CSS3 Button Rollover Css3Menu.com

Protokoll för årsmöte Autism & Aspergerföreningen Södermanland 2017-03-18

Plats: Plevnagården, Malmköping

1 §  Mötets öppnande

Vice ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2 §  Val av ordförande för mötet

Willgott Friström valdes som ordförande för årsmötet.

3 §  Val av sekreterare för mötet

Mats Lundgren valdes som sekreterare för årsmötet.

4 §  Val av två justerare tillika rösträknare

Suzanne Grundström och Kent Sand valdes som justerare tillika rösträknare.

5 §  Godkännande av dagordning

Årsmötet fastställde styrelsens förslag till dagordning.

6 §  Är årsmötet behörigen utlyst

Årsmötets deltagare fann att kallelsen till årsmötet skickats ut i behörig tid och ordning.

7 §  Behandling av verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2016 på mötet och gicks igenom delades ut . Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.

8 §  Behandling av balans- och resultaträkning samt fastställande av resultaträkningen

Föreningens ekonomiska rapport för 2016 delades ut och gicks igenom. Årsmötet fastställde den ekonomiska rapporten för 2016.

9 §  Revisionsberättelse

Årsmötes ordförande föredrog revisionsberättelsen för Autism- och Aspergerföreningen Södermanland och föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2016.

10 §  Styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

11 §  Medlemsavgift 2018

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att medlemsavgifter för 2018 är

12 §  Budget 2017 inklusive ersättning till styrelsemedlemmar

13 §  Val av ordförande

Årsmötet valde Jörgen Eklund till ordförande.

14 §  Val av övriga styrelseledamöter

Suzanne Grundström omval 2 år.

Maria Sundkvist nyval ett år

Mats Lundgren, Carolina Johannison och Eva Lundqvist (ett år kvar

15 §  Val av styrelsesuppleanter

Niclas Larsson nyval 2 år

Zanna Björnsdotter omval 2 år.

Kent Sand (ett år kvar).

16 §  Val av revisorer och revisorssuppleanter

 • Krister Eriksson och Helene Sjöström valdes till revisorer på ett år, omval.
 • Stig Karlsson och Håkan Steinbüchel valdes till revisorsuppleanter på ett år, omval.
 • 17 §  Val av valberedning

  Åke Lagerbäck valdes till valberedning.

  18 §  Behandling av styrelsens framlagda förslag

  Inga förslag från styrelsen.

  19 §  Behandling av Autism & Aspergerförbundets styrelses framlagda förslag

  Inga förslag från Autism & Aspergerförbundet.

  20 §  Behandling av inkomna motioner

  Inga motioner har inkommit.

  21 §   Val av ombud jämte ersättare till riksmötet

  Årsmötet beslutade att styrelsen utser vilka som ska delta i riksmötet.

  22 §  Förslag till mål och verksamhetsplan för 2017

  Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag till mål och verksamhetsplan för 2017.

  23 §  Mötets avslutande

  Ordföranden för årsmötet tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

   

  Vid protokollet

   

   

  Willgott Friström

  Mats Lundgren

  Ordförande för årsmötet

  Sekreterare för årsmötet

   

   

  Suzanne Grundström

  Kent Sand

  Justerare

  Justerare


   

  Ändrad 17/03/28
  © Autism & Aspergerförening Södermanland 2016