Styrelsemöte FA Södermanland 2009-02-24

Plats: Östra Kyrkogatan 41, Nyköping

Tid: Kl 18.00

Närvarande:.Håkan Steinbüchel, Mats Lundgren, Maritta Duvbro, Hillevi Gustafsson, Solveigh och Åke Lagerbäck

84 §  Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

85 §  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg Mål och verksamhetsplan under Årsmötet

86 §  Val av justerare

Hillevi valdes att justera mötesprotokollet.

87 §  Genomgång av föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

88 §  Ekonomi

Hillevi gick igenom 2008 års resultat, minus 1 995 kronor. Hillevi visade också justerat budgetförslag för 2009, baserat på utfall 2008, som visar ett underskott. Det beror på att 2009 är ett mellanår när vi betalar 2008 års medlemsavgifter till RFA men får endast vår del av 2009 års avgifter. Förslaget reviderades så att vi kommer att stå på noll i kassa vid årsskiftet. Hillevi skickar ut reviderat förslag inför årsmötet, för vidare diskussion då. Mats redovisar till Hillevi antalet medlemmar som betalt uppdelat på privat, institution och stöd.

89 §  LSS-betänkandet

RFA’s remissvar :läggs ut på hemsidan. Mats

90 §  Rapporter, möten och skrivelser

91 §  Övriga frågor

92 §  Kommande styrelsemöten

Konstituerande styrelsemöte tisdag 31 mars kl 18 på Åsgatan 44, Katrineholm.

93 §  Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Åke Lagerbäck Solveigh Lagerbäck Hillevi Gustafsson

Styrelsemöte FA Södermanland 2009-01-13

Plats: Rådjursstigen 6, Katrineholm

Tid: Kl 18.00

Närvarande:.Solveigh, Åke, Mats (per telefon), Elisabeth och Hans

72 §  Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

73 §  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägget ”Utskick om årsmöte och övriga aktiviteter”

74 §  Val av justerare

Elisabeth valdes att justera mötesprotokollet.

75 §  Genomgång av föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

76 §  Ekonomi

Hillevi hade skickat rapport om föreningens ekonomi. Kassa totalt ca 31 000 kronor, under början av året tillkommer Landstingsbidrag och medlemsavgifterna från RFA.

77 §  LSS-betänkandet

Olle Boethius, Årsta Gård, har lämnat en skrivelse till oss, där han pekar på delar av LSS-betänkandet som borde ändras. Det är främst den sneda konkurrensen mellan kommunal och enskild omsorg samt brister i tillståndsgivning och tillsyn, som bl a gör omsorgsboenden onödigt dyra för brukaren. Det är en bra skrivelse, som belyser det som är svårt att utläsa i remissutgåvan. Skrivelsen är också sänd till RFA.

78 §  Informationsdag om omsorgsföretag

Bellstalund Omsorger har kommit med ett förslag att få presentera sin verksamhet för FA’s medlemmar. Det är ett bra initiativ, som FA vill göra till en bredare information, med flera aktörer. Vi ska försöka samordna fyra företags presentationer i sb m årsmötet. Solveigh organiserar detta.

79 §  Utskick om årsmöte och övriga aktiviteter

Till nästa styrelsemöte ska det finnas ett förslag till medlemsutskick med nedanstående program. Det ska skickas ut snarast därefter. Solveigh samordnar.

Familjehelg på Ansgarsgården. Gården är bokad så först i augusti finns möjlighet. Då ingen servering finns längre, måste måltiderna ordnas på annat sätt. Maritta, Ebbe, Mats och Annika

80 § Rapporter, möten och skrivelser

81 §  Övriga frågor

Folder; Mats tar fram ett förslag till styrelsemötet den 24 februari. Slutlig utformning bestäms efter konstituerande styrelsemötet. På folderns baksida (i format A5) finns plats för mera information än kontaktuppgifter till styrelsen. Vad ska vi ha där? Styrelsemedlemmarna uppmanas komma med förslag till Mats senast 15/2. Solveigh kontaktar NPC om de vill ha någon information där.

