Mål- och verksamhetsplan år 2009 för Föreningen Autism i Södermanland

Föreningen Autism i Södermanland är knutet till Riksföreningen Autism. FA är en intresseorganisation där medlemmar är bland annat personer med autism, anhöriga, personal samt arbetsgivare och andra berörda.

Mål

Målet med vår verksamhet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett bra liv för personer med autism och autismliknande funktionsnedsättningar.

Föreningen Autism i Södermanland arbetar för att

 • alla barn, ungdomar och vuxna får ett bemötande som är individuellt anpassat
 • alla skall få möjlighet till diagnos så tidigt som möjligt. De som får diagnos och deras anhöriga skall få en grundlig information om funktionsnedsättningen och erbjudas uppföljning
 • all personal som arbetar med personer med autism/autismliknande funktionsnedsättningar skall ha utbildning om autism samt erhålla kvalificerad pedagogisk och psykologisk handledning
 • det avsätts tillräckligt med resurser till NeuroPsykiatrisktCentrum för utredning och uppföljning efter diagnos
 • synpunkter, kunskaper och erfarenheter från personer med diagnos och deras anhöriga ska beaktas och tas till vara i alla verksamheter
 • alla verksamheter för vår intressegrupp ska ha en gemensam syn på autism och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet samt en långsiktig målsättning som syftar till ett så bra vuxenliv som möjligt
 • individuella handlingsplaner upprättas och följs upp
 • myndigheter och handläggare ska ha en sådan framförhållning att alla förändringar kan förberedas i så god tid som funktionsnedsättningen kräver
 • medinflytandet tillgodoses genom att representanter från föreningen deltar i planerings- och utvecklingsarbete i kommuner och landsting. Syfte skall vara ökad tillgänglighet och delaktighet utifrån vårt perspektiv
 • sprida kunskap om funktionsnedsättningen
 • skapa kontakt mellan medlemmar genom t ex föräldra- och familjeaktiviteter.

Verksamhetsplan

 • Delta på riksmötet och ordförandekonferensen.
 • Hålla minst fem styrelsemöten under året.
 • Representeras i kommunala handikappråd
 • Genomföra minst två träffar med NPC.

Aktiviteter

 • Vi skall sprida informationsmaterial och ge information om autism/Asperger syndrom t ex till studerande som gör specialarbeten om autism, BVC, skolhälsovården etc.
 • Lokalavdelningar/föräldragrupper>; Arbeta för att det bildas lokalavdelningar/föräldragrupper ute i kommunerna för skapa kontakt mellan medlemmarna på lokal nivå. Lokalavdelningar/föräldragrupperna är också viktiga för att få ett ökat inflytande i kommunerna.
 • Medlemsaktiviteter; Vi ska genomföra olika former av medlemsaktiviteter, t ex baddagar, syskonträffar, vuxenträffar, föräldraträffar etc.
 • Kunskapsspridning; Vi ska ordna föreläsningar och konferenser samt delta vid arrangemang som berör vårt intresseområde.
 • Utredning/diagnos; Vi skall fortsätta kräva att mer resurser avsätts till NPC så att väntetiden för utredning inte överstiger en månad och att fler pedagoger för uppföljning finns.
  Vi skall även arbeta för att alla som bedöms tillhöra det autiska spektrat utreds av NPC.
  Vi skall fortsätta arbeta för ökad kunskap inom psykiatrin om biologiska funktionsnedsättningar som t ex autism.
 • Informationsträffar; Samverka med NPC inför informationträffar för föräldrar.
 • Skolan; Vi skall på olika sätt arbeta för att skolorna skaffar sig kunskap om autism/Asperger syndrom. Vi skall stötta föräldrarna vid deras kontakt med skolan.
 • Vuxenlivet; Vi skall arbeta för att vuxna personer med autism/Asperger syndrom får en anpassad bostad med det stöd som krävs. Alla vuxna skall erbjudas ett meningsfullt arbete/daglig verksamhet anpassat till deras behov, förutsättningar och intressen. God tillgänglighet till fritidsaktiviteter och kulturellt utbud.
 • HandikappFöreningarna Sörmland; Vi skall fortsätta att vara medlem i och göra vår röst hörd i HF Sörmland
 • Samarbete med andra organisationer; Vi skall fortsätta samarbeta med t ex FUB, RBU och Attention.
 • Lättläst; Vi skall arbeta för att samhällsinformation och litteratur finns tillgänglig i form av lättlästa texter. Det är viktigt att kommuner och landsting ger ut information som är anpassad för människor med funktionsnedsättningar. Det är en demokratifråga och en förutsättning för att personer med autism skall kunna få tillgång till läsglädje med böcker och att kunna ta del av information om aktiviteter, annan samhällsinformation och beslut som rör dem själva. I detta skall vi samarbeta med Centrum för Lättläst.

Ändrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2010