CSS3 Button Rollover Css3Menu.com

Asperger syndrom/HFA

Asperger syndrom/HFA anses vara en lindrig form av autism eller som autism hos normal- eller välbegåvade personer. Det har kommit att bli en allmänt accepterad beteckning för funktionshinder hos personer med i regel normal begåvning och med följande svårigheter:

Personer med Asperger syndrom skiljer sig i allmänhet inte utseendemässigt från andra, vilket gör det svårt för omgivningen att förstå deras avvikande beteende. De blir ofta missförstådda och uppfattas som egocentriska eller ouppfostrade. Trots normal intelligens har de stora brister vad gäller:

Detta leder framför allt till problem i kontakten med andra människor, men också till stora generella anpassningsproblem och svårigheter att klara av vardagens, skolans och yrkeslivets krav.

Problemen visar sig tidigt och präglar personen genom hela livet. Enligt undersökningar har minst 4 per 1 000 grundskolebarn Asperger syndrom. Det är betydligt vanligare hos pojkar än flickor. Orsaken är ofullständigt känd, men ärftliga faktorer tycks vara betydelsefulla.

Det råder stor enighet bland forskare att psykosociala eller speciella upplevelser i barndomen inte orsakar Asperger syndrom.

Någon egentlig behandling finns inte. Däremot kan mycket göras med stödjande insatser. En tidig diagnos, noggrann information till alla berörda utgör grunden för det långsiktiga habiliteringsarbetet. Med hjälp av dessa insatser under uppväxttiden lär sig många att fungera relativt väl och klara ett förhållandevis självständigt vuxenliv. Ett tidigt målinriktat stöd kan också minska risken för att ungdomar och vuxna med Asperger syndrom ska utveckla depressioner och andra psykiatriska problem.

Namnet kommer från den österrikiske barnläkaren Hans Asperger. 1944 beskrev han en grupp barn med anpassnings- och kommunikationsproblem samt speciella intressemönster. Aspergers arbete uppmärksammades i början 1980-talet av den engelska barnpsykiatern Lorna Wing.

Källa: Riksföreningen Autisms faktablad

Att tänka på inför skolstarten

Samarbete-föräldrar, elev-skola

Planering av skolans arbete

Innan eleven börjar skolan

Bemötande och förhållningssätt

Källa: Skolan kan göra mycket mer! Asperger syndrom - ett allvarligt kommunikationshinder, Ulla Clauson och Barbro Johansson, Göteborg Riksföreningen Autism

 


Ändrad 16/03/20
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2016