82 § Kommande styrelsemöten

Tisdag den 24 februari kl 18.00 på Tallgården Skebokvarn

83 §  Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Åke Lagerbäck Solveigh Lagerbäck Elisabeth Melvinsson

 

Protokoll för styrelsemöte FA Södermanland 2008-11-18

Plats: Orrhammar Flen

Tid: Kl 18.00

Närvarande: Solveigh, Åke, Mats, Maritta, Hillevi, Hans, Elisabeth och Håkan.

62 §  Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

63 §  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg under rapporter; Esklistuna samt Övriga frågor; Föräldrakraft och Ansgarsgården..

64 §  Val av justerare

Hillevi Gustafsson valdes att justera mötesprotokollet.

65 §  Genomgång av föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
Föregående mötesprotokoll ska skickas ut inför styrelsemöte.

66 §  Ekonomi

Hillevi gick igenom föreningens ekonomi. Kassa totalt ca 47 000 kronor
Filmvisningen drog bara tre familjer, d v s 300 kronor, medan det kostade 3 500 kronor.
Krav på ersättning för resor och liknande ska skickas till Hillevi senast den 1 december.
Beslutades att Eskilstunagruppen får bidrag till julaktivitet med 100 kronor per deltagare. Thomas Lundin redovisar antal deltagare till Hillevi.

67 §  LSS-betänkandet

Inga synpunkter har hittills kommit från våra medlemmar.

68 §  Rapporter, möten och skrivelser

69 §  Övriga frågor

70 §  Kommande styrelsemöten

Tisdag den 13 januari kl 18.00 på Rådjursstigen Katrineholm.
Tisdag den 24 februari kl 18.00 på Tallgården Skebokvarn

71 §  Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Åke Lagerbäck Solveigh Lagerbäck Hillevi Gustafsson

Protokoll för styrelsemöte FA Södermanland 2008-09-23

Plats: Gruvtorp Sköldinge

Närvarande: Solveigh, Åke, Mats, Annika, Susanne, Hillevi, Maritta och Hans

§ 52  Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 53  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg om LSS-gruppen i Strängnäs och utbildningar.

§ 54  Val av justerare

Susanne valdes att justera mötesprotokollet.

§ 55  Genomgång av föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
Hillevis förslag att skicka ut föregående mötes protokoll i förväg för kommentarer antogs.

§ 56  Ekonomi

Hillevi gick igenom föreningens ekonomi. Landstingsbidrag för Ansgarsgården, 7 500 kronor har kommit. Föreningens nettoutgift för Ansgarsgården blev ca 12 000 kronor.

Hillevi får en deltagarlista att stämma av mot av Mats.
Uppgift om antal medlemmar 2007-12-31 behövs för bidragsansökan 2009. Mats
Ansökan med bilagor ska vara Landstinget tillhanda senast 15 oktober. Åke/Solveigh
Preliminär budget för 2009 – baserad på 2008 års budget samt antal medlemmar 2007-12-31. Informationsfoldrar ska delas ut, kostnad ca 8 000 kronor och träff med förskolebarns föräldrar, kostnad ca 3 000 kronor.

§ 57  LSS-betänkandet

Den 31 augusti kom slutbetänkandet ut på remiss, bland annat ska staten ta hand om assistans över 20 timmar per vecka. Autism/AS kvarstår i krets ett, vilket vi ser vara mycket positivt. Mera detaljer finns att hämta på FA’s hemsida under Aktuellt.
Medlemmar hör av sig till Solveigh med ev synpunkter senast 25 oktober.

