Protokoll från styrelsemöte 2010-02-13

Plats: Linnegården, Katrineholm

Närvarande: Mats och Annica Lundgren, Solveigh och Åke Lagerbäck, Maritta Duvbro, Hans Eriksson samt Ingela Ersson (valberedningen)

§ 75  Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 76  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 77  Val av justerare

Annica valdes att justera mötesprotokollet.

§ 78  Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 79  Ekonomi

Hillevi hade skickat över redovisning av det ekonomiska läget. Under 2009 fick vi ett plusresultat på ca 7 600 kronor vilket ger en kassa på ca 39 700 kronor.

§ 80  Rapporter, möten och skrivelser

Inga rapporter förelåg.

§ 81  Namnbytet

Öppna punkter kvar i sb m namnbytet till Autism- och Aspergerföreningen Södermanland.

§ 82  Program för våren och sommaren

§ 83  Årsmötet

§ 84  Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2009 utom klar utom Håkans möten.

§ 85  Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 86  Kommande styrelsemöten

Årsmötet 20/3, konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet.

§ 87  Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Åke Lagerbäck Solveigh Lagerbäck Annica Lundgren

 


 

Protokoll från styrelsemöte 2010-01-16

Plats: Järpen, Strängnäs

Närvarande: Mats och Annika Lundgren, Solveigh och Åke Lagerbäck, Hans och Annika Eriksson samt Hillevi Gustafsson.

§ 61  Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 62  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg om budget (under punkten Ekonomi) samt verksamhetsberättelse 2009 (under Övrigt).

§ 63  Val av justerare

Hillevi valdes att justera mötesprotokollet.

§ 64  Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna, med noteringen att beslutet att styrelsen bjuds på middag i samband med Kick-off inte kommit med, varför det tas med i detta mötesprotokoll.

§ 65  Ekonomi

Hillevi redovisade det ekonomiska läget. Vi har hållit 2009 års budget med mycket bra marginal – preliminärt plus 7 393 kronor i st f minus 32 072 kronor.

§ 66  Rapporter, möten och skrivelser

Mats rapporterade att julpysslet i Katrineholm lockade 10 uppskattande deltagare.

§ 67  Kick-off i samband med namnbytet

Från den 1 januari har Riksförbundet Autism bytt namn till Autism-och Aspergerförbundet och vi till Autism- och Aspergerföreningen Södermanland.

§ 68  Program för våren och sommaren

§ 69  Årsmötet

Utskick: Senast klart för utskick 25 februari., d v s kallelse 3 veckor i förväg.
Plats och tid: Förslag Hedenlunda eller Statt, Katrineholm. Datum 20/3. Årsmöte kl 12, lunch kl 13 och information kl 14 – 17. Anmälan till Solveigh o Åke
Tema: LSS med Ramona Persson, Länsstyrelsen. Solveigh kontaktar henne. ”LSS-företag” och/eller skolor bjuds in att berätta om sin verksamhet. Preliminärt Årsta Gård, Arbetsterapicentrum i Järna och Rundans Vuxenverksamhet. Åke kontaktar dem.
Se också §71 nedan.

§ 70  Valberedningen

Ingen från valberedningen kunde närvara på mötet. Maud är sammankallande och återkommer med förslag.

Solveigh har förklarat att hon inte kan fortsätta som ordförande. Hillevi avböjer fortsatt kassörsuppdrag.

§ 71  Mål- och verksamhetsplan för 2010

2009 års Mål- och verksamhetsplan reviderades till att gälla för 2010. Den presenteras till årsmötet.

Representanter till kommunala handikappråd och referensgrupper behöver kontaktas respektive värvas inför kommande år. Mats kontaktar Viveca i Eskilstuna och Jane i Flen. Nyköping, Oxelösund, Gnesta, Trosa samt Vingåker är idag vakanta. En sammanhållande representant per kommun efterlyses i utskicket till årsmötet.

Skolombud är idag Solveigh och Thomas.

