Protokoll för styrelsemöte FA Södermanland 2008-02-09

Plats: Tallgården, Skebokvarn

Närvarande: Solveigh, Åke, Mats, Annica, Hans, Bosse och Maritta

§ 64  Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 65  Genomgång av föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 66  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 67  Val av justerare

Åke Lagerbäck valdes till justerare för mötet.

§ 68  Ekonomi

Åke gick igenom föreningens ekonomi. Kassa 44.500:-, Landstingsbidraget tillkommer med 46.500:-.

§ 69  Årsmöte

Styrelsen beslutade att årsmötet genomförs den 15 mars 2008 på Vallmotorp klockan 14.00. Bosse svarar för förtäring. Föranmälan till Solveigh.

§ 70  Utskick

§ 71  Mål och verksamhetsplan

Mål- och verksamhetsplanen för 2008 överarbetades.

§ 72  Verksamhetsberättelse

Alla styrelsemedlemmar skickar underlag till Håkan senast den 16/2.

§ 73  Vårens aktiviteter

§ 74  Rapporter

§ 75  Skrivelser

Inga skrivelser har inkommit till föreningen.

§ 76  Övriga frågor

1/3 mars kl 15.00 genomförs arbetsmöte för att planera styrelsens inre arbete. Plats: Åsgatan 44 Katrineholm.

Strängnäs kommun har inlett ett arbete med korttidsboende och nytt gruppboende.

§ 77  Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

Vid protokollet Ordförande Justerare
Mats Lundgren Solveigh Lagerbäck Åke Lagerbäck

Protokoll för styrelsemöte i Föreningen Autism Södermanland 2007-11-27 Tallgården, Skebokvarn

§ 49  Mötets öppnande

Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 50  Dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 51  Val av justerare

Hans Eriksson valdes till justerare.

§ 52  Genomgång av föregående protokoll

Protokollet från föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 53  Ekonomisk rapport

Åke redogjorde för föreningens ekonomi. Föreningens ekonomi är god. Medlemsavgiften för 2008 har skickats under oktober, ca 31 000:- har inkommit Föreningen tillgångar är ca 68 000:-, utgifter ca 8 000:-. Vi förväntar oss ca 4 000:- landstingsbidrag för höstens aktiviteter. Rapporten godkändes.

§ 54  Biblioteket

Susanne redogjorde för nya böcker som införskaffats till föreningens bibliotek.

§ 55  Föräldragrupperna

Föräldragruppen i Eskilsuna har inlett en samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Hans undersöker möjligheterna att starta en föräldragrupp i Strängsnäs.

§ 56  Handikappföreningarna Södermanland

Hans rapporterade från ordförandemötet vecka 47. Handikappförbunden (riks) kommer att gå till media om Försäkringskassans arbete med att minska utbetalningarna.

Verksamhetsplan för 2008 med inriktning 2011 har tagits fram.

§ 57  Rikskonferensen 23-24 januari 2008

Solveigh deltar i rikskonferensen (på RFA’s plats) Infofolderna skickas ut till alla medlemmar med barn i skolåldern.

§ 58  Enkät från RFA

Vad kan RFA hjälpa medlemsföreningarna med. Styrelsen gick igenom och fyllde i enkäten.

§ 59  Rapporter

§ 60  Information

§ 61  Övriga frågor

§ 62  Nästa möte

Tisdagen den 19 janauri klockan 14.00, Tallgården, Skebokvarn.

§ 63  Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

Vid protokollet Ordförande Justerare
Mats Lundgren Solveigh Lagerbäck Hans Eriksson

Protokoll för styrelsemöte i Föreningen Autism Södermanland 2007-10-20 Linnégården, Katrineholm

§ 37  Mötets öppnande

Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 38  Dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 39  Val av justerare

Maritta Duvbro valdes till justerare.

§ 40  Val av tjf sekreterare

Mats Lundgren valdes till sekreterare för mötet.

§ 41  Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokollet från föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 42  Ekonomisk rapport

Åke redogjorde för föreningens ekonomi. Föreningens ekonomi är god. Höstens aktiviteter kommer att kosta ungefär 13 000:-. Landstinget har bidragit med 5 000:- till familjehelgen. Rapporten godkändes.

