CSS3 Button Rollover Css3Menu.com

Stadgar för Autism & Aspergerföreningen Södermanland

1 § Namn

Föreningens namn är Autism & Aspergerföreningen Södermanland.

2 § Ändamål

Distriktet är en regional organisation inom Autism & Aspergerförbundet och har att inom sitt geografiska verksamhetsområde verka för att skapa bästa möjliga villkor för personer med autism och autismliknande tillstånd.

Distriktets ändamål är, att inom sitt verksamhetsområde

3 § Anslutning

Distriktet äger ansluta sig till andra sammanslutningar med likartade ändamål. Beslut om sådan anslutning fattas av styrelsen.

4 § Medlemskap

Som medlemmar kan antagas, förutom personer med autism och autismliknande tillstånd, närstående och andra intresserade. Medlem i distriktet är automatiskt medlem i Autism & Aspergerförbundet.

Autism & Aspergerförbundets riksmöte beslutar om formerna för medlemsskap.

Autism & Aspergerförbundets styrelse beslutar i övriga frågor om medlemsskap.

5 § Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte hålles senast under mars månad på tid och plats, som distriktsstyrelsen eller föregående årsmöte bestämmer.

Skriftlig kallelse till ordinarie årsmöte skall utsändas till medlemmarna senast 15 dagar före mötesdagen och skall åtföljas förslag till dagordning.

I det fall styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning liksom reviorernas berättelse ej medföljer kallelsen till årsmötet, äger medlemmarna rätt att på begäran erhålla handlingarna före mötesdagen. Detta ska uttryckligen framgå av kallelsen.

Motioner, skall för att kunna behandlas vid årsmötet, skriftligen inges till styrelsen senast två månader före årsmötet.

6 § Ärenden vid ordinarie årsmöte

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsman tillika rösträknare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Upprättande och justering av röstlängd
 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 7. Föredragning och behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelse
 9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet
 11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
 12. Fastställande av ersättningar under innevarande år
 13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år
 14. Val av ordförande
 15. Val av övriga styrelseledamöter
 16. Val av styrelsesuppleanter och fastställande av ordning för inträdande i styrelsen
 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 18. Val av valberedning med sammankallande
 19. Val av ombud jämte ersättare till riksmötet
 20. Behandling av inkomna motioner och förslag framlagda av distriktsstyrelsen och Autism & Aspergerförbundets styrelse.

7 § Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas när distriktsstyrelsen finner det erforderligt eller inom 30 dagar från det revisorerna eller Autism & Aspergerförbundets styrelse eller minst en tredjedel av antalet medlemmar påkallar sådant möte.

Skriftlig kallelse till extra årsmöte skall utsändas senast 15 dagar före mötet och innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas.

Extra årsmöte kan endast besluta i ärenden som angivits i kallelsen.

8 § Rösträtt

Vid årsmöte äger varje medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet och genom öppen omröstning utom vid val, då sluten omröstning skall äga rum om någon så fordrar, utom vid val då lotten avgör.

Ledamot av distriktsstyrelsen eller suppleant äger inte rösta i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer och revisorsuppleanter.

Rösträtt får inte utövas genom fullmakt.

9 § Styrelsens uppgifter

Distriktsstyrelsen ansvarar för distriktets löpande verksamhet och skall taga initiativ till sådana åtgärder som främjar distriktets syften. Styrelsen har att tillse att distriktets bokföring och medelsförvaltning är ordnade på ett betryggande sätt.

Det åligger styrelsen att verkställa av årsmötet fattade beslut samt hålla Autism & Aspergerförbundet underrättad om sin verksamhet.

10 § Styrelsens sammansättning

Distriktsstyrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ordinarie ledamöter samt lägst två och högst sju suppleanter.

Ordförande väljs särskilt. Kassör och sekreterare väls särskilt om distriktets årsmöte så beslutar.

Ordförande utses på ordinarie årsmöte för tiden intill nästa ordinarie årsmöte.