§ 58  Rapporter, möten och skrivelser

§ 59  Övriga frågor

§ 60  Kommande styrelsemöten

Tisdag den 18 november kl 18, Orrhammar, Flen (Hillevi)

§ 61  Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Åke Lagerbäck Solveigh Lagerbäck Susanne Eriksson

Protokoll för styrelsemöte FA Södermanland 2008-08-13

Plats: Tallgården Skebokvarn

Närvarande: Solveigh, Åke, Mats, Annika, Susanne, Hillevi, Hans, Jeanette, Elisabeth och Håkan.

§ 41  Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 42  Genomgång av föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

Höstutskicket måste flyttas till vecka 35, se nedan.

§ 43  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 44  Val av justerare

Hillevi Gustafsson valdes att justera mötesprotokollet.

§ 45  LSS-betänkandet

Den 31 augusti kommer slutbetänkandet ut på remiss, det kommer att skickas ut till styrelsen för kommentarer på nästa möte den 23 september.

§ 46  Ekonomi

Hillevi gick igenom föreningens ekonomi. Kassan är 57 000 kronor, inga större inkomster eller utgifter den närmaste tiden. I februari 2009 ska 2008 års medlemsavgifter betalas till RFA, ca 40 000 kronor, medan FA Södermanlands del av 2009 års avgifter, ca 30 000 kronor, kommer att betalas ut från RFA senare under 2009.

Särskilt bidrag för Ansgarsgården väntas från Landstinget, Åke kollar ansökan och meddelar Hillevi.

Hillevi har öppnat konto i Resursbank med bättre ränta än det tidigare i Nordea.

§ 47  Rapporter, möten och skrivelser

§ 48  Höstens utskick

Utskicket görs under vecka 35 i st f 34

§ 49  Övriga frågor

§ 50  Kommande styrelsemöten

Tisdag den 23 september kl 18, Gruvtorp, Sköldinge (Susanne)

Tisdag den 18 november kl 18, Orrhammar, Flen (Hillevi)

§ 51  Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Åke Lagerbäck Solveigh Lagerbäck Hillevi Gustafsson

Protokoll för styrelsemöte FA Södermanland 2008-06-07

Plats: Åsgatan 44 Katrineholm

Närvarande: Solveigh, Åke, Mats, Susanne, Hillevi, Hans, Elisabeth och Maritta.

§ 29  Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 30  Genomgång av föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna

§ 31  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 32  Val av justerare

Maritta Duvbro valdes att bli justerare för mötet.

§ 33  Ekonomi

Hillevi gick igenom föreningens ekonomi. Landstingsbidraget har kommit. Kända utgifter närmaste tiden är ca 30 000 :-. Hillevi öppnar konto med bättre ränta i Resursbank.

§ 34 Höstens utskick

Utskicket görs under vecka 34

§ 35  Rapporter

§ 36  Böcker i Eskilstuna

Thomas har köpt in böcker för ca 1 000 kronor till Eskilstunagruppen. Föreningen betalar hans utlägg. Thomas lämnar kvitton till Hillevi.
Susanne ifrågasatte boklådan och dess innehåll, med ganska många gamla böcker. Solveigh och Susanne går igenom vad som kan gallras ur, vad som bör sparas av ”historiskt” intresse och hur vi gör med kvarvarande böcker.
Beslutades att boklådan med utlåning ska ersättas med boktips, där vi talar om var böckerna kan köpas eller eventuellt lånas på bibliotek.

§ 37  Övriga frågor

§ 39  Kommande styrelsemöten

Torsdag den 13 augusti på Tallgården Skebokvarn (Solveigh o Åke)

Tisdag den 23 september kl 18, preliminärt på Linnegården, alternativt Gruvtorpet, Sköldinge (Susanne)

Tisdag den 18 november kl 18, preliminärt Orrhammar, Flen (Hillevi)

§ 40  Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Åke Lagerbäck Solveigh Lagerbäck Maritta Duvbro

Protokoll för styrelsemöte FA Södermanland 2008-04-10

Plats: Tallgården, Skebokvarn

Närvarande: Åke, Mats, Susanne, Hillevi, Bosse och Maritta.