§ 72  Övriga frågor

Underlag för verksamhetsberättelsen för 2009 begärs in från alla till Åke senast 31/1.

§ 73  Kommande styrelsemöten

Lördag 13 februari kl 14.00 preliminärt på Linnégården, Katrineholm. Mats bokar.

Årsmötet 20/3, konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet.

§ 74  Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Åke Lagerbäck Solveigh Lagerbäck Hillevi Gustafsson

 


 

Protokoll från styrelsemöte 2009-12-01

Plats: Rundans Vuxenverksamhet, Rundvägen 18C, Flen.

Närvarande: Solveigh, Hans, Annica och Mats

§ 51  Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 52  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 53  Val av justerare och sekreterare för mötet

Mats valdes att vara sekreterare för styrelsemötet. Hans valdes att justera mötesprotokollet.

§ 54  Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 55  Ekonomi

Hillevis rapport om ekonomiska läget redovisades och lades till handlingarna.

§ 56  Rapporter, möten och skrivelser

§ 57  Namnbytet

Riksförening kommer att bidra ekonomiskt för kostnader i samband med namnbytet. Solveigh tar ny offert för tryck av föreningens folder. Annons sätts in i lokaltidningarna. Utskicket skall även gå till kommuner, landsting och övriga handikapporganisationer.

§ 58  Övriga frågor

Kick-off för styrelsen med anledning namnbytet genomförs i samband med första styrelsemötet. Anmälan senast 31/12

Styrelsen beslutade att Eskilstunagruppen får bidrag med 100:-/person för förtäring i samband med avslutningen i december.

Förening kommer att få höjd avgift för tillgången till Linnégården i Katrinholm, för närvarande oklart med hur mycket.

§ 59  Kommande styrelsemöten

Styrelsemöte genomförs i samband med kick-off 16/1 samt 15/2. Valberedningen inbjuds till styrelsemötet i januari. Årsmöte lördag den 20/3. Helene får lämna prisuppgift för att genomföra årsmötet på Hedenlunda.

§ 60  Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Mats Lundgren Solveigh Lagerbäck Hans Eriksson

 


 

Protokoll från styrelsemöte 2009-08-18

Plats: Hagavägen 25, Bie
Närvarande: Solveigh, Maritta, Hans, Annica och Mats.

§ 39  Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 40  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 41  Val av justerare

Annica Lundgren valdes att justera mötesprotokollet.

§ 42  Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 43  Ekonomi

Hillevis rapport om ekonomiska läget redovisades.

§ 44  Rapporter, möten och skrivelser

Familjedagen på Vallmotorp
Familjedagen var ett lyckat drag, den uppskattades av alla deltagarna. 25 personer deltog. Föreningen överväger att flytta familjehelgen till Vallmotorp.

HFS’s extra årsmöte
Det extra årsmötet valde ordförande och styrelse. Det extra årsmötet lade fram ett förslag till nya stadgar som kan antas vid nästa ordinarie årsmöte.

§ 45  Ordförandemötet 5–6 september

Mats representerar föreningen på ordförandemötet.

§ 46  Utskick inför hösten

§ 47  Möte med Länshandikapprådet

Ingen i styrelsen har möjlighet att delta.

§ 48  Övriga frågor

NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i samverkan med Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun och Mälardalens Högskola bjuder in till PSYKIATRINS DAG den 8 oktober 2009, Mälardalens Högskola, aulan. Styrelsen försöker vara representerad.

§ 49  Kommande styrelsemöten

6/10, Skebokvarn och 1/12, Rundvägen Flen.

§ 50  Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Mats Lundgren Solveigh Lagerbäck Annica Lundgren

 


 

Protokoll från styrelsemöte 2009-06-06

Plats: Åsgatan 44 Katrineholm

Närvarande: Mats och Annika Lundgren, Solveigh och Åke Lagerbäck, Margitta Duvbro, Hillevi Gustafsson, Hans och Annika Eriksson (Närvarandeförteckning har lagts till i den elektroniska versionen efter justering av protokollet).

