Protokoll för årsmöte FA Södermanland 2008-03-15

Plats: Vallmotorp, Katrineholm

§ 1  Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla deltagare välkomna och förklarde årsmötet öppnat

§ 2  Val av ordförande för mötet

Willgott Friström valdes som ordförande för årsmötet

§ 3  Val av sekreterare för mötet

Mats Lundgren valdes som sekreterare för årsmötet

§ 4  Val av två justerare tillika rösträknare

Maud och Göran Husberg valdes som justerare tillika rösträknare.

§ 5  Godkännande av dagordning

Årsmötet fastställde styrelsens förslag till dagordning.

§ 6  Är årsmötet behörigen utlyst

Årsmötets deltagare fann att kallelsen till årsmötet skickats ut i behörig tid och ordning.

§ 7  Behandling av verksamhetsberättelse

Årsmötets ordförande föredrog verksamhetsberättelsen för 2007. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.

§ 8  Behandling av balans- och resultaträkning samt fastställande av resultaträkningen

Årsmötets ordförande föredrog föreningens bokslut för 2007, Årsmötet godkände bokslutet för 2007.

§ 9  Revisionsberättelse

Revisorerna föredrog revisionsberättelsen för Föreningen Autism Södermanland och föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2007.

§ 10  Styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2007.

§ 11  Medlemsavgift 2009

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag för medlemsavgifter för 2009

§ 12  Budget 2008 inklusive ersättning till styrelsemedlemmar

Årsmötet fastställde styrelsens förslag till budget och omkostnadsersättning för styrelsemedlemmar och övriga medlemmar som genomför ett förtroendeuppdrag i föreningen under 2008.

Oförändrade ersättningar; 18,50:-/mil i reseersättning, eller betald biljett. 300 kr i telefonkostnader för sekreterare och 200 kr till övriga styrelsemedlemmar. Övriga omkostnader (papper, bläckpatroner etc) ersätts mot kvitto. Bredband ersätts med 50% av kostnaden för ordförande, kassör, sekreterare och vice ordförande.

§ 13  Val av ordförande

Solviegh Lagerbäck valdes till ordförande för ett år, omval.

§ 14  Val av övriga styrelseledamöter

Mats Lundgren, Hans Eriksson och Bo Qvist omvaldes på två år. Hillevi Gustafsson valdes på två år, nyval.

§ 15  Val av styrelsesuppleanter

Jeanette Laurent, omval ett år. Gunilla Thorn, omval två år. Maritta Duvbro, nyval två år.

§ 16  Val av revisorer och revisorssuppleanter

§ 17  Val av valberedning

Maud Husberg valdes till valberedning. Styrelsen tar fram ytterligare en person till valberedningen.

§ 18  Behandling av styrelsens framlagda förslag

Inga förslag från styrelsen.

§ 19  Behandling av riksföreningens styrelses framlagda förslag

Inga förslag från riksföreningen.

§ 20  Behandling av inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

§ 21  Val av ombud jämte ersättare till riksmötet

Årsmötet beslutade att styrelsen utser vilka som skall deltaga i riksmötet.

§ 22  Förslag till mål och verksamhetsplan för 2008

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag till mål och verksamhetsplan för 2008.

§ 23  Mötets avslutande

Ordföranden för årsmötet förmedlade tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

 

 

Vid protokollet

 

_______________________               _______________________

Mats Lundgren                                Willgott Friström

Sekreterare                                    Ordförande för årsmötet

 

Justeras

 

_______________________               _______________________

Maud Husberg                                 Göran HusbergÄndrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2010