§ 18 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 19 Genomgång av föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 20  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 21  Val av justerare

Maritta Duvbro valdes till justerare för mötet.

§ 22  Ekonomi

Åke gick igenom föreningens ekonomi. Kassa 86.500:-, Landstingsbidraget har kommit. Kända utgifter närmaste tiden är ca 7 000:- Hillevi öppnar konto med bättre ränta i Resursbank.

§ 23  Genomförda aktiviteter

§ 24  Kommande aktiviteter

§ 25  Rapporter

§ 26  Skrivelser

Inga skrivelser förelåg

§ 27  Övriga frågor

Jane Eriksson företräder FA i Flens handikappråd. Hon efterlyser ärenden som handlar om våra medlemmar. Medlemmar som vill ta upp sina frågor i handikapprådet är välkomna att höra av sig till någon i styrelsen.

Ett förslag är att ordna en träff för alla som representerar FA i de kommunala handikappråden, i början av hösten. Solveigh får uppdrag att ordna träffen.

En idé är att göra separata utskick i olika kommuner för att ”göra reklam för” handikappråden.

En föreläsning med Länsstyrelsens Ramona Persson om LSS med frågestund föreslogs i stället för föräldrahelgen. Tidpunkt efter sommaren. En föreläsning i Katrineholm blir pilot, om intresset är stort kan vi göra flera på andra orter. Solveigh kontaktar Ramona, Mats ordnar det övriga.

Nya böcker köps in, de kommer att föras upp på boklistan på hemsidan.

§ 28  Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Vice ordförande Justerare
Åke Lagerbäck  Mats Lundgren Maritta Duvbro

Protokoll för konstituerande styrelsemöte 2008-03-15

Närvarande: Solveigh, Åke, Mats, Hans, Hillevi, Elisabeth, Annica, Maritta.

§ 1  Mötets öppnande

Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2  Val av sekreterare för mötet

Mats Lundgren valdes till sekreterare för mötet.

§ 3  Dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4 Val av justerare

Maritta Duvbro valdes till justare.

§ 5  Val av vice ordförande

Mats Lundgren valdes till vice ordförande.

§ 6  Val av sekreterare

Åke Lagerbäck valdes till sekreterare.

§ 7  Val av kassör

Hillevi Gustafsson valdes till kassör.

§ 8  Firmatecknare

Solveigh Lagerbäck (ordförande) och Hillevi Gustafsson (kassör) valdes till firmatecknare var för sig.

§ 9  Undertecknare av bokslut

Ordföranden och kassör har att tillsammans underteckna bokslut

§ 10  Kontaktperson till Handikappföreningarna Södermanland

Hans Eriksson valdes till kontaktperson till Handikappföreningarna Södermanland.

§ 11  Träff med NP-Centrum

Bosse Qvist sammhållande för träffar med NPC.

§ 12  Övriga frågor

§ 13  Fördelning av arbetet under året

Styrelsemedlemmarna fick ”uppgiftslistan” som hemläxa till nästa styrelsemöte.

§ 15  Deltagare på riksmötet

Lördag 19/4: Mats Lundgren

Söndag 20/4:

Styrelsemedlemmar meddelar Solveigh om deltagande före 3/4

§ 16  Representanter i Kommunernas Handikappråd och referensgrupper

Eskilstuna: Viveca Bardun
Katrineholm: Mats Lundgren
Flen: Jane Eriksson
Strängnäs: Maud Husberg, Hans Eriksson ersättare
Nyköping: Vakant
Oxelösund: Vakant
Vingåker: Vakant
Gnesta: Vakant
Trosa: Vakant

Referensgrupp för särskilt boende i Strängnäs: Maud Husberg och Hans Eriksson

§ 17  Nästa styrelsemöte

10/4 Tallgården Skebovarn, 7/6 Åsgatan 44 Katrineholm

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Mats Lundgren Solveigh Lagerbäck Maritta Duvbro

Ändrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2010