§ 29  Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 30  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg under rapporter HFS årsmöte

§ 31  Val av justerare

Hans valdes att justera mötesprotokollet.

§ 32  Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 33  Ekonomi

Hillevi redovisade det ekonomiska läget. Vi håller den budget som satts med bra mariginal.
Hillevi ansöker om extra Landstingsbidrag för familjedagen på Vallmotorp.
Landstinget har inte pengar att bidra med till vår nya folder.
Eskilstunagruppen får ersättning för utlägg i sb m avslutning med 800 kronor.

§ 34  Rapporter, möten och skrivelser

Liten trollvandring ; Mats och Christoffer deltog, andra anmälda hoppade av.
HFS årsmöte i maj; Hans hade deltagit. Vid val av ordförande kom ett annat förslag till ordförande än valberedningens, vilket valdes. Ledamotskandidaterna valde då att dra sig tillbaka. En interimstyrelse tillsattes. Ett nytt årsmöte har sammankallats till den 10 juni för att välja ny styrelse.

§ 35  Familjedag på Vallmotorp

Den 1 augusti ordnas en familjedag på Vallmotorp. Vallmotorp erbjuder många aktiviteter, bad, fiske, kanot- eller bryggbåtstur. Korvgrillning och trevlig samvaro står på programmet. Mats, Annika, Ebbe och Maritta håller i trådarna.

§ 36  Övriga frågor

Solveigh redovisade information om Misa, ett assistansföretag, samt en konferens om autism i Danmark 6 och 7 november 2009.
Försäkringskassans sätt att hantera våra medlemmar diskuterades med flera exempel på ett agerande genomsyrat av okunskap om funktionshindret och misstroende.

§ 37  Kommande styrelsemöten

Tisdag 18 augusti kl 18.00 på Hagavägen 25 i Bie (hos Maritta). Höstprogram ska planeras.

 

§ 38  Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Åke Lagerbäck Solveigh Lagerbäck Hans Eriksson

 


Konstituerande styrelsemöte FA Södermanland 2009-03-31

Plats: Åsgatan 44, Katrineholm

Tid: Kl 18.00

Närvarande: Mats och Annica Lundgren, Solveigh och Åke Lagerbäck, Hans Eriksson

1 §  Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

2 §  Val av sekreterare för mötet

Mats valdes till sekreterare för mötet.

3 §  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

4 §  Val av justerare

Hans valdes att justera mötesprotokollet.

5 §  Genomgång av föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

6 §  Val av vice ordförande

Mats Lundgren valdes till vice ordförande.

7 §  Val av sekreterare

Åke Lagerbäck valdes till sekreterare.

8 §  Val av kassör

Hillevi Gustafsson valdes till kassör.

9 §  Firmatecknare

Solveigh Lagerbäck och Hillevi Gustafsson valdes till att teckna firma var för sig.

10 §  Undertecknare av bokslut

Ordförande och kassör undertecknar tillsammans bokslutet.

11 §  Kontaktperson till Handikappföreningarna i Södermanland

Hans Eriksson valdes till kontaktperson till Handikappföreningarna i Södermanland.

12 §  Träffar med NP-Center

Solveigh Lagerbäck är sammanhållande för träffar med NPC. Föreningens svar på NPC förfrågan om gemensamma mötet är att vi gärna ser att vi fortsätter med enskilda möten.

13 §  Deltagare på Riks- och repskapsmötet

Lördag 24 april: Enligt senare beslut
Söndag 25 april: Enligt senare beslut

14 §  Representanter i Kommunala Handikappråd och referensgrupper

15 §  Ekonomi

Hillevi hade skickat över aktuellt läge för föreningens ekonomi.

16 §  Övriga frågor

17 §  Kommande styrelsemöten

Kommande styrelsemöten 29/4 och 6/6.

18 §  Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Mats Lundgren Solveigh Lagerbäck Hans Eriksson

Ändrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2010