§ 43  HF Södermanland

Hans rapporterade från HF Södermanlands ordförandemöte. HF Södermanland kommer att jobba för ökad marknadsföring, delta mer i debatten, fler medlemmar både i föreningar och HF Södermanland, ökad rapportering från medlemsföreningar till HF Södermanland. Höja utbildningsnivån inom medlemsföreningarna. Ett antal nätverk har startats. Utbildning av medlemmar i användandet av datorer, ”Den digitala klyftan”. Nätverket Rehabilitering & Habilitering genomför en enkätundersökning. Vi ska försöka få ut enkäten på vår hemsida. Den 8 november är det utbildning i den mäskliga rättigheterna kl 14.00-19.00, Åsa folkhögskola.

§ 44  Utskick

Höstens utskick omfattar

§ 45  NPC

Måndagen den 15/10 besöker föreningen NPC, oklart vilka som kan delta. Kan ingen delta så anmäler vi det NPC.

NPC kommer att anordna föräldraträffar för de som fått diagnos under hösten 2007 den 30/1 2008 i Malmköping, Solveigh, Susanne och Thomas deltar.

§ 46  Böcker

Susanne har inventerat boklådan. Boklådan på hemsidan kommer uppdateras. Böcker som inte har en självförklarande titel kommer att få en kort beskrivning. Styrelsen beslutade om inköp av nya böcker.

§ 47  Rapporter

§ 48  Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 49  Nästa möte

Tisdagen den 27 november, Tallgården, Skebokvarn.

§ 50  Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Ordförande Justerare
Mats Lundgren Solveigh Lagerbäck Maritta Duvbro

 


Styrelseprotokoll 2007-08-28

Plats:         Hos Susanne Eriksson, Gruvtorp, Katrineholm

Närvarande:

Solveigh Lagerbäck, Mats Lundgren, Annika Lundgren, Elisabeth Melvinsson, Håkan Steinbüchel, Susanne Eriksson, Jeanette Laurent, Bo Qvist, Hans Eriksson och Åke Lagerbäck (del av mötet),

§ 28  Mötets öppnande

Solveigh hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes.

§ 29  Genomgång av föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 30  Val av justerare

Susanne Eriksson utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 31  Ekonomisk rapport

Åke redogjorde för föreningens ekonomi. Ekonomin är i balans men med höstens beslutade aktiviteter finns för närvarande inte utrymme för ytterligare aktiviteter. Vissa inköp av böcker och broschyrer skall ske.

§ 32  Utskick

§ 33  Utbildningar och kurser

Riksföreningen anordnar en utbildning/sammankomst för kassörer vid två tillfällen den 14/11 och 17/11. Åke och Mats deltar till den 14/11. Susanne skall gå utbildning i Sunne och det finns TEACH-utbildning regelbundet i Vingåker och Sunne. Det finns katalog med kurser som Solveigh har.

§ 34  Rapporter

Ansgarsgården genomfördes i år med rekordstort antal deltagare. Alla som ville delta kunde beredas plats. På lördagen deltog ca 50-talet personer. Vi har bokat även för nästa år den 4-6/7. Maritta och Mats håller i denna aktivitet. Inbjudan går ut i vårens utskick.

§ 35  Övriga frågor

§ 36  Avslutning och nästa styrelsemöte

Solveigh avslutade mötet och tackade Susanne för mat och rum. Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 2 oktober, kl 18.00 Linnégården, Katrineholm.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Håkan Steinbüchel Solveigh Lagerbäck Susanne Eriksson

Styrelseprotokoll 2007-06-09

Plats: Hos Fam Lagerbäck, Tallgården, Skebokvarn, Flen

Närvarande:

Solveigh Lagerbäck (del av mötet), Åke Lagerbäck, Mats Lundgren, Annika Lundgren, Håkan Steinbüchel, och Susanne Eriksson

§ 19  Mötets öppnande

Ordförande för mötet utsågs Mats Lundgren som hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes.

§ 20  Genomgång av föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 21  Val av justerare

Susanne Eriksson utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 22  Ekonomisk rapport

Åke Lagerbäck redogjorde att föreningen ekonomi. Föreningen har ca 45.000:- i kassan. Årets bidrag från Landstinget har kommit in. Ekonomin ser bra ut men i framtiden skall föreningen se om det finns fonder att söka bidrag ur.

