdes till justerare tillika rösträknare

§ 5  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 6  Är årsmötet behörigen utlyst

Deltagarna fann att årsmötet var behörigen utlyst.

§ 7  Behandling av verksamhetsberättelse

Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen, den lades till handlingarna.

§ 8  Behandling av balans- och resultaträkning samt fastställande av resultaträkningen

Kassören föredrog balans- och resultaträkning. Årsmötet fastställde balans- och resultaträkning och lade den till handlingarna.

§ 9  Revisionsberättelse

Revisorerna berättelse lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.

§ 10  Styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§ 11  Medlemsavgift 2008

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2008 är oförändrad 175:- för privatperson, 50:- för stödmedlem och 275:- för institution.

§ 12  Budget 2007 inklusive ersättning till styrelsemedlemmar

Årsmötet fastställde styrelsens förslag till budget och ersättning för styrelsemedlemmar och övriga medlemmar som genomför ett förtroende uppdrag i föreningen för 2007.

§ 13  Val av ordförande

Solviegh Lagerbäck valdes till ordförande för ett år, omval.

§ 14  Val av övriga styrelseledamöter

Elisabeth Melvinsson, Åke Lagerbäck och Håkan Steinbüchel valdes till ledamöter för två år, omval för samtliga.

Mats Lundgren, Hans Eriksson och Bo Qvist har ett år kvar.

§ 15  Val av styrelsesuppleanter

Annika Lundgren (nyval), Susanne Eriksson (nyval) och Tomas Lundin (omval) valdes till styrelsesuppleanter på två år.

Jeanette Laurent och Gunilla Thorn har ett år kvar.

§ 16  Val av revisorer och revisorssuppleanter

Krister Eriksson (omval) och Stig Karlsson (nyval) valdes till revisorer för en tid av ett år.

Inger Kvarnö (omval) och Solvieg Karlsson (nyval) valdes till revisorssuppleanter för en tid av ett år.

§  17  Val av valberedning

Omval för valberedningen, Maud Husberg och Maritta Duvbro

§ 18  Behandling av styrelsens framlagda förslag

Inga förslag från styrelsen

§ 19  Behandling av riksföreningens styrelses framlagda förslag

Inga förslag från riksföreningen

§ 20  Behandling av inkomna motioner

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

§ 21  Val av ombud jämte ersättare till riksmötet

Årsmötet beslutade att styrelsen utser vilka som skall deltaga i riksmötet.

§ 22  Förslag till mål och verksamhetsplan för 2007

Mötet beslutade att anta styrelsens förslag till mål och verksamhetsplan för 2007.

§ 23  Mötets avslutande

Ordföranden för årsmötet förmedlade ett stort tack från föreningens medlemmar till styrelsen och tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

 

 

Vid protokollet

 

_______________________               _______________________

Mats Lundgren                                Maud Husberg

Sekreterare                                    Ordförande för årsmötet

 

Justeras

 

_______________________               _______________________

Maritta Duvbro                                 Hans ErikssonÄndrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2010