Styrelsens övriga ledamöter utses för en tid av två år, varvid vid varje ordinarie årsmöte halva antalet styrelseledamöter och halva antalet suppleanter väljs för tiden intill det årsmöte, som inträffar andra året efter valåret.

Årsmötet fastställer ordningen för suppleanternas inträde i styrelsen. Suppleanterna har närvarorätt vid styrelsens sammanträden.

Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare, om dessa ej valts särskilt av årsmötet, samt vice ordförande och vice sekreterare. Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande.

Vid styrelsemöte skall föras protokoll, som till riktigheten skall bestyrkas av ordföranden och en vid mötet vald protokollsjustare. Styrelsen kan besluta att istället låta nästkommande möte justera protokollet, varefter ordförande undertecknar detta.

11 § Styrelsens åligganden

Det åligger distriktsstyrelsen:

 1. att tillställa Autism & Aspergerförbundet de ärenden, som distriktet beslutat underställa Autism & Aspergerförbundets behandling,
 2. att på Autism & Aspergerförbundets anmodan utlysa årsmöte för behandling och beslut av visst ärende samt därutöver insända protokoll inom av Autism & Aspergerförbundet utsatt tid,
 3. att lämna av Autism & Aspergerförbundet infordrade uppgifter.

12 § Styrelsens behörighet och firmateckning

Distriktsstyrelsen handlar å distriktets vägnar gentemot tredje man och företräder distriktet inför myndigheter.

Styrelsen utser de personer som får teckna distrikets firma.

13 § Medlemsavgift

Medlemmar skall erlägga årsavgift till distriktet. Ordinarie årsmöte fastställer medlemsavgiften till distriktet för nästkommande kalenderår.

Distriktet skall i samband med uppbörd av årsavgift även uppbära årsavgift till Autism & Aspergerförbundet. Denna senare avgiften översändes till Autism & Aspergerförbundet i den ordning Autism & Aspergerförbundet föreskriver.

14 § Distriktets räkenskaper och styrelsens årsredovisning

Distriktets verksamhetsår omfattar kalenderår. Distriktets räkenskaper avslutas för varje verksamhetsår. Styrelsen skall före den 15 februari närmast efter verksamhetsårets utgång, dock senast en månad före årsmötet, till revisorerna överlämna årsredovisning med verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

15 § Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och distriktets räkenskaper utses på ordinarie årsmöte för tiden intill nästa ordinarie årsmöte två revisorer och två suppleanter för dem. Revisorerna skall beredas tillfälle att fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att årligen, före den 1 mars, dock senast 15 dagar före årsmötet, till distriktsstyrelsen överlämna revisionsberättelse att framläggas på årsmötet.

16 § Lokalavdelningar

Distriktet kan bilda lokalavdelningar för den lokala verksamheten.

För lokalavdelningar gäller normalstadgar som fastställes av Autism & Aspergerförbundets riksmöte. Distriktsstyrelsen kan besluta om eller godkänna ändring av eller tillägg till stadgarna för en lokalavdelning efter att ha inhämtat medgivande till detta av Autism & Aspergerförbundets styrelse.

17 § Ändring av stadgar

Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar fattas av Autism & Aspergerförbundets riksmöte.

18 § Distriktets upplösning

Distriktet kan upplösas sedan beslut fattats härom av riksmötet på begäran av distriktet.

För att en begäran om upplösning ska vara giltig fordras att ett beslut om denna begäran fattats vid två på varandra följande årsmöten, hållna med minst två månaders mellanrum, varav det första är ordinarie. För att beslutet skall bli gällande fordras vid vardera mötet minst tvåtredjedels majoritet av de röstande.

Upplöses distriktet skall, sedan skulderna blivit betalda, dess kvarvarande tillgångar ställas till Autism & Aspergerförbundets förfogande.

Distriktet kan också upplösas sedan beslut fattats härom vid två på varandra följande riksmöten, hållna med minst två månaders mellanrum, varav det första måste vara ordinarie. För att beslutet skall bli gällande fordras vid vardera mötet minst tvåtredjedels majoritet av de röstande.

 


Ändrad 13/10/20
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2012