§ 23  Skolenkäten

Susanne E redogjorde för del av resultatet från skolenkäten som FA Stockholm genomfört. Bla framkom att det var låg utbildningsnivå på lärare samt stor omsättning bland personalen. Det var tyvärr stort bortfall av svarande i undersökningen. I Sörmland har undersökning inte genomförts ännu. Ev kommer RFA genomföra ny större undersökning.

§ 24  Boklådan

Susanne E kommer att ta hand om boklådan/bokutlåning i fortsättningen. Förslag att Susanne E bifogar frankerat kuvert och om detta utnyttjas skall pengar för detta läggas i kuvertet. Styrelsen beslöt att boklån skall vara längst 2 månader och att Susanne fick i uppdrag att lösa utskick och svarskuvert på ett praktiskt sätt samt att ta ut ersättning för porto från dem som lånar. Styrelsen godkände att Susanne fick på föreningens bekostnad köpa en bokhylla till böckerna.

I de fall det förekommer äldre förlegade och felaktiga begrepp i böckerna skall detta framgå vid lån. Mötet beslöt att dessa skall fastslås i samband med kommande styrelsemöten.

§ 25  Rapporter

§ 26  Övriga frågor

§ 27  Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 28/8  hos Susanne i Sköldinge.

Vid protokollet Ordförande Justerare
Håkan Steinbüchel Mats Lundgren Susanne Eriksson

Protokoll för konstituerande styrelsemöte 2007-03-24

Närvarande: Solveigh, Åke, Mats, Hans, Susanne, Elisabeth, Annica, Maritta.

§ 1  Val av ordförande för mötet

Solveigh Lagerbäck valdes till ordförande för mötet

§ 2  Val av sekreterare för mötet

Mats Lundgren valdes till sekreterare för mötet

§ 3  Val av justerare

Maritta Duvbro valdes till justare

§ 4  Val av vice ordförande

Mats Lundgren valdes till vice ordförande.

§ 5  Val av sekreterare

Håkan Steinbüschel valdes till sekreterare.

§ 6  Val av kassör

Åke Lagerbäck valdes till kassör.

§ 7  Firmatecknare

Solveigh Lagerbäck (ordförande) och Åke Lagerbäck (kassör) valdes till firmatecknare var för sig.

§ 8  Undertecknare av bokslut

Ordföranden och kassör har att tillsammans underteckna bokslut

§ 9  Kontaktperson till Handikappföreningarna Södermanland

Hans Eriksson valdes till kontaktperson till Handikappföreningarna Södermanland.

§ 10  Arvode och reseersättning

Oförändrade ersättningar; 18:-/mil i reseersättning, eller betald biljett. 300 kr i telefonkostnader för sekreterare och 200 kr till övriga styrelsemedlemmar. Övriga omkostnader (papper, bläckpatroner etc) ersätts mot kvitto. Bredband ersätts med 50% av kostnaden för ordförande, kassör, sekreterare och vice ordförande.

§ 11  Träff med NP-Centrum

7 maj kl 10.00 är det träff med NPC. Tomas Lundin och Solveigh Lagerbäck.


§ 12  Övriga frågor

§ 13  Föreläsning 4/4

78 personer är anmälda till föreläsningen.

§ 14 Fördelning av arbetet under året

Föräldrahelg ska genomföras under året, ansvar Bo Qvist. Förslagsvis i början av oktober.

§ 15 Deltagare på riksmötet

Lördag 5/5: Susanne Eriksson, Mats Lundgren

Söndag 6/5: Elisabeth Melvinsson och Hans Eriksson

§ 16 Enkät skola

Eventuellt inom styrelsen eller bordläggs.

§ 17 Representanter i Kommunernas Handikappråd

Eskilstuna: Viveca Bardun
Katrineholm: Mats Lundgren
Flen: Jane Eriksson
Strängnäs: Maud Husberg
Nyköping: Vakant
Oxelösund: ?
Vingåker: Vakant
Gnesta: ?
Trosa: ?


§ 18 Nästa styrelsemöte

9/6 hemma hos Mats i Katrineholm, 28/8 Tallgården Skebokvarn, 2/10 Tallgården Skebokvarn, 27/11 Tallgården Skebokvarn, 19/1 Linnegården Katrineholm.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Mats Lundgren Solveigh Lagerbäck Maritta Duvbro

Ändrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2010