Protokoll för årsmöte FA Södermanland 2009-03-22

Plats: Hedenlunda, Flen

§ 1    Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla deltagare välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2    Val av ordförande för mötet

Willgott Friström valdes som ordförande för årsmötet.

§ 3    Val av sekreterare för mötet

Mats Lundgren valdes som sekreterare för årsmötet.

§ 4    Val av två justerare tillika rösträknare

Hillevi Gustafsson och Solveigh Lagerbäck valdes som justerare tillika rösträknare.

§ 5    Godkännande av dagordning

Årsmötet fastställde styrelsens förslag till dagordning.

§ 6    Är årsmötet behörigen utlyst

Årsmötets deltagare fann att kallelsen till årsmötet skickats ut i behörig tid och ordning.

§ 7    Behandling av verksamhetsberättelse

Årsmötets ordförande föredrog verksamhetsberättelsen för 2008. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.

§ 8    Behandling av balans- och resultaträkning samt fastställande av resultaträkningen

Årsmötets ordförande föredrog föreningens bokslut för 2008. Årsmötet godkände bokslutet för 2008.

§ 9    Revisionsberättelse

Revisorerna föredrog revisionsberättelsen för Föreningen Autism Södermanland och föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2008.

§ 10  Styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2008.

§ 11  Medlemsavgift 2010

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att medlemsavgifter för 2010 är oförändrat

§ 12  Budget 2009 inklusive ersättning till styrelsemedlemmar

Årsmötet fastställde styrelsens förslag till budget och omkostnadsersättning för styrelsemedlemmar och övriga medlemmar som genomför ett förtroendeuppdrag i föreningen under 2009.

Det underskott som redovisas beror på att medlemsavgifterna från i år betalas till RFA och FA Södermanland samtidigt betalar RFA’s del av 2008 års avgifter.

Oförändrade ersättningar; 18,50:-/mil i reseersättning, eller betald biljett. 300 kr i telefonkostnader för sekreterare och 200 kr till övriga styrelsemedlemmar. Övriga omkostnader (papper, bläckpatroner etc) ersätts mot kvitto.

§ 13  Val av ordförande

Solviegh Lagerbäck valdes till ordförande för ett år, omval.

§ 14  Val av övriga styrelseledamöter

Åke Lagerbäck och Håkan Steinbüchel omvaldes på 2 år.

Mats Lundgren, Hans Eriksson och Hillevi Gustafsson har 1 år kvar.

§ 15  Val av styrelsesuppleanter

Annica Lundgren och Tomas Lundin omvaldes på 2 år.

Maritta Duvbro har 1 år kvar.

§ 16  Val av revisorer och revisorssuppleanter

§ 17  Val av valberedning

Ingela Åberg och Maud Husberg.

§ 18  Behandling av styrelsens framlagda förslag

Inga förslag från styrelsen.

§ 19  Behandling av riksföreningens styrelses framlagda förslag

Inga förslag från riksföreningen.

§ 20  Behandling av inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

§ 21  Val av ombud jämte ersättare till riksmötet

Årsmötet beslutade att styrelsen utser vilka som skall delta i riksmötet.

§ 22  Förslag till mål och verksamhetsplan för 2009

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag till mål och verksamhetsplan för 2009.

Familjehelgen på Ansgarsgården kunde inte arrangeras i år. På grund av de förändringar som man gjort där i samband med ny organisation, kunde inte vår preliminära bokning hållas.

§ 23  Mötets avslutande

Ordföranden för årsmötet förmedlade tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Willgott Friström   Mats Lundgren
Ordförande för årsmötet   Sekreterare
     
Hillevi Gustafsson   Solveigh Lagerbäck
Justerare   Justerare

 Ändrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2010