CSS3 Button Rollover Css3Menu.com

Protokoll för styrelsemöte i Autism- och Aspergerföreningen Södermanland 2017-09-19 kl 18:00

Plats: Linnégården, Katrineholm

Deltagare: Jörgen, Suzanne, Mats och Zanna

34 § Mötets öppnande

Ordförande hälsade styrelsemedlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

35 § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

36 § Val av justerare

Suzanne Grundström valdes till justerare.

37 § Föregående protokoll

Protokollet från föregående styrelsemöte gicks igenom och lades till handlingarna.

38 § Ekonomi

Föreningens ekonomi är god.

39 § Kommande aktiviteter

40 § Kansliet

Kansliet kommer att till huvuddelen av tiden att flytta till Katrineholm.

Utskick tillsammans med medlemsavgiften, utskicket ska avhandla e-post och aktiviteter.

41 § Rapporter, möten och skrivelser

42 § Övriga frågor

Införskaffa mobiltelefon till kansliet, Jörgen ansvarar.

Mats och Jörgen svarar för ansökan om landstingsbidrag.

Möjligheterna för fritt inträde etc för medföljande ledsagare/stödperson.

43 § Kommande styrelsemöten

Enligt föreningens kalender.

44 § Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Vid protokollet

Ordförande

Vid protokollet

Justerare

Jörgen Eklund

Mats Lundgren

Suzanne Grundström


Protokoll för styrelsemöte i Autism- och Aspergerföreningen Södermanland 2017-05-23 kl 18:00

Plats: E18 Eskilstuna

Deltagare: Jörgen, Suzanne, Mats, Carolina, Maria och Zanna

23 § Mötets öppnande

Ordförande hälsade styrelsemedlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

24 § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

25 § Val av justerare

Suzanne Grundström valdes till justerare.

26 § Föregående protokoll

Protokollet från föregående styrelsemöte gicks igenom och lades till handlingarna.

27 § Ekonomi

Föreningens ekonomi är god.

28 § Kommande aktiviteter

Bowling och bad lördag den 27/5, Carolina deltar på bägge aktiviteterna.

Alla lämnar förslag på aktiviteter under hösten, bollas via mail.

29 § Kansliet

Utskick om behovet av att medlemmarna lämnar sina e-mailadresser. SIP-utbildning i Katrineholm i början av juni.

30 § Rapporter, möten och skrivelser

31 § Övriga frågor

32 § Kommande styrelsemöten

11/6 kl 15:00 Vingåker samt 15/8 kl 18:00 Valsta Sköldinge.

33 § Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Vid protokollet

Ordförande

Vid protokollet

Justerare

Jörgen Eklund

Mats Lundgren

Suzanne Grundström


Protokoll för styrelsemöte i Autism- och Aspergerföreningen Södermanland 2017-04-10

Plats: Skype

Deltagare: Jörgen, Suzanne, Mats, Carolina och Kent

12 § Mötets öppnande

Ordförande hälsade styrelsemedlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

13 § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

14 § Val av justerare

Carolina valdes till justerare.

15 § Genomgång av föregående protokoll

Protokollet från föregående styrelsemöte gicks igenom och lades till handlingarna.

16 § Ekonomi

Förenings ekonomi är god.

17 § Vårens aktiviteter

Analoga spel 13/5 i Katrineholm

Bowling 27/5 kl 12:00-14:00 i Flen.

18 § Kansliet

19 § Rapporter, möten och skrivelser

Inga rapporter.

20 § Övriga frågor

Inga övriga frågor.

21 § Kommande styrelsemöten

16/5 kl 18:00 E 18 och 12/6 kl 18:00 Skype.

22 § Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Vid protokollet

Ordförande

Vid protokollet

Justerare

Jörgen Eklund

Mats Lundgren

Carolina Johannison


Protokoll från konstituerande styrelsemöte i Autism- och Aspergerföreningen Södermanland 2017-03-18

Plats: Plevnagården, Malmköping

Närvarande: Mats L, Jörgen E, Zanna B, Suzanne G, Kent S.

1 §  Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkommna och förklarade mötet öppnat.

2 §  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3 §  Val av justerare

Zanna Björnsdotter valdes till justerare.

4 §  Genomgång av föregående protokoll

Protokollet från föregående styrelsemöte gicks igenom och lades till handlingarna.

5 §  Ekonomi

Enligt resultat och balansräkning från årsmötet.

6 §  Konstituering av styrelsen

7 §  Rapporter, möten och skrivelser

8 §  Representanter i kommuner m m

9 §  Övriga frågor

Inga övriga frågor.

10 §  Kansliet

Årsmöte handikappföreningarna Södermanland, Jörgen och Zanna.

Handikappföreningarnas hus E 18, Zanna och Jörgen.

ESOF, Zanna skickar in ansökan om medlemskap.

10 §  Kommande styrelsemöte

10/4 kl 18:00 Skype. 16/5 18:00.

11 §  Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Ordförande

Vid protokollet

Justerare

Jörgen Eklund

Mats Lundgren

Zanna Björnsdotter

 


Ändrad 17/09